Poštovani studenti

image_pdfimage_print
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu prvi put je akreditovana 2007. godine kao visoka škola strukovnih studija, kada je dobila i dozvolu za rad čime je u potpunosti odobreno izvođenje studijskog programa za zvanje strukovni vaspitač. U međuvremenu akreditovani su i realizovani i drugi programi osnovnih strukovnih i specijalističkih studija. Visoka škola poseduje sve neophodne dozvole za rad.
 
Danas je na Visokoj školi moguće studirati na jednom programu osnovnih studija – radi se o harmonizovanom i modernizovanom studijskom programu Vaspitač dece predškolskog uzrasta (akreditacija 2016. godina). Program je osmišljen i akreditovan u okviru TEMPUS Teach programa Harmonizacija nastavnih planova i programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji.
 
Navedeni studijski program kreiran je tako da objedini 2 programa osnovnih strukovnih studija koja su do sada realizovana na Visokoj školi (Strukovni vaspitač i Vaspitač dece jaslenog uzrasta) i otvori širu lepezu mogućnosti usvajanja većeg broja identifikovanih poželjnih kompetencija Vama, studentima, budućim vaspitačima. Harmonizovani elementi odnose se, pre svega, na nastavne sadržaje u okviru postojećih ili novouvedenih obaveznih i izbornih predmeta, nastavne metode koje se realizuju u okviru njih, kao i novu literaturu, a samim tim i na kompetencije koje studenti stiču. Pri tome, uveden je određen broj novih obaveznih predmeta i značajan broj izbornih predmeta kroz koje se odgovara na uočenu potrebu za pojačanim kompetencijama za rad u kontekstu inkluzije, IKT kompetencijama, kompetencijama dramske pedagogije, komunikativnim kompetencijama, kao i mogućnošću da tokom studija u celini uče engleski jezik kao strani, s obzirom na to da su uvedeni izborni kursevi engleskog jezika u svakom semestru. Pri tome, inovirana je i intenzivirana stručna (pedagoška) i metodička praksa.
 
U okviru novoakreditovanog programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta postoji 4 modula koji su kreirani na osnovu ponuđenih izbornih predmeta i u okviru kojih studenti mogu steći stručna zvanja:
1. strukovni vaspitač – opšti modul
2. strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom jaslenog uzrasta
3. strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za rad sa socijalno depriviranom decom
4. strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom na engleskom jeziku.
 
Pored studijskog programa osnovnih strukovnih studija, na Visokoj školi se realizuje i jedan program specijalističkih studija – Strukovni vaspitač  – specijalista za pripremni predškolski program, za koji je Visoka škola dobila ponovnu akreditaciju 2014. godine, kao i proširenje broja studenata na 50, zbog velikog broja diplimiranih studenata zainteresovanih za specijalističke studije.
 
Nastava se na Visokoj školi izvodi na tri jezika: srpski, rumunski i romski (od šk. 2009/2010. godine).
 
Osnovne studije na ovoj Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače traju tri godine i na njima se studenti osposobljavaju za efikasno individualno i socijalno funkcionisanje u savremenim obrazovnim okolnostima. Studijski program na ovoj Školi pošao je od činjenice da savremeni pedagozi govore o čitavom setu opštih sposobnosti, odnosno o kompetencijama, kao neophodnom uslovu za postizanje individualnog i socijalnog ostvarenja. Kompetentnost i njene uže oblasti, samokompetencija i socijalna kompetencija, smatraju se ključnim sposobnostima u pitanjima ostvarenja pojedinca  u ličnom i socijalnom životu u 21. veku.
 
Jedinstven obrazovni evropski prostor mogao bi da bude, sa stanovišta mladih, prednost u smislu većih mogućnosti za njihovu pokretljivost, kao i za prohodnost ideja. Zato je program koji je pred vama koncipiran tako da sa dosta kritičke odgovornosti pruža studentima pedagoške vrednosti i pomaže im da se osposobe da donose mudre pedagoške odluke, i ne samo pedagoške, nego i moralne, ljudske, kao što su one koje u osnovi imaju altruizam, empatiju i ljudsko razumevanje; da vam pomogne da razvijate svoje samopoštovanje i sposobnost da volite ljude; da se osposobite da planirate i predviđate konsekvence svojih odluka i akcija, što podrazumeva toleranciju, veštinu slušanja, sposobnost rešavanja problema, sposobnost sagledavanja smisla u svemu što radimo, u svemu što se dešava oko nas. Programom se, takođe, nastoje razvijati veštine nošenja odgovornosti, pokretanja inicijative i mnogo drugih osobina koje podrazumeva tim u pedagoškom radu. Na praktičnom nivou ovo znači da Vas nastojimo uputiti u timski rad, što podrazumeva kreativnost i individualne doprinose kvalitetnim rezultatima u timovima.
 
Prethodno je podrazumevalo da se u kurikulumima više naglasi jedinstvo nauke, procesi istraživanja  i saznavanje suštine i smisla, kao i naglašene potrebe za metodama interakcije, tematskim kurikulumima, timskoj nastavi i sl., kako bi se više išlo u susret većoj kompetenciji u osnovnim pedagoškim veštinama. Ova Škola, dakle, nastoji da Vam pruži dobro opšte obrazovanje, koje je u funkciji struke za koju se pripremate i u kome je lični razvoj iz ugla evropske dimenzije pre svega u funkciji razvoja studenata, pripreme za život u multikulturnom društvu  i pripreme za rad koja treba da omogući široki pogled na rad i uključi teorijski uvod u prirodu i oblike rada i radnog iskustva.
 
Sastavljači Informatora koji je pred vama imali su nameru da Vam pruže što više informacija koje bi vam olakšale snalaženje u toku studija. Nadamo se da će Informator omogućiti da se na vreme usmerite i organizujete u svim aktivnostima, a takođe i skratiti Vaša lutanja, zapitkivanja… Zato se u njemu nalaze mnoga praktična pitanja kao što su: sadržaji predmeta, literatura, ispitna pitanja, načini polaganja ispita, teme za diplomske ispite, komisije i sl., a tu su i informacije koje se odnose na dodatno detaljnije  informisanje (sajt, mejl i sl.). Očekujemo da će Vam sve ovo pomoći da napravite uspešne prve korake, koji su već pola puta do cilja.
 
Iskrene želje za uspešne studije.     

Stimaţi studenți

image_pdfimage_print
Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori ,,Mihailo Palov" din Vârşeţ, a fost pentru prima dată acreditată ca şcoală de înalte studii de specialitate în anul 2007, când a obţinut şi Autorizaţia de funcţionare pentru realizarea programei de studii – educator cu studii de specialitate. Între timp au fost acreditate şi realizate şi alte programe de studii de licenţă şi studii de specializare. Şcoala de Înalte Studii deţine toate autorizaţiile necesare de funcţionare.
 
În prezent, Şcoala de Înalte Studii oferă un singur program de studii de licenţă, este vorba de programul armonizat şi modernizat – Educator pentru copiii de vârstă preşcolară (acreditat în anul 2016). Acest program de studii a fost conceput şi acreditat în cadrul programului TEMPUS Teach – Armonizarea programelor şi a planurilor de învăţământ pentru formarea educatorilor în Serbia.
 
Programul de studiu amintit a fost creat astfel încât să combine cele 2 programe de studii care s-au realizat până acum în cadrul Şcolii de Înalte Studii (Educator cu studii de specialitate şi Educator pentru copiii de vârstă antepreşcolară) şi să vă ofere vouă, studenţilor, viitorilor educatori, oportunitatea de a acumula mai multe competenţe profesionale. Elementele armonizate se referă, înainte de toate, la conţinuturile curriculare ale disciplinelor cbligatorii sau opţionale existente până acum sau nou introduse, la metodele de învăţământ folosite, la bibliografie şi la competenţele pe care studenţii le dobândesc. În acest sens, în programa şcolară s-a introdus un număr determinat de discipline obligatorii şi un număr însemnat de discipline opţionale, prin intermediul cărora se satisface necesitatea de dezvoltare a competenţelor profesionale în domeniul incluziunii, competenţelor TCI (tehnologiile informaţiei şi comunicării), a competenţelor de pedagogie dramatică, competenţelor de comunicare, precum şi oportunitatea de studia limba engleză ca limbă străină pe parcusul întregii perioade de studiu, având în vedere că există cursuri opţionele de limba engleză în fiecare semestru. De asemenea, este inovată şi intensificată practica pedagogică şi metodică.
 
În cadrul programului nou acreditat – Educator pentru copiii de vârstă preşcolară, există 4 module, care sunt create pe baza disciplinelor opţionale oferite, în cadrul cărora studenţii pot dobândi următoarele titluri profesionale:
1. educator cu studii de specialitate
2. educator cu competențe sporite pentru activitatea cu copiii de vârstă antepreşcolară
3. educator cu competențe sporite pentru activitatea cu copiii defavorizaţi social
4. educator cu competențe sporite pentru activitatea cu copiii în limba engleză.
 
Pe lângă programul de studii de licenţă, la Şcoala de Înalte Studii se realizează şi un program de studii de specializare – educator specializat pentru programul educaţional de la grupa pregătitoare, care a fost reacreditat în anul 2014. Datorită interesului crescut al absolvenţilor studiilor de licenţă, s-a majorat la 50 numărul de locuri alocate pentru acest program de studii.
 
La Şcoala de Înalte Studii învăţământul se desfășoară în trei limbi: limba sârbă, română și rromă (începând cu anul 2009/2010)
 
La Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori studiile de  licenţă au durata de trei ani şi pe parcursul lor studenţii se pregătesc în vederea funcţionării individuale şi sociale eficiente în condiţiile educaţionale contemporane. Programa de studii a Şcolii porneşte de la premisa că pedagogia modernă vorbeşte despre un set de capacităţi respectiv competenţe, care reprezintă o condiţie strict necesară pentru creşterea realizărilor inividuale şi sociale. Competenţa şi domeniile sale restrânse, autocompetenţa şi competenţa socială se consideră ca fiind capacităţi esenţiale în procesul de dezvoltare a individului în viaţa socială şi personală în secolul XXI.
 
Spaţiul educaţional european unic din punct de vedere al tinerilor ar putea constitui un avantaj în sensul existenţei unor posibilităţi mai mari de mobilitate. Acesta este motivul pentru care programa pe care am conceput-o oferă studenţilor posibilitatea unei atitudini critice, ajutându-i să se maturizeze  şi să devină capabili în a lua decizii într-o formă independentă. Deciziile nu trebuie să fie neapărat de natură pedagogică ci şi de natură morală, umană, asemenea acelora care la bază au altruismul, empatia şi înţelegerea dintre oameni, să vă ajute să dezvoltaţi autorespectul şi dragostea faţă de oameni, să fiţi capabili să planificaţi şi să suportaţi consecinţele propriilor decizii ceea ce implică toleranţa, capacitatea de a asculta pe celălalt, capacitatea de soluţionare a situaţiilor dificile, capacitatea de a găsi sensul lucrurilor. Prin programă se tinde spre dezvoltarea simţului responsabilităţii, a iniţiativei şi a multor alte caracteristici ale activităţii pedagogice. La nivel practic aceasta înseamnă că vom tinde să vă încadrăm în munca de echipă ceea ce presupune creativitatea şi contribuţiile personale, individuale la obţinerea rezultatelor în echipă.
 
În perioada precedentă în curricule s-a tins spre evidenţierea unităţii dintre ştiinţă, cercetare şi cunoaşterea esenţei, a sensului şi la fel spre necesitatea accentuată de a utiliza metodele interacţiunii, curricule tematice, activitate de ansamblu, etc. Şcoala noastră tinde să vă ofere o bază educaţională solidă care să fie în folosul meseriei pe care o veţi practica. Dezvoltarea persoanei privită prin prisma europeană, este în contextul nostru, în primul rând în funcţia progresului studenţilor, pregătirile pentru a face faţă vieţii reale şi pregătirile pentru activitatea care precede unei abordări cu succes a domeniului practic şi dobândirii de experienţă în activitate.
 
Alcătuind informatorul care se găseşte în faţa dumneavoastră, am avut intenţia de a vă oferi cât mai multe informaţii pentru a vă facilita studiile. Impresia generală a fost aceea că existenţa unei astfel de publicaţii vă va ajuta în drumul pe care îl aveţi de parcurs şi că va limita dificultăţile pe care le întâmpinaţi.  În paginile informatorului veţi putea găsi răspunsul la multe dintre întrebările cu privire la conţinuturile materiilor, bibliografie, întrebările pentru examen, modul de susţinere a examenelor, subiectele pentru lucrarea de licenţă, comisii, etc. Mai puteţi găsi şi informaţiile cu privire la comunicarea electronică. Avem convingerea că toate acestea vă vor fi de real folos şi că vă vor sprijini în realizarea primilor paşi  ceea ce reprezintă jumătatea drumului spre îndeplinirea obiectivului.
 
Sincere urări de bine.

Paćavne sikamnen

image_pdfimage_print
E Uči škola pale strukovno vinajipe  Mihailo Palov  ando Vršco majanglal  lija akreditacija ande 2007.berš
Ande gadava berš dino si lake vi šaipe te kerel buki thaj te putarel o programo: strukovno vinaj.
 
Ađes šaj te sićon pe jekh fundosko programo – o programo Vinaj pale čhavorra save teljarena ande angleškola si nevo thaj akreditujime 2016 berš. O programo si kerdo ande TEMPUS Teach Harmonizacija nastavnih planova i programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji.
 
O programo si kerdo khajda kaj si les 2 fundoske programurja save si kerde dži akana ande Škola (Strukovno vijan thaj Vinaj pale majcikne čhavorra), šaipe si te putaren tumeđe so majbut džanglipa ande tumaro sikavipe. Kova si si nevo ande kava programo si majanglal, kova so sikljona ande programurja save sas numaj kola neve ande predmeturja save musaj te sićion sar kaj si losarimaske, sar vi literatura thaj e kompetencije save lena e studenturja. Si but neve predmeturja ande save lena kompetencija sar kaj si e inkluzija, IKT kompetencija, e kompetencija pale dramsko pedagogija, komunikacija sar vi šaipe te sikljon anglikani čhib ande sa jekh semestro. Nevo programo si vi pale pedagogikani thaj metodikani praktika.
 
Ande nevo programo Vinaj pale čhavorra save teljarena ande angleškola  si 4 kotora save si kerde khajda ande losarimaske predmeturja andar save studenturja šaj te len nav:
1. Strukovno vinaj-fundosko kotor
2. Strukovno vinaj saves si zurale kompetencije pale buki e majcikne čhavorrenca
3. Strukovno vinaj saves si zurale kompetencije pale buki socijalno deprivirime čhavorrenca
4. Strukovno vinaj saves si zurale kompetencije pale buki čhavorrenca pe anglikani čhib.
 
Paše fundosko programo pe Uči škola si vi jek progamo pe specijalistikano niveli – Strukovno vinaj-specijalisto pale angleškolako programo pale savo e Škola lija nevi  akreditacija ande 2014. Berš sar vi buljaripe pale neve 50 studenturja save kamle te ramon kavaprogramo.
 
Sikavipe ande Uči škola džal pe trin čhiba dasikani, rumunsko thaj romani (katar 2009/2010. berš)
 
Fundosko sikavipe pe Uči škola palo strukovno sikavipe agorilpe pale trin berš, thaj pe lende šaj te sikamne sićon te ćeren bući korkoro pe majanglune sićimaske kotora ande sikamne.  Pe kaja sikamni  teljardape katar o gndo kaj musaj te ćerelpe majbut pe fundoske džanglimata godolastar kaj si importantno pale korkorutno thaj socijalno anglunipe. Kompetencija thaj socijalno kompetencija si anglune palo buljaripe trajosko ando  21. veko.
 
Jekhutno sićimasko evropako than šaj te avela sar dićhen e terne palo anglunipe kana si ande pučipe te pire gndurja majanglal buljaren. Godolastar si o programo savo si angla tumende ćerdo khajda te del e sikamnenđe but lačhe sikavimata palo pedagoško kotor, thaj te del o ažutipe te e sikavne anen gođaver gndurja, thaj vi manušikano barvalipe sar si altruizmo, empatija thaj manušikano haćaripe. Sa godova importantno si godolastar kaj sikamnes  trubul te si tolerancija, te džanel te ašunel aver munušen, te džanel te haravel e pharimata, te džanel sa kova so ćerel trujal peste. Kale programosa,  kamas te sićos sa kova so ćeras, so si phanglo palo amaro bućaripe te anas nevimata ando amaro bućaripe a sa kava si phanglo pale godova te ćeras ketane bući ando pedagoško kotor.
 
Majanglal sas phanglo te ande kurikulumo majbut dićhelpe pe nauka. Procesurja katar o malavipe thaj džanglipe sar vi ketano bućaripe pe kurikulumo thaj aver; sar te majlačhe e sikavne ćeren bući ande sikavni. Kaja Uči škola kamel te del tumen majlačho sikavipe savo trubula tumen kana ćerena bući ande škola, thaj del tumen šaipe te sićon palo multikuturalno trajo thaj ćidipe.
 
Manuša save ćerde kava informatoro savo si angla tumende kamle te del tumen so majbut informacija te so majloće sikaven pe Vuči škola. Gndisaras kaj kava Informatoro ažutila tumenđe te so majloće thaj pe vrjama ćeren sa kova so si phanglo palo tumaro sićope…
 
Godolastar ande leste si čhutine e pučimata sar si: So si ando lil, lilaripe, egzameske pučimata, sar te den o egzamo, kotora pale gatisarimaske  pučimata, e komisije thaj aver; kote si vi informacije palo sajto, e-mailo, thaj aver. Gndnisaras kaj sa kava avela tumenđe ažutipe te ćeren majlačhe jekte pasurja save si opaš džikaj agoripe.
 
Kamas tumeđe sa majlačhe ando sikavipe

UPRAVA I STRUČNE SLUŽBE

image_pdfimage_print
                                                                                                            
 
Telefon
E-mail
Direktorica
013/833-420
Sekretar
013/832-517
Referent za studentska pitanja
013/831-628
Finansijska služba
013/823-680
Biblioteka
013/836-615
Katedra za pedagogiju i psihologiju
prof. dr A. Stojanović
Katedra za pedagogiju i psihologiju
Biljana Vujasin
Katedra za metodike
 
Katedra za strane jezike
 
 
Adresa: Vršac, Omladinski trg br. 1
 
 
Tekući račun: 840-28666-72
PIB: 100913781
 
 
Izvršioci
Ime lica
Rad sa studentima
Direktorica Škole
doc. dr Jelena Prtljaga
radnim danom od 10 do 12 časova
Zamenik direktorice
dr Eudjen Činč
radnim danom od 10 do 12 časova
Sekretar
Stevan Miljkov
radnim danom od 10 do 12 časova
Referent za studenska pitanja
Zoran Marjanov
Jasmina Mirković
radnim danom od 10 do 13 časova
Bibliotekarke*
Danica Veselinov
Snežana Prtljaga
radnim danom od 08:30 do 15:30 časova
(subotom od 09 do 12 časova)
 
* U čitaonici Biblioteke studenti mogu koristiti računare (za izradu seminarskih i diplomskih radova, pristup Internetu za uvid u stručnu literaturu i sl.)

IZVOD IZ STATUTA I PRAVILA ŠKOLE

image_pdfimage_print
„Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, u radu Nastavnog veća učestvuje 20% predstavnika studenata, koje bira studentski parlament Visoke škole.“ (član 33.)
 
„Studentski parlament Visoke škole je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Visokoj školi.
Studentski parlament Visoke škole biraju neposredno, tajnim glasanjem, studenti upisani u školskoj godini u kojoj se vrši izbor na studijske programe koji se ostvaruju na Visokoj školi. Parlament broji 9 članova: 3 studenta iz prve, 3 iz druge i 3 iz treće godine.
Izbor članova studentskog parlamenta Visoke škole održava se u aprilu, najkasnije do 10. u mesecu.
Pravo da biraju i da budu birani za članove studentskog parlamenta imaju svi studenti upisani na studije na Visokoj školi u školskoj godini u kojoj se bira studentski parlament. Izabrani su kandidati koji na glasanju dobiju najviše glasova.
Ukoliko dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja između njih u roku od sledećih sedam dana.
Konstitutivna sednica novog saziva studentskog parlamenta Visoke škole održava se oktobra meseca.
Mandat članova studentskog parlamenta Visoke škole traje godinu dana.
Članu studentskog parlamenta Visoke škole kome je prestao status studenta na studijskom programu koji se ostvaruje na Visokoj školi prestaje mandat danom prestanka statusa, a dopunski izbori se sprovode u skladu s odredbama opšteg akta kojim se bliže uređuje izbor članova studentskog parlamenta Visoke škole u roku od sledećih 15 dana.“ (član 44.)
„Studentski parlament Visoke škole:
 • bira i razrešava predsednika i potpredsednike Studentskog parlamenta
 • donosi opšta akta o svome radu;
 • osniva radna tela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti Studentskog parlamenta
 • bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Visoke škole
 • predlaže Savetu kandidata za studenta  predstavnika u Savet Visoke škole;
 •  pokreće postupak za razrešenje studenta  predstavnika u Savet Visoke škole, u skladu s ovim statutom;
 •  donosi godišnji plan i program aktivnosti Studentskog parlamenta
 •  razmatra pitanja i sprovodi aktivnosti u vezi sa obezbeđenjem i ocenom kvaliteta nastave, reformom studijskih programa, analizom efikasnosti studiranja, utvrđivanjem broja ESPB bodova, unapređenjem mobilnosti studenata, podsticanjem naučnoi-straživačkog rada studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
 • organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata;
 • učestvuje u ostvarivanju studentske međuuniverzitetske i međunarodne saradnje;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu studenta  predstavnika u Savet Visoke škole;
 • usvaja finansijski plan i izveštaj o finansijskom poslovanju Studentskog parlamenta Visoke škole;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu koji podnosi predsednik Studentskog parlamenta Visoke škole;
 • obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, ovim statutom i opštim aktima Visoke škole.“ (član 45.)
 
„Status budžetskog studenta ima student:
 • upisan na studije prvog, odnosno drugog stepena, rangiran na konkursu za upis kao takav, u školskoj godini za koju je upisan po konkursu;
 • koji je, sa statusom budžetskog studenta, u toku školske godine, u okviru upisanog studijskog programa i u okviru odobrenog broja mesta iz budžeta, po položenim ispitima stekao najmanje 60 ESPB bodova – u narednoj školskoj godini.
Budžetski student može u tome statusu imati upisan samo jedan odobren, odnosno akreditovan studijski program na istom nivou studija.
Budžetski student koji u toku školske godine ostvari manje od 60 ESPB bodova može nastaviti studije u statusu samofinansirajućeg studenta.“ (član 47.)
 
„Status samofinansirajućeg studenta ima student:
 • upisan na studije prvog, odnosno drugog stepena, rangiran na konkursu za upis kao takav, u školskoj godini za koju je upisan po konkursu;
 • upisan u drugu ili treću godinu, koji je u prethodnoj školskoj godini, kao samofinansirajući student, ostvario najmanje 37 ESPB bodova iz predmeta za koje se opredelio u skladu sa studijskim programom, odnosno budžetski student koji je ostvario najmanje 37, a manje od 60 ESPB bodova.
Samofinansirajući student koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekuće godine studijskog programa može u narednoj školskoj godini steći status budžetskog studenta, ako se rangira u okviru ukupnog broja budžetskih studenata, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom Visoke škole.
Student koji nije ostvario 37 ESPB bodova ponovo upisuje istu godinu studijskog programa.“ (član 48.)
 
„Na prvu godinu osnovnih studija može se, bez prijemnog ispita, na lični zahtev, po prethodno obavljenoj proveri sposobnosti i sklonosti iz člana 50. stav 2., upisati:
 •  lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena;
 •  student druge godine osnovnih studija druge visoke strukovne vaspitačke škole ili fakulteta, koji je položio sve ispite sa prve godine, odnosno ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu na drugoj visokoj školi ili fakultetu, pod uslovima koje svojim opštim aktom propisuje visoka škola;
 •  lice kome je prestao status studenta zbog ispisivanja sa studija, ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj godini studija, odnosno ako je ostvarilo 60 ESPB bodova.
Lice iz stava 1. ovog člana može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.
Nastavno veće Visoke škole, odlučuje o priznavanju položenih ispita, odnosno ESPB bodova.
Na višu godinu studija može se upisati student druge visoke strukovne vaspitačke škole koji je stekao pravo upisa naredne godine studija na visokoj školi sa koga prelazi i koji je, na osnovu priznavanja položenih ispita sa visoke strukovne vaspitačke škole sa koje dolazi, u mogućnosti da upiše predmete naredne godine studija na Visokoj školi u vrednosti od najmanje 37 ESPB bodova. I ovo se lice može upisati na studije samo kao samofinansirajući student.
Lice koje je završilo Višu školu za obrazovanje vaspitača može upisati odgovarajuću godinu studija na lični zahtev; po priznavanju ispita može da pristupi polaganju razlike u ispitima, a nakon toga polagati ispite po nastavnom planu za odgovarajuću godinu.
Ispite priznaju predmetni profesori, razmatra komisija koju formira Nastavno veće, a odluku donosi Nastavno veće. Rešenje o priznavanju ispita i o razlici koju student treba da polaže donosi direktor Visoke škole.“ (član 53.)
 
„Student ima pravo:
 • na upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje;
 •  na blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije;
 •  na aktivno učestvovanje u donošenju odluka, u skladu sa Zakonom i statutom;
 •  na samoorganizovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja;
 •  na povlastice koje proizlaze iz statusa studenta;
 •  na podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente;
 •  na obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa Zakonom i statutom;
 •  na različitost i zaštitu od diskriminacije;
 •  da bira i da bude biran u studentski parlament i druge organe Visoke škole.
 
Student je dužan da:
 •  ispunjava nastavne i predispitne obaveze;
 • poštuje opšte akte  Visoke škole.
 •  poštuje prava zaposlenih i drugih studenata na Visokoj školi
 •  učestvuje u donošenju odluka u skladu sa Zakonom i Statutom.
Student ima pravo na žalbu Visokoj školi, ukoliko Visoka škola prekrši neku od obaveza iz stava 1. tač. 1-3) ovog člana.“ (član 54.)
 
Studentu se, na njegov zahtev, odobrava mirovanje prava i obaveza, u slučaju:
 •  teže bolesti;
 •  odsluženja i dosluženja vojnog roka;
 •  nege vlastitog deteta do godinu dana života;
 •  održavanja trudnoće;
 •  priprema za olimpijske igre, svetsko ili evropsko prvenstvo – kada ima status vrhunskog sportiste; i
 •  u drugim slučajevima predviđenim opštim aktom Visoke škole.
Student koji je bio sprečen da polaže ispit zbog bolesti ili odsustva zbog stručnog usavršavanja u trajanju od najmanje tri meseca, može polagati ispit u prvom narednom roku, u skladu s opštim aktom Visoke škole.“ (član 55.)
 
„Student odgovara za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila utvrđena opštim aktom Visoke škole.
Za težu povredu obaveze studentu se može izreći i mera isključenja sa studija.
Disciplinski postupak se ne može pokrenuti po isteku 3 meseca od dana saznanja za povredu obaveze i učinioca, a najkasnije 6 meseci od kada je povreda učinjena.
Opštim aktom Visoke škole utvrđuju se lakše i teže povrede obaveza studenata, disciplinski organi i disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti studenata.
Do usvajanja akta iz stava 4. ovog člana, Veće Visoke škole, na predlog direktora donosi odluke o pokretanju disciplinskog postupka, o formiranju disciplinske komisije i disciplinskim merama, a po predlogu komisije koju je formiralo.“ (član 56.)
 
„Status studenta prestaje ako student ne završi studije u roku od šest školskih godina s obzirom da studijski program traje tri školske godine;
Ako je studijski program započeo u prolećnom semestru, rok iz stava 1. ovog člana shodno se računa od početka toga semestra.
U rok se ne računa vreme mirovanja prava i obaveza, odobrenog studentu u skladu sa statutom.
Studentu se na lični zahtev, podnet pre isteka roka iz st. 1. i 2. ovog člana, može produžiti rok za završetak studija za jedan semestar:
 •  ako je u toku studija ispunjavao uslove za odobravanje mirovanja prava i obaveza, a to pravo nije koristio, odnosno nije ga iskoristio u trajanju koje mu je, s obzirom na okolnosti, moglo biti odobreno;
 •  ako mu na dan isteka roka iz st. 1. i 2. ovog člana ostaje neostvarenih najviše 15 ESPB bodova potrebnih za završetak studija;
 •  ako je u toku trajanja studija započeo i završio drugi odobreni, odnosno akreditovani studijski program, na istom ili na višem stepenu.
Prestanak statusa studenta zbog neblagovremenog završetka studija konstatuje direktor, rešenjem sa dejstvom od prvog narednog dana po isteku roka iz st. 1, 2. i 4. ovog člana.
Status studenta prestaje i u slučaju:
 •  završetka studija;
 •  ispisivanja sa studija;
 •  neupisivanja školske godine;
 • izricanja disciplinske mere isključenja sa studija.“ (član 57.)
 
„Nastava na Visokoj školi se izvodi na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. 
Lice se može upisati na studijski program ako poznaje jezik na kojem se izvodi nastava.
Student, upisan na studije iz stava 2. ovog člana, može prelaziti u toku studija na studijski program koji se izvodi na srpskom, rumunskom ili romskom jeziku, nakon provere znanja srpskog, rumunskog ili romskog jezika.
Provera znanja jezika iz st. 2. ovog člana vrši se na način koji propiše  direktor.“ (član 59.)
 
„Studijskim programom se propisuje koji su predmeti obavezni za određenu godinu studija. Student koji se finansira iz budžeta, opredeljuje se za onoliko predmeta koliko je potrebno da bi ostvario 60 ESPB bodova, a student koji se sam finansira opredeljuje se za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmanje 37 ESPB bodova.
Polaganjem ispita student stiče određeni broj ESPB bodova u skladu sa studijskim programom Visoke  škole. Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje isti predmet. Student koji ne položi izborni predmet, može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet.“ (član 61.)
 
„Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova.
Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine.
Ukupno angažovanje studenta sastoji se od:
 •  aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari, praktična nastava,  mentorska nastava, konsultacije, prezentacije, projekti i sl.);
 •  samostalnog rada;
 •  kolokvijuma;
 •  ispita;
 •  izrade završnog rada;
 •  dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici, organizovanog od strane Visoke škole na projektima od značaja za Visoku školu i lokalnu zajednicu (humanitarna aktivnost, podrška hendikepiranim licima i sl.);
 •  drugih oblika angažovanja, u skladu s opštim aktom Visoke škole (metodička i stručna praksa, izdavačka delatnost i sl.).
Uslove, način organizovanja i vrednovanje dobrovoljnog rada iz stava 3. tačka 6. ovog člana uređuje Nastavno veće Visoke škole.“ (član 63.)
 
„Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti 100 poena.
Od ukupnog broja poena, najmanje 30, a najviše 70 poena mora biti predviđeno za aktivnosti i provere znanja u toku semestra (predispitne obaveze).“ (član 64.)
 
„Ispitni rokovi su: januarski, martovski, junski, septembarski i oktobarski, a organizuju se u skladu sa godišnjim kalendarom ispita.
Naknadni rok koji se odobrava za studente kojima je preostao jedan nepoložen ispit iz studijskog programa upisane godine, organizuje se, po pravilu, pre početka naredne školske godine.“ (član 65.)
 
„Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše 3 puta u toku jedne školske godine.
Izuzetno, student kome je preostao jedan nepoloženi ispit iz studijskog programa upisane godine ima pravo da taj ispit polaže u naknadnom ispitnom roku do početka naredne školske godine.
Na lični zahtev, student može ispit iz stava 2. ovog člana polagati pred ispitnom komisijom.
Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje isti predmet.
Student koji ne položi izborni predmet može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet.“ (član 66.)
 
„Student ima pravo prigovora na ocenu dobijenu na ispitu, ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa Zakonom i opštim aktom Visoke škole, u roku od 36 časova od dobijanja ocene.
Veće Visoke škole u roku od 48 časova od dobijanja prigovora, razmatra prigovor i donosi odluku po prigovoru.
Ukoliko Veće usvoji prigovor studenta, student ponovo polaže ispit u roku od tri dana od dana prijema odluke Veća.“ (član 67.)
„Po pravilu, student ispit polaže kod predmetnog nastavnika kod koga je pohađao nastavu i  obavljao sve ostale predispitne obaveze.
Na lični, pismeni zahtev, student može tražiti promenu ispitivača.
Zahtev se podnosi direktoru Visoke škole.
Direktor Visoke škole donosi odluku o (ne)prihvatanju zahteva najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja istog, po pribavljenom mišljenju nastavnika čija je promena zahtevana.
U slučaju pozitivnog rešavanja zahteva, student je obavezan da snosi troškove promene ispitivača u skladu sa opštim aktom Visoke škole.“ (član 68.)
 
„Student se svake školske godine pri upisu semestra, opredeljuje za predmete iz studijskog programa, pri čemu može upisati samo one predmete za koje je stekao preduslov po programu i planu studija.       
Studijski program se zasniva na upisu semestara.
Posebno uspešnim studentima može se omogućiti upis i više od 60 ESPB bodova, sa ciljem bržeg završavanja studija i šireg obrazovanja.
Student stiče pravo na upis na višu godinu studija, pod uslovima predviđenim ovim Statutom, kada, u skladu sa studijskim programom, stekne mogućnost da upiše predmete u vrednosti od najmanje 37 ESPB bodova, predviđene studijskim programom za narednu godinu studija.
Student koji nije ispunio obaveze iz stava 4. ovog člana može nastaviti studije tako da ponovo upiše studijske obaveze koje nije ispunio u prethodnoj godini, pod uslovima i na način koji utvrđuje Nastavno veće Visoke škole.
Pravila studija bliže se uređuju opštim aktom Visoke škole.“ (član 69.)
 
Napomena: Detaljnije informacije o pravima i obavezama studenata mogu se dobiti konsultovanjem Statuta Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac, odnosno kod sekretara Škole i na sajtu Škole na stranici: http://www.uskolavrsac.in.rs/dokumenta/
 

EXTRAS DIN STATUTUL ŞCOLII

image_pdfimage_print
În situaţiile în care sunt dezbătute sau se adoptă unele hotărâri privind asigurarea calităţii procesului de învăţământ, reforma programelor de studiu, analiza eficacităţii studiilor şi creditele ECTS, în activitatea Consiliului profesoral este implicat un procent de 20% dintre reprezentanţii studenţilor, aleşi din partea Parlamentului studenţesc a  Şcolii. (Art. 33)
Parlamentul studenţesc reprezintă organismul prin intermediul căruia studenţii îşi realizează şi apără drepturile şi interesele.
Parlamentul studenţesc al Şcolii este ales prin vot direct, secret, din partea studenţilor înscrişi în anul şcolar în care se realizează alegerile. Parlamentul are 9 membri, 3 studenţi ai anului I, 3 din anul II şi 3 din anul III.
Alegerea membrilor Parlamentului se realizează în luna aprilie, până pe data de 10 a lunii.
Dreptul de a alege şi de a fi ales îl are fiecare student înscris  în anul în care se realizează alegerile . Sunt aleşi candidaţii care obţin majoritatea voturilor.
În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au acelaşi număr de voturi, alegerile se repetă cu aceştia în termen de 7 zile.
Şedinţa de constituire a Parlamentului Şcolii are loc în luna octombrie.
Mandatul membrilor Parlamentului Şcolii este de un an.
Membrului Parlamentului căruia i-a încetat statutul de student în cadrul programei de studiu la care a fost înscris, îi încetează totodată şi mandatul iar alegerile parţiale se vor realiza în conformitate cu prevederile actelor generale care reglementează alegerea membrilor Parlamentului, în termen de 15 zile. (Art. 44.)
Parlamentul studenţesc al Şcolii:
 • alege şi demite preşedintele şi vicepreşedintele Parlamentului studenţesc;
 • adoptă documentele necesare activităţii proprii;
 • înfiinţează organismele care se ocupă de anumite domenii din atribuţiile Parlamentului studenţesc;
 • alege şi demite reprezentanţii studenţilor în organele şi organismele Şcolii;
 • propune Consiliului candidatul pentru reprezentantul studenţilor în Consiliul Şcolii;
 • iniţiază procedura de demitere a reprezentantului studenţilor în Consiliul Şcolii, în conformitate cu acest statut;
 • adoptă planul anual şi programul de activitate a Parlamentului studenţesc;
 • dezbate problemele privind asigurarea calităţii procesului de învăţământ, privind reforma programelor de studiu, analiza eficacităţii studiilor, problemele privind creditele ECTS, mobilitatea studenţilor, stimularea activităţii de cercetare a studenţilor, protejarea drepturilor studenţilor şi  ameliorarea situaţiei generale a studenţilor;
 • organizează şi pune în practică programele activităţilor extraşcolare ale studenţilor;
 • ia parte la realizarea colaborărilor interuniversitare şi internaţionale;
 • adoptă raportul anual privind activitatea reprezentanţilor în Consiliul Şcolii;
 • adoptă planul financiar şi raportul privind  starea financiară a Parlamentului Studenţesc;
 • adoptă raportul anual al preşedintelui Parlamentului studenţesc;
 • realizează şi alte activităţi în conformitate cu legea, acest statut şi reglementările Şcolii (Art. 45.);
Statutul de student bugetar îl are studentul care:
 • este înscris la studiile gradului I sau II şi a obţinut la concurs rezultatele necesare, în anul în care este înscris la concurs
 • a obţinut un minim de 60 de credite ECTS  pe parcursul anului şcolar, în cadrul programei de studiu înscrise şi în limita numărului de locuri disponibile.
Studentul bugetar poate avea în cadrul statutului respectiv doar o singură programă de studiu înscrisă, adică o singură programă acreditată la acelaşi nivel de studiu.
Studentul bugetar care pe parcursul anului şcolar a acumulat mai puţin de 60 de credite ECTS poate continua studiile ca student cu finanţare pe cont propriu.
Statutul de student cu finanţare pe cont propriu îl are studentul care:
 • este înscris la studiile gradului I sau II şi a obţinut la concurs rezultatele necesare, în anul în care este înscris la concurs
 • este înscris în anul II sau III de studiu iar în anul şcolar precedent a obţinut cel puţin 37 de credite ECTS ca student cu finanţare pe cont propriu, adică cel puţin 37 şi mai puţin de 60 de credite ECTS ca student bugetar.
Studentul cu finanţare pe cont propriu care pe parcursul anului şcolar acumulează 60 de credite din anul respectiv, poate în anul următor obţine statutul de student bugetar dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de actele Şcolii.
Studentul care nu a acumulat 37 de credite ECTS, este obligat de a înscrie din nou acelaşi an şi programa de studiu.(Art. 48)
În primul an de studiu se pot înscrie fără concurs de admitere, pe baza unei cereri personale, în urma verificărilor aptitudinilor (Art. 50, Al. 2):
 • persoanele care au absolvit studiile superioare academice de gradul I;
 • studenţii anului II de studiu proveniţi de la o altă şcoală de specialitate pentru educatori sau de la facultate, care au promovat toate examenele din anul I, adică au acumulat cel puţin 60 de credite ECTS la aceeaşi programă de studiu la o altă înaltă şcoală sau facultate, în condiţiile reglementărilor în vigoare;
 • persoanele cărora le-a încetat statutul de student din cauza părăsirii studiilor, dacă au promovat toate examenele din anul I adică dacă a acumulat 60 de credite ECTS;
Persoanele din alineatul 1 se pot înscrie doar în regim de autofinanţare şi nu intră în numărul prevăzut pentru programa de studiu respectivă.
Consiliul profesoral al Şcolii decide asupra recunoaşterii examenelor adică a creditelor.
În anii superiori de studiu se pot înscrie studenţii altor şcoli de specialitate pentru educatori care îndeplinesc condiţiile, după ce le-au fost recunoscute examenele, având posibilitatea de a înscrie cursurile anului următor de studiu, având un minim de 37 de credite ECTS. Aceste persoane pot avea doar statut de autofinanţare.
Persoana care a absolvit Şcoala Superioară pentru Educatori se poate înscrie în anul corespunzător de studiu, la cerere. După ce i-au fost recunoscute examenele, poate susţine examenele de diferenţă iar apoi poate susţine examenele în conformitate cu programa pentru anul respectiv.
Examenele sunt recunoscute de către profesori, situaţiile fiind dezbătute de către comisia pe care o stabileşte Consiliul profesoral. Decizia este avizată de către Consiliul profesoral. Decizia finală privind recunoaşterea examenelor este adoptată de către directorul Şcolii.(Art. 53)
Studentul are dreptul:
 • la admitere, studii de calitate şi evaluare obiectivă;
 • la informare corectă asupra tuturor problemelor legate de studii;
 • la o participare activă în procesul de adoptare a deciziilor, în conformitate cu legea şi Statutul şcolii;
 • la autoorganizare şi promovare a opiniilor proprii;
 • la beneficii care reies din statutul de student;
 • la condiţii egale de studiu cu ceilalţi studenţi;
 • la învăţământul în limba maternă, în conformitate cu legea şi Statutul şcolii;
 • la diferenţiere şi protecţie în faţa discriminării;
 • de a fi ales şi de a a lege membrii Parlamentului studenţesc;
Studentul are obligaţia:
 • de a realiza cerinţele propuse
 • de a respecta reglementările Şcolii
 • de a respecta drepturile angajaţilor şi ale altor studenţi ai Şcolii
 • de a participa în procesul de adoptare a deciziilor în conformitate cu legea şi Statutul şcolii.
Studentul are dreptul de la contestaţie în cazul în care Şcoala nu respectă prevederile legale din Al.1, punctul 1-3 ale articolului de faţă. (Art. 54)
Studentul are dreptul la întreruperea activităţilor în cazul:
 • unei boli grave;
 • îndeplinirii stagiului militar
 • necesităţii de a îngriji propriul copil până la vârsta de un an;
 • întreţinerii sarcinii;
 • pregătirilor pentru jocurile olimpice, campionatele mondiale sau europene – în cazul în care are statut de sportiv de excepţie;
 • în alte situaţii prevăzute de lege.
Studentul care din motive obiective nu a putut susţine un examen, în cazul unei boli sau a participării la unele reuniuni de perfecţionare pe parcursul a cel puţin trei luni, poate susţine examenul în termenul următor, în conformitate cu reglementările în vigoare.(Art. 55)
Studentul se face responsabil pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare ale Şcolii.
Pentru abateri grave, studentul poate fi exmatriculat.
Procedura disciplinară nu poate fi iniţiată după împlinirea a trei luni de la aflarea acesteia şi cel târziu în termen de şase luni de la înfăptuirea ei.
Abaterile uşoare şi abaterile grave se reglementează prin actele Şcolii cu caracter general la fel ca şi organele disciplinare şi procedura disciplinară.
Până la adoptarea actelor din Al.4 al articolului de faţă, Consiliul profesoral, la propunerea directorului, adoptă deciziile privind iniţierea procedurii disciplinare, privind înfiinţarea comisiilor de disciplină şi a măsurilor disciplinare, la propunerea organismelor deja existente. (Art. 56)
Statutul de student încetează în cazul în care acesta nu şi-a finalizat studiile pe parcursul a şase ani şcolari având în vedere faptul că programa de studiu durează trei ani.
Dacă programa de studiu a fost începută în semestrul de primăvară, termenul din alineatul 1 se consideră începând cu acel semestru.
În termen nu se include perioada de întrerupere a şcolarizării care i-a fost aprobată studentului în conformitate cu statutul.
Studentului îi poate fi prelungită perioada în care poate finaliza studiile şi înainte de expirarea termenului din alineatele 1 şi 2, cu un semestru dacă :
 • în ziua expirării termenului i-au mai rămas cel mult 15 credite nerealizate;
 • pe parcursul şcolarizării a absolvit o altă programă de studiu acreditată la acelaşi nivel sau la un nivel superior;
Încetarea statutului de student din motive de depăşire a termenelor este contatată de către director prin decizie.
Statutul de student mai poate înceta şi în cazul:
 • absolvirii studiilor;
 • renunţării la studii;
 • neînscrierii anului şcolar;
 • îndepărtării de la studii (Art. 57);
Cursurile se desfășoară în limba sârbă, română și rromă.
Persoana se poate înscrie la cursurile unei programe de studiu dacă cunoaşte limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ.
Studentul înscris la cursurile amintite în alineatul 2 poate trece de la cursurile predate într-o limba la cursurile predate în cealaltă limbă după verificarea cunoştiinţelor lingvistice.
Verificarea amintită în alineatul 2 al acestui articol se desfăşoară conform procedurii stabilite de către director. (Art. 59)
Programa de studiu stabileşte materiile obligatorii pentru un anumit an de studiu. Studentul în regim bugetar se hotăreşte pentru numărul de materii care îi suficiente în scopul acumulării a 60 de credite iar studentul în regim de autofinanţare, pentru a acumula 37 de credite ECTS.
Prin promovarea examenului, studentul acumulează un anumit număr de credite transferabile în conformitate cu programa de studiu. Studentul care nu a promovat examenul la materia obligatorie până la începutul noului an şcolar, este obligat să înscrie aceeaşi materie. Studentul care nu a promovat o materie opţională, poate să înscrie aceeaşi materie sau să se hotărască pentru o altă materie.(Art. 61)
Angajamentul general al studentului este dat de:
 • participarea activă (cursuri, laboratoare, seminarii, practică, consultări, prezentări, proiecte, etc.);
 • activitatea individuală;
 • colocvii;
 • examene;
 • realizarea lucrării finale;
 • activitatea de voluntariat în comunitate pe care o organizează Şcoala, proiectele de interes pentru Şcoală şi comunitate (activităţi comunitare, munca cu persoanele cu handicap, etc.);
 • alte activităţi în conformitate cu actele Şcolii (practica metodică şi de specialitate, activitatea editorială, etc.);
Condiţiile, modul de organizare şi evaluarea activităţii de voluntariat din alineatul 3, punctul 6 a acestui articol este stabilită de către Consiliul profesoral al Şcolii. (Art. 63)
Prin realizarea activităţilor care preced examenul şi prin promovarea examenului, studentul poate acumula 100 de puncte.
Din numărul total de puncte, cel puţin 30 şi cel mult 70 de puncte este necesar să fie prevăzute pentru activităţile şi evaluările de pe parcursul semestrului.
Sesiunile de examene se organizează în luna ianuarie, martie, iunie, septembrie şi octombrie în conformitate cu calendarul şcolar.
Susţinerea examenelor înafara termenelor stabilite se poate aproba studenţilor cărora le-a rămas un singur examen nepromovat din anul respectiv şi se va susţine înaintea începutului anului şcolar următor.
Examenul la aceaşi materie se poate susţine de cel mult trei ori pe parcursul unui an şcolar.
În mod excepţional, studentul căruia ia rămas un examen în cadrul programei de studiu pentru anul în care este înscris, are dreptul de a susţine examenul în sesiunea următoare, până la finea anului şcolar.
La cerere, examenul poate fi susţinut în faţa comisiei.
Studentul are dreptul de a contesta nota obţinută la examen dacă consideră că susţinerea nu a avut loc în conformitate cu legea şi actele Şcolii, în termen de 36 de ore de la aflarea notei.
Consiliul Şcolii în termen de 48 de ore dezbate contestaţia şi adoptă hotărârea privind contestaţia.
În cazul în care Consiliul soluţionează pozitiv contestaţia, studentul va repeta susţinerea examenului în termen de trei zile de la aflarea deciziei Consiliului.(Art. 67)
De regulă, studentul susţine examenul cu profesorul care i-a predat materia respectivă.
La cerere în formă scrisă, studentul poate solicita înlocuirea examinatorului.
Cererea se depune directorului Şcolii.
Directorul Şcolii decide în privinţa cererii cel târziu în termen de cinci zile de la momentul depunerii ei, după ce l-a consultat pe profesorul a cărui înlocuire a fost cerută.
În cazul soluţionării pozitive, studentul este obligat să achite cheltuielile înlocuirii examinatorului în conformitate cu actel Şcolii. (Art. 68)
La înscrierea fiecărui semestru, studentul optează pentru materiile pentru care a îndeplinit condiţiile de înscriere conform planului şi a programei de studiu.
Programa de studiu se bazează pe înscrierea semestrelor.
Studenţilor care au un succes excepţional li se poate permite înscrierea a peste 60 de credite ECTScu scopul de a scurta durata studiilor şi de a facilita performanţele studentului.
Studentul are dreptul de a se înscrie în anul următor în condiţiile prevăzute de Statut, în conformitate cu programa de studiu, atunci când îndeplineşte condiţiile de înscriere a materiilor care cumulate dau cel puţin 37 de credite ECTS şi care sunt încadrate în programa de studiu pentru anul următor.
Studentul care nu a îndeplinit condiţiile din alineatul 4 a acestui articol, poate continua studiile înscriind acele materii şi îndeplinind cerinţele pe care nu le-a realizat în anul precedent, în condiţiile pe care le stabileşte Consiliul profesoral al Şcolii.
Regulile de studiu sunt date în actele cu caracter general ale Şcolii. (Art. 69)
 
Mențiune: Informații detaliate cu privire la drepturile și obligațiile studenților se pot obține consultând Statutul Școlii de Înalte Studii pentru Educatori Mihailo Palov Vârșeț, respectiv de la secretarul școlii sau de pe site-ul http://www.uskolavrsac.in.rs/dokumenta/

IZVODO KATAR O STATUTO THAJ ORTA ANDE ŠKOLA

image_pdfimage_print
Kana  si pučipe pale lačhipe ande škola, e reforma ando programo pe škola, sar vi kazom trubul ESPB bodurja, ande bući sikamnenđe save ande Sikamnengo  bešipe si 20% sikamne save losaren sikavnengo parlamento pe Vuči škola ( kotor  33.)
Sikamnengo parlamento pe Vuči škola si than katar sikamne len pire orta thaj ažutin pire buća pe Vuči škola
 
Sikamnengo parlamento pe Vuči škola losaren sikamne garudine krlenca, sikamne save si ramosarde ande školako berš ande savo losarelpe pe sikamne programurja ande Vuči škola. Parlamento đinavel 9 manuša: 3 sikamne andar o angluno, 3 andar o dujto thaj 3 andar o 3 berš.
Losaripe ando Parlamento pe Vuči škola ćerelpe ando aprilo, majpalal dži 10. ando čhon.
 
Orta te aven losarde thaj te losaren pale manuša ando sikamnengo parlamento si saoren sikamnen save si ramosarde pe Vuči škola ande školako berš ando savo losarelpe sikamnengo parlamento. Losarde si sikamne save len majbut krla.
Te aven losarde duj sikamne saven si jekto đindo krla, musaj te pale den pire krla majdur katar efta đes.
Konstitutivno bešavni neve sikamnengo ande  parlamento pe Vuči škola putardi si ando oktobri.
 
Than ando sikamnengo parlamento pe Vuči sikamni si berš đes.
 
Te sikamnešći ando sikamnengo parlamento pe Vuči sikamni agorilpe statuso sar sikamno, agorilpe vi lesko mandato ando đes kana agorisajlo vi statuso sar sikamno. Aver losaripe šaj te avel sar ramol ande sajekhutno akto ande savo ramol sar rodenpe sikamne ando sikamnengo parlamento pe Vuči škola majdur katar  15 đesa. ( kotor 44.)
 
Sikamnengo parlamento pe Vuči škola:
 • Losarel thaj agorisarel šerutnes thaj džipašerutnes ando sikamnengo parlamento;
 • Anel sajekhutno akto pale piri bući;
 • Ćerel  bućarne kotora save ćerena bući phangli palo sikamnengo parlamento;
 • Losarel thaj agorisarel sikamnen  save si ande sikamnengo parlamento pe Vuči škola;
 • Del piro gndo e Savetošće sikamnenđe pale sikamno savo šaj te avel ando Saveto pe Vuči škola;
 • Del piro gndo pale sikamne save trubun te agorin piri bući ando Saveto pe Vuči škola, sar ramol ando Statuto;
 • Anel beršengo programo ande savo ramol so ćerelapes ando sikamnengo parlamento;
 • ćerel sa so si phanglo pale pučipa sar te so majlačhe sićon ande škola, ćerel buća save si phangle pale reforma ande škola, del piro gndo kana si pučipe pale ESPB bodurja, majdur ćerel bući te sikamne šaj te sićon vi ande aver phuvja, ažutin džanglimaski bući sikamnenđi, ćerel pale orta sikamnenđi thaj aver;
 • Ćerel pe programurja save či ćerenpe ande sikamni e sikamnenca;
 • Ćerel bući pale  maškarsikavnengo thaj maškarthemnutno sikavipe;
 • Del piro krlo kana  trubul te lelpe lil katar jećhebršeski bući ando Saveto pe Vuči škola;
 • Del piro krlo kana trubul te lelpe lil katar finansije ande sikamnengo parlamento pe Vuči škola;
 • Del piro krlo pale lil katar jećhebršesko bući, savo anel šerutno ando sikamnengo parlamento pe Vuči škola;
 • Ćerel vi aver buća save si phangle palo zakono, ande kava Statuto thaj sajekhutne lilinca pa Vuči škola ( kotor 45.)
 
 Statuso sikamnengo po budžeto šaj te si:
 • ramosardo sikamno pe angluno numaj dujto stepeno, ande školako berš savo ramosardape po konkurso;
 • savo lija statuso sar sikamno po budžeto, ande školako berš pe studijsko programo thaj pe thana save si ačhade pala lende, thaj pe dine egzamurja siles majcara 60 ESPB bodurja ande aver školako berš;
 • sikamnes  po budžeto šaj te avel  ande kava statuso ramosardo jekh akredituime sikamnesko programo pe sa jekh niveli ande škola;
 • sikamno savo si po budžeto te ande školako berš lija cara katar 60 ESPB bodurja šaj te vi majdur džal ande škola numaj po statuso korkoropoćinipe ( kotor 47.)
 
Statuso pale sikamne save korkoro poćinen e sikamni:
 • ramosardo ande sikamni pe angluno numaj dujto stepeno ande školako brš savo ramosardape po konkurso;
 • ramosardo ande dujto numaj trito berš,  ande nakhlo školako berš, sar sikamno savo korkoro poćinda sikavipe, lija majcara katar 37 ESPB bodurja andar e predmeturja save kamla te ašunel, numaj sikamno savo po budžeto  lija majcara 37 a cara katar 60 ESPB bodurja;
 • sikamne save korkoro poćinen e škola, kana ande školako brš len 60 ESPB bodurja šaj te ande aver  školako berš aven po budžeto, sar ramol ande sajekhutno  lil pe Vuči škola.
 • Sikamno savo či lija 37 ESPB bodurja  šaj te pale ramolpe ando angluno berš pe Vuči škola ( člano 48.)
 • „ande angluno berš pe Vuči škola šaj te ramolpe, bi egzamo, pe majanglal ćerdo egzamo pe savo šaj te dićhelpe džanglipe katar o člano 50. stavo 2., :
 • sikamno saves si vučo sikavipe pe akademikane  studije pe angluno niveli;
 • sikamno pe dujto berš pe Vuči škola savo dija sa egzamurja katar o angluno berš, numaj saves si majcara 60 ESPB bodurja pe studijsko programo pe dujto berš pe Vuči škola, a te ramol ande lila save dija Vuči škola.
Napomena: Majbut katar xakaja thaj šaipa vinajengi musaj te dićhen ande Statuto Uče školako pale vinaja „Mihailo Palov“ Vršac, numaj ko sekretari Školako thaj pe Školako sajto: http://www.uskolavrsac.in.rs/dokumenta/

KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

image_pdfimage_print
I SEMESTAR (zimski)
 
         N A S T A V A
         – od 03. X 2016. do 13. I 2017. godine
 
         PEDAGOŠKA PRAKSA     
         Smer –  strukovni vaspitač:                         
         – od 14. XI do 19. XI 2016. godine (I godina)
         – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (II godina)
         – od 14. XI do 19. XI 2016. godine (III godina)
 
         Smer – vaspitač dece jaslenog uzrasta:                         
         – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (II godina)
         – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (III godina)
 
         RASPUST I PRAZNICI              
– 11. XI 2016.
– 24. i 25. XII 2016. (Božić)
– od 01 – 09. I 2017. godine
 
         ISPITNI ROKOVI
         – od 16. I do 10. II 2017. godine (januarsko-februarski)
 
II SEMESTAR (letnji)
 
         N A S T A V A
         – od 13. II do 31. V  2017. godine
 
         PEDAGOŠKA PRAKSA            
         Smer –  strukovni vaspitač:                         
         – od 27. III do 31. III 2017. godine (I godina)
         – od 27. III do 07. IV 2017. godine (II godina)
         – od 22. V do 02. VI 2017. godine (III godina)
 
         Smer – vaspitač dece jaslenog uzrasta:
         – od 27. III do 07. IV 2017. godine (II godina)
         – od 22. V do 02. VI 2017. godine (III godina)
 
         RASPUST
         – od 01. VII do 31. VIII 2017. godine  
 
         ISPITNI ROKOVI
         – od 06. III do 24. III 2017. godine (martovski)
         – od 01. VI do 30. VI 2017. godine (junski)
         – od 01. IX do 22. IX 2017. godine (septembarski)  
         – od 25. IX do 13. X 2017. godine (oktobarski)  
                                                                                                                    
         PRAZNICI I PROLEĆNI RASPUST
         – 15-16. II 2017. godine
         – od 14. IV do 17. IV 2017. godine (Uskrs)
         –  od 29. IV do 02. V 2017. godine (1. maj)

Strukovni vaspitač

image_pdfimage_print
O B A V E Z N I   P R E D M E T I
 
Redni
 broj
Šifra
Naziv
Sem.
Pred.
Vež.
Ost.
ESPB
 
 
PRVA GODINA
 
 
 
 
 
1
OPE
Opšta pedagogija
1
4
2
0
6
2
SJ1
Strani jezik 1
1
1
2
0
3
3
MAJ
Maternji jezik
1
3
1
1
4
4
OPS
Opšta psihologija
1
2
1
1
4
5
VIP1
Vokalno-instrumentalni praktikum 1
1
0
3
0
3
6
FIV
Filozofija vaspitanja
1
2
1
0
3
7
IZ1
Izborni predmet 2/8
1
 
 
 
6
8
PRA1
Praksa 1
1
0
0
2
1
8
PET
Pedagoške teorije
2
4
1
1
5
9
RPS
Razvojna psihologija
2
3
2
0
5
10
SJ2
Strani jezik 2
2
1
2
0
3
11
INP
Informatički praktikum
2
0
3
0
3
12
VIP2
Vokalno-instrumentalni praktikum 2
2
0
3
0
3
13
SZD
Socijalna zaštita dece u porodici
2
3
1
0
4
14
IZ2
Izborni predmet 2/8
2
 
 
 
6
15
PRA2
Praksa 2
2
 
 
2
1
 
 
DRUGA GODINA
 
 
 
 
 
16
PPE
Predškolska pedagogija
3
2
2
1
4
17
JID
Jezičke igre i dramatizacija
3
2
1
1
3
18
IKT
Primena IKT u v-o radu
3
2
1
1
3
19
PPS
Pedagoška psihologija
3
2
2
1
4
20
EKN
Interkulturalizam u evropskom kontekstu
3
3
2
1
4
21
MMV1
Metodika muzičkog vaspitanja 1
3
3
1
0
4
22
IZ3
Izborni predmet 2/8
3
 
 
 
6
23
PRA3
Praksa 3
3
 
 
4
2
24
MVO
Predškolska didaktika
4
2
2
0
5
25
KNjD
Književnost za decu
4
3
1
1
4
26
KUD
Kultura dijaloga
4
2
2
0
3
27
PRD
Psihopatologija razvojnog doba
4
2
1
0
3
28
MLV1
Metodika likovnog vaspitanja 1
4
3
1
0
4
29
MMV2
Metodika muzičkog vaspitanja 2
4
1
2
0
3
30
IZ4
Izborni predmet 2/8
4
 
 
 
6
31
PRA4
Praksa 4
4
 
 
4
2
 
 
TREĆA GODINA
 
 
 
 
 
32
MRG1
Metodika razvoja govora 1
5
3
1
0
4
33
MFV1
Metodika fizičkog vaspitanja 1
5
3
1
0
4
34
MUO1
Metodika upoznavanja okoline 1
5
3
1
0
4
35
MPM1
Metodika početnih mat. pojmova 1
5
3
1
0
4
36
MLV2
Metodika likovnog vaspitanja 2
5
1
2
0
3
37
IZ5
Izborni predmet 2/9
5
 
 
 
6
38
PRA5
Praksa 5
5
 
 
4
5
39
MRG2
Metodika razvoja govora 2
6
1
2
0
3
40
MFV2
Metodika fizičkog vaspitanja 2
6
1
2
0
3
41
MPM2
Metodika početnih mat. pojmova 2
6
1
2
0
3
42
MUO2
Metodika upoznavanja okoline 2
6
1
2
0
3
43
MPI
Metodologija pedagoških istraživanja
6
2
1
1
3
44
IZ6
Izborni predmet 2/9
6
 
 
 
6
45
PRA6
Praksa 6
6
 
 
4
5
46
ZAVR
Završni rad
6
 
 
 
4
 
I Z B O R N I   P R E D M E T I
 
Redni
 broj
Šifra
Naziv
Sem.
Pred.
Vež.
Ost.
ESPB
 
 
PRVA GODINA
 
 
 
 
 
1
 
PRP
Primenjena razvojna psihologija – praktikum
1
0
2
1
3
2
 
KRE
Kultura religije
1
0
2
1
3
3
 
ISC
Istorija civilizacije
1
0
2
1
3
4
 
DPA
Dečja fiziologija sa osnovama anatomije
1
0
2
1
3
5
 
DSV
Didaktička sredstva u vrtiću
1
0
2
1
3
6
 
PKU
Predškolski kurikulum
1
0
2
1
3
7
 
FIK
Filozofija kulture
1
0
2
1
3
8
 
HOR1
Hor
1
0
2
1
3
9
J
PJU
Psihologija jaslenog uzrasta
2
1
2
0
3
10
 
VOS
Vrtić kao otvoreni sistem
2
0
2
1
3
11
 
PDI
Psihologija dečje igre
2
0
2
1
3
12
S
ISD
Inkluzija socijalno deprivirane dece
2
1
2
1
3
13
 
DSK
Dečja subkultura
2
0
2
1
3
14
 
PDO
Pedagoška dokumentacija
2
0
2
1
3
15
 
ZDN
Zdravstvena nega
2
0
2
1
3
16
 
HOR2
Hor
2
0
2
1
3
 
 
 
DRUGA GODINA
 
 
 
 
 
17
J
PEJ
Pedagogija jaslenog uzrasta
3
1
2
0
3
18
E
SJ3
Engleski jezik 3
3
1
2
1
3
19
S
KPR
Korektivni pedagoški rad
3
1
2
1
3
20
 
RES
Religijski sistemi
3
0
2
1
3
21
 
KGM
Kultura govora – metodički aspekt
3
0
2
1
3
22
 
IPO
Istorija predškolskog obrazovanja u Srbiji
3
0
2
1
3
23
 
IAK
Igrolike aktivnosti
3
0
2
1
3
24
 
HOR3
Hor
3
0
2
1
3
25
E
USJ
Učenje stranog jezika na ranom uzrastu
4
1
2
1
3
26
E
SJ4
Engleski jezik 4
4
1
2
1
3
27
 
RID
Rana identifikacija darovitosti
4
0
2
1
3
28
S
TIR
Timski rad
4
1
2
1
3
29
 
PAK
Psihološki aspekti komunikacije
4
0
2
1
3
30
J
MMJ
Metodika muzičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta
4
1
2
0
3
31
 
DII
Didaktičke igre
4
0
2
1
3
32
 
HOR4
Hor
4
0
2
1
3
 
 
 
TREĆA GODINA
 
 
 
 
 
33
J
MGJ
Metodika razvoja govora dece jaslenog uzrasta
5
1
2
0
3
34
J
MFJ
Metodika fizičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta
5
1
2
0
3
35
E
KSJ
Književnost za decu na stranom jeziku
5
1
2
1
3
36
E
SJ5
Engleski jezik 5
5
1
2
1
3
37
 
HOR5
Hor
5
0
2
1
3
38
 
PDŠ
Priprema dece za polazak u školu
5
0
2
1
3
39
 
IDS
IKT kao didaktičko sredstvo
5
0
2
1
3
40
S
TOL
Tolerancija
5
1
2
1
3
41
S
EVP
Etika vaspitačkog poziva
5
1
2
1
3
42
 
MPR
Modeli profesionalnog razvoja vaspitača
6
0
2
1
3
43
J
MSJ
Metodika saznavanja sveta oko sebe dece jaslenog uzrasta
6
1
2
0
3
44
J
MLJ
Metodika likovnog vaspitanja dece jaslenog uzrasta
6
1
2
0
3
45
S
MZD
Mentalno zdravlje
6
1
2
1
3
46
S
SUP
Saradnja ustanove i porodice socijalno deprivirane dece
6
1
2
1
3
47
E
IPV
Integrativni pristup vaspitno obrazovnim sadržajima na stranom jeziku
6
1
2
1
3
48
E
SJ6
Engleski jezik 6
6
1
2
1
3
49
 
HOR6
Hor
6
0
2
1
3
50
 
AKP
Akademsko pisanje
6
0
2
1
3
 
 
J        Vaspitač dece predškolskog uzrasta sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom jaslenog uzrasta
S       Vaspitač dece predškolskog uzrasta sa pojačanim kompetencijama za rad sa socijalno depriviranom decom
E       Vaspitač dece predškolskog uzrasta sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom na engleskom jeziku

Specijalista za pripremni predškolski program

image_pdfimage_print
 
 
Obavezni predmeti
 
 
 
 
 
Redni broj
Šifra
Naziv
Semestar
Predavanja
Vežbe
Ostalo
ESPB
1
01STJ
Strani jezik 1
1
0
3
0
5
2
02KPE
Emancipacijska pedagogija
1
2
0
0
5
3
03PZP
Psihofizička zrelost za polazak u školu
1
1
1
0
5
4
04PDI
Predškolska didaktika
1
2
1
0
5
5
05MRG
Metodika razvoja govora i priprema za početak čitanja i pisanja
1
1
3
0
5
6
IZ1
Izborni predmet (1 od 3)
1
 
 
 
5
7
09MPM
Metodika početnih mat. pojmova
2
1
2
0
4
8
10MMV
Metodika muzičkog vaspitanja
2
1
2
0
4
9
11MLV
Metodika likovnog vaspitanja
2
1
2
0
4
10
12MFV
Metodika fizičkog vaspitanja
2
1
2
0
4
11/12
IZ2
Izborni predmet  (2 od 6)
2
 
 
 
8
 
SR
Specijalistički rad
2
0
0
4
6
 
 
 
 
 
 
 
 
Redni broj
Šifra
Naziv
Semestar
Predavanja
Vežbe
Ostalo
ESPB
1
06DIP
Drama i pokret
1
0
2
0
5
2
07SIK
Scenografija i kostimografija
1
0
4
0
5
3
08RIP
Ritmika i ples
1
0
4
0
5
4
13REC
Recitovanje
2
0
2
0
4
5
14ODO
Osnovi dirigovanja i rada sa Orfovim instrumentarijumom
2
0
4
0
4
6
15JES
Jezičko stvaralaštvo
2
0
4
0
4
7
16KRA
Kultura različitosti
2
0
4
0
4
8
17HDM
Heurističke didaktičke matematičke igre
2
0
4
0
4
9
18MPI
Metodologija pedagoških istraživanja
2
0
4
0
4

PREDAVANJA I VEŽBE

image_pdfimage_print
Nastava, prema propisanom Nastavnom planu i programu, organizuje se u vidu teorijskih predavanja, praktičnih vežbi, prakse studenata, konsultativne nastave, seminarskih radova i sl.
U okviru svakog predmeta nastavnici utvrđuju posebne obaveze studenata u oblasti njihovog teorijskog i praktičnog rada.
 
CURSURILE ŞI SEMINARIILE
 
Conform Planului şi programei de învăţământ, cursurile se organizează în formă de prelegeri teoretice, exerciţii practice, practică a studenţilor, consultaţii, lucrări de seminar.
La fiecare obiect de studiu, cadrele didactice stabilesc obligaţiile studenţilor la cursurile teoretice şi seminarii.
 
SIKAVIPE THAJ E VEŽBE
 
Sikavipe, sar ramol ando Sikamnesko plano thaj programo ćerelpe khajda te sikamnen si e teorijsko sikavipe, e vežbe, seminaresko ramope thaj aver.
Ande sa jekh predmeto sikamno del kova so si importantno te sikavelpe.
 

RASPORED PREDAVANJA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. g.

image_pdfimage_print
 Vaspitač dece predškolskog uzrasta
Strukovni vaspitač
 
Vaspitač dece jaslenog uzrasta
 
Strukovni vaspitač
II semestar
IV semestar
VI semestar
Vaspitač dece jaslenog uzrasta
 
IV semestar
VI semestar
Specijalista za pripremni predškolski program
 
 
RASPORED PREDAVANJA ZA I SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(Vaspitač dece predškolskog uzrasta)
DAN
rb
PROFESOR
PREDMET
PREDAVANJA
VEŽBE
KONSULTACIJE
poned.
 
 
 
 
 
 
 
 1.
dr Eufrozina Greonjanc
Rumunski jezik
09:00-11:15
11:30-12:15
12:15-14:15
 
 2.
Sava Mitić
Dečja fiziologija sa osnovama anatomije*
 
13:00-14:30
14:30-16:00
 
 3.
Predrag Nedimović
Opšta psihologija
 
14:30-15:15 (I grupa)
15:15-16:00 (II grupa)
11:00-13:00
 
 4.
Snežana Prtljaga
Predškolski kurikulum*
 
16:00-17:30
 
 
 5.
dr Aleksandra Gojkov-Rajić
Nemački jezik
17:30-18:45
 
15:30-17:30
 
 6.
dr Slavica Komatina
 
 
 
11:30-13:00
utorak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Mirča Maran
Istorija civilizacije*
09:00-10:30
 
10:30-12:30
 
2.
Radmila Palinkašević
Engleski jezik
 
10:30-12:00 (I grupa)
12:00-13:30 (II grupa)
15:00-17:00
 
3.
Jasmina Stolić
Vokalno-instrumentalni praktikum 1
 
10:30-12:00 (II grupa)
12:00-13:30 (I grupa)
 
 
4.
dr Zoran Mulić
Vokalno-instrumentalni praktikum 1 (romski j.)
 
11:00-14:00
14:00-16:00
 
 5.
Adrian Božin
Primenjena razvojna psihologija – praktikum*
 
13:30-15:00
 
 
 6.
dr Jelena Prtljaga
 
 
 
15:00-17:00
 
7.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
13:00-15:00
sreda
 
 
 
 
 
 
 
 1.
dr Ivana Đorđev
Srpski jezik
08:15-10:30
13:30-14:15 (I grupa)
14:15-15:00 (II grupa)
11:30-13:30
 
 2.
dr Mirča Maran
Istorija civilizacije (rumunski j.)*
09:00-10:30
 
 
 
 3.
dr Jelena Prtljaga
Engleski jezik
10:30-11:15
 
 
 
4.
dr Tanja Nedimović
Opšta psihologija
11:30-13:00
 
 
 
5.
Zijuš Šaćirović
Romski jezik
 
14:00-14:45
14:45-16:45
 
6.
dr Ljubivoje Stojanović
Kultura religije*
 
13:30-15:00
15:00-17:00
 
7.
dr Aleksandra Gojkov-Rajić
Nemački jezik
 
17:00-18:30
 
četvrtak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Goran Vilotijević
Opšta pedagogija
09:00-12:00
 
13:30-15:30
 
 2.
Milijana Lazarević
Opšta pedagogija
 
12:00-13:30 (I grupa)
13:30-15:00 (II grupa)
15:00-17:00
 
3.
Jasmina Stolić
Vokalno-instrumentalni praktikum 1
 
13:30-14:15 (I grupa)
14:15-15:00 (II grupa)
15:00-17:00
 
4.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
 
 
5.
Biljana Vujasin
Didaktička sredstva u vrtiću*
 
17:00-18:30
12:30-14:30
petak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Tamara Gorelova
Filozofija vaspitanja
11:00-12:30
12:30-14:00
 
 
2.
dr Tamara Gorelova
Ruski jezik
14:00-14:45
14:45-16:15
 
 
3.
dr Tamara Gorelova
Filozofija kulture*
 
16:15-17:45
17:45-18:45
 
4.
dr Marija Aleksandrović
Romski jezik
14:00-16:15
16:15-17:00
13:00-15:00
 
* izborni predmeti
 
 
 
RASPORED PREDAVANJA ZA III SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(Strukovni vaspitač)
DAN
rb
PROFESOR
PREDMET
PREDAVANJA
VEŽBE
KONSULTACIJE
poned.
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Predrag Prtljaga
Informatički praktikum
 
08:15-10:30 (I grupa)
10:30-12:45 (II grupa)
 
 
2.
dr Tanja Nedimović
Pedagoška psihologija
13:00-14:30
 
11:00-13:00
 
3.
dr Aleksandar Stojanović
Predškolska pedagogija
14:30-16:00
 
12:15-14:15
utorak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Jelena Prtljaga
Engleski jezik 3*
 
09:00-10:30
 
 
2.
Adrijan Božin
Pedagoška psihologija
 
11:00-12:30 (I grupa)
12:30-14:00 (II grupa)
 
 
3.
dr Z. Mulić
Vokalno-instrumentalni praktikum (romski j.)
 
11:00-14:00
14:00-16:00
 
4.
Jasmina Stolić
Vokalno-instrumentalni praktikum
 
13:30-15:00 (I grupa)
 
 
5.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
 
 
6.
Biljana Vujasin
 
 
 
15:30-17:30
sreda
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Euđen Činč
Metodika muzičkog vaspitanja 1
08:00-09:30
09:30-10:15 (I grupa)
10:15-11:00 (II grupa)
11:00-13:00
 
2.
dr Ljubivoje Stojanović
Kultura dijaloga
12:00-12:45
12:45-13:30
08:30-10:30
 
3.
Biljana Vujasin
Pedagoška dokumentacija*
 
13:30-15:00
 
četvrtak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Predrag Prtljaga
Informatički praktikum
 
08:15-10:30 (III grupa)
10:30-12:30
 
2.
Milijana Lazarević
Porodična pedagogija
 
10:15-11:00 (II grupa)
11:00-11:45 (I grupa)
11:00-13:00
 
2.
Jasmina Stolić
Vokalno-instrumentalni praktikum
 
11:00-12:30 (II grupa)
13:00-15:00
 
3.
dr Goran Vilotijević
Porodična pedagogija
13:00-13:45
 
13:45-15:45
 
4.
dr Ljiljana Kelemen-Milojević
Jezičke igre i dramatizacija*
14:00-14:45
14:45-15:30
 
 
5.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
 
petak
 
 
 
 
 
 
 
1.
Marija Malović
Predškolska pedagogija
 
11:30-13:00 (I grupa)
14:00-15:30 (II grupa)
10:30-11:30
13:00-14:00
 
2.
dr Ljiljana Kelemen-Milojević
 
 
 
13:00-15:00
* Izborni predmeti
 
RASPORED PREDAVANJA ZA III SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(Vaspitač dece jaslenog uzrasta)
DAN
rb
PROFESOR
PREDMET
PREDAVANJA
VEŽBE
KONSULTACIJE
poned.
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Predrag Prtljaga
Informatički praktikum
 
10:30-12:45
 
 
 
 
 
 
 
 
utorak
 
 
 
 
 
 
 
1.
Biljana Vujasin
Metode vaspitanja na jaslenom uzrastu
 
13:00-13:45
15:30-17:30
 
2.
Adrian Božin
Psihologija jaslenog uzrasta – praktikum
 
14:00-15:30
 
 
3.
 
Dečja fiziologija sa osnovama anatomije
15:30-17:45
 
 
sreda
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Aleksandra Mandić
Didaktičke igre jaslenog uzrasta
13:15-15:30
 
 
četvrtak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Predrag Prtljaga
Informatički praktikum
 
 
10:30-12:30
 
2.
 
Dečja fiziologija sa osnovama anatomije
 
11:00-12:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Jasmina Stolić
Vokalno-instrumentalni praktikum
 
12:30-13:15
13:15-15:15
 
5.
Biljana Vujasin
Metode vaspitanja na jaslenom uzrastu
14:00-17:00
 
 
petak
 
 
 
 
 
 
 
1.
Marija Malović
Didaktičke igre jaslenog uzrasta
 
15:30-17:00
13:00-14:00
* Izborni predmeti
 
RASPORED PREDAVANJA ZA V SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(Strukovni vaspitač)
DAN
rb
PROFESOR
PREDMET
PREDAVANJA
VEŽBE
KONSULTACIJE
poned.
 
 
 
 
 
 
 
 1.
dr Branduša Žujka
Metodika razvoja govora 1 (na rumunskom j.)
10:30-12:00
12:00-12:45
 
 
 2.
dr Tanja Nedimović
Psihopatologija razvojnog doba
14:30-15:15
 
 
 
 3.
Novi saradnik
Psihopatologija razvojnog doba
 
15:15-16:00 (I grupa)
16:00-16:45 (II grupa)
16:45-18:45
utorak
 
 
 
 
 
 
 
1.
Snežana Prtljaga
Metodika upoznavanja okoline 1
13:30-15:00
 
 
 
2.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
 
 
3.
dr Nataša Sturza-Milić
Metodika fizičkog vaspitanja 1
 
 
13:00-15:00
sreda
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Aleksandra Mandić
Metodika razvoja poč.matem.pojmova 1
09:30-10:15
10:15-11:45 (I grupa)
11:45-13:15 (II grupa)
14:45-16:45
 
2.
dr Nataša Sturza-Milić
Metodika fizičkog vaspitanja 1
13:30-15:00
15:00-15:45 (I grupa)
15:45-16:30 (II grupa)
 
 
3.
Snežana Prtljaga
Metodika upoznavanja okoline 1
 
15:00-15:45 (II grupa)
15:45-16:30 (I grupa)
09:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
četvrtak
 
 
 
 
 
 
 
1.
Milijana Lazarević
Rana identifikacija darovitosti*
 
09:30-10:15
 
 
2.
dr Miloš Đorđević
Metodika razvoja govora 1 (na srpskom j.)
11:30-13:45
 
14:15-16:15
 
3.
dr Goran Vilotijević
Rana identifikacija darovitosti*
 
13:45-15:15
 
 
 4.
dr Marija Aleksandrović
Metodika razvoja govora 1 (na romskom j.)
12:00-13:30
13:30-14:15
14:15-16:15
 
5.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
 
petak
 
 
 
 
 
 
 
1.
mr Tomislav Suhecki
Metodika likovnog vaspitanja 1
09:00-10:30
10:30-12:00
12:00-14:00
 
2.
dr Ljiljana Kelemen-Milojević
Metodika razvoja govora 1 (na srpskom j.)
 
12:00-12:45 (I grupa)
12:45-13:30 (II grupa)
13:30-15:00
 
3.
Marija Malović
Didaktičke igre*
 
15:30-17:00
10:30-11:30
13:00-14:00
* izborni predmeti
 
RASPORED PREDAVANJA ZA V SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(Vaspitač dece jaslenog uzrasta)
DAN
rb
PROFESOR
PREDMET
PREDAVANJA
VEŽBE
KONSULTACIJE
poned.
 
 
 
 
 
 
 
1.
Snežana Prtljaga
Metodika  saznavanja sveta oko sebe
 
13:00-14:30
 
utorak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Mirča Maran
Evropski kontekst nacionalnih kultura*
09:00-10:30
 
10:30-12:30
 
 2.
Jasmina Stolić
Muzičke igre dece jaslenog uzrasta
10:45-11:30
11:30-13:00
13:00-15:00
 
 3.
Biljana Vujasin
Didaktička sredstva u vrtiću
 
14:00-15:30
15:30-17:30
 
 4.
dr Nataša Sturza-Milić
Metodika fizičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta
15:15-17:30
po posebnom rasporedu
 
sreda
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Ljubivoje Stojanović
Kultura religije*
10:30-11:15
11:15-12:00
08:30-10:30
četvrtak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Goran Vilotijević
Metodika saznavanja sveta oko sebe
09:00-11:15
 
 
 
2.
dr Miloš Đorđević
Metodika razvoja govora dece jaslenog uzrasta
11:30-13:45
 
13:45-15:45
 
3.
dr Goran Vilotijević
Rana identifikacija darovitosti*
 
13:45-15:15
 
 
4.
dr Ljiljana Kelemen-Milojević
Jezičke igre i dramatizacija*
14:00-14:45
14:45-15:30
 
petak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Ljiljana Kelemen-Milojević
Metodika razvoja govora dece jaslenog uzrasta
 
10:00-11:30
13:00-15:00
* Izborni predmeti
RASPORED PREDAVANJA ZA I SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(SPECIJALISTA za pripremni predškolski program)
I semestar
 
 
 
 
 
 
 
Subota, 15. 10. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
12,00 – 15,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
 
 
 
Petak, 21. 10. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
16,00 – 19,00h
Izborni predmet
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
Subota, 22. 10. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
 
 
 
Petak, 28. 10. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
16,00 – 19,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
 
 
 
Subota, 29. 10. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
12,00 – 15,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
 
 
 
Petak, 04. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
16,00 – 19,00h
Izborni predmet
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
 
Subota, 05. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
 
Petak, 18. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
16,00 – 19,00h
 Izborni predmet
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Subota, 19. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Psihofizička zrelost… (vež.)
dr T. Nedimović
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
 
Petak, 25. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
16,00 – 19,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
 
 
 
Subota, 26. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
12,00 – 15,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
 
 
 
Petak, 02. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
16,00 – 19,00h
Izborni predmet 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Subota, 03. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Petak, 09. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, mr I. Đorđev
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Subota, 10. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
12,00 – 15,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
 
 
 
Petak, 16. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
12,00 – 15,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
 
 
 
Subota, 17. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Izborni predmet
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
12,00 – 15,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
 
 
 
Petak, 13. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Subota, 14. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Petak, 20. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
12,00 – 15,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
 
 
 
Subota, 21. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, mr I. Đorđev
 
12,00 – 15,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
 
 
 
Petak, 27. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
 
 
12,00 – 15,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
 
 
 
Subota, 28. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
12,00 – 15,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
 
 
 
Petak, 03. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
12,00 – 15,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
 
 
 
Subota, 04. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
 
 
 
Petak, 10. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
12,00 – 15,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
 
 
 
Subota, 11. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
12,00 – 15,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
 
 
 
Petak, 24. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
 
 
 
Subota, 25. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 

PRIJAVLJIVANJE ISPITA

image_pdfimage_print
Ispitne prijave predaju se najkasnije 5 dana pre početka ispitnog roka. One moraju biti popunjene čitko i sa svim elementima iz obrasca, a naročito: broj indeksa i ime nastavnika kod koga se ispit polaže, kao i tačnim nazivom predmeta. Nepotpune prijave se odbacuju. Uz prijavu kandidat je obavezan da podnese i dokaz o uplati troškova polaganja ispita.
 
ÎNSCRIEREA LA EXAMENE
 
Fişele de înscriere la examene se înaintează cel târziu 5 zile înainte de începerea sesiunii de examene. Acestea trebuie completate lizibil, cuprinzând informaţiile necesare la toate rubricile existente; aparte este necesar să cuprindă numărul curent al carnetului de student, numele profesorului la care se susţine examenul, precum şi denumirea corectă a obiectului de studiu. Fişele de înscriere incomplete nu se iau în considerare. Împreună cu înscrierea la examen, candidatul prezintă şi adeverinţa privind achitarea sumei prevăzute pentru examen.
 
VRJAMA KANA ŠAJ TE RAMON EGZAMO
 
Egzamoske lila šaj te ramon majpalal 5 đesa kana teljarela egzamoski vrjama. Egzamoske lila musaj  te aven šukar ramome, majanglal o đindo katar o indekso, alav sikamnesko kaste delape egzamo, sar vi alav katar o predmeto savo trubul te delpe. Egzamoske lila save naj lačhe ramome, či avena dikhline.
Paše egzamosko lil sikamno musaj te sikavel vi lil kaj poćinda egzamo.

SEMINARSKI RAD

image_pdfimage_print
Svaki student je dužan da u toku studija napiše pet seminarskih radova iz  sledećih predmeta: MATERNJI JEZIK, PRIMENJENA RAZVOJNA PSIHOLOGIJA, KNJIŽEVNOST ZA DECU, RAD SA DECOM SA POSEBNIM POTREBAMA I PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA.
Svrha seminarskog rada je da se student putem šire i temeljitije teorijske i praktične obrade određenog problema, primenom odgovarajućih metodoloških postupaka prikupljanja, obrade i razmatranja podataka, analiza i interpretacije dobijenih rezultata, osposobi za rad koji ga u praksi očekuje.
 
LUCRAREA DE SEMINAR
 
Studentul este obligat, ca în decursul unui an de studii, să scrie o lucrare de seminar, la libera alegere, la unul din următoarele obiecte opţionale: LIMBA MATERNĂ, PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII APLICATĂ, LITERATURA PENTRU COPII, ACTIVITATEA CU COPIII CU NECESITĂŢI SPECIALE, DOCUMENTAŢIA PSIHOLOGICĂ.
Scopul lucrării de seminar este ca, studentul, elaborând teoretic şi practic o problemă, aplicând procedee metodologice corespunzătoare, sistematizând şi comentând informaţiile, să analizeze şi interpreteaze rezultatele obţinute, să se pregătească pentru activitatea practică educativ-instructivă.
 
SEMINARESKE LILA
 
Sa jekh sikamno musaj te pe Uuči škola ramol pandž seminarske lila andar e predmeturja : DEJAĆI ČHIB, LITERATURA E ČHAVRENGE , TERNEVIPIKANI PSIHOLOGIJA, BUĆI E ČHAVRENCAR SPECIALNONE PRAJOKTENCA THAJ  PEDAGOGIKANI DOKUMENTACIA
Seminarske lila ćerenpe godolastar te sikamno buljarel piro džanglipe ande teorijsko thaj praktikano rig, te sikavel metodologija sar ćidelpe thaj sar ćerelpe e rodipa, te sikavel e bući savi ćerela kana inkljela andar e Uči škola. 

DIPLOMSKI RAD

image_pdfimage_print
            Diplomski rad studenti brane na kraju školovanja (po završetku VI semestra), pošto su prethodno položili sve predviđene ispite i obavili sve profesionalne prakse (6). Teme za diplomski rad odnose se na problematiku vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama.            
            Diplomski radovi se predaju studentskoj službi u četiri primerka. Komisija za odbranu diplomskog rada pregleda rad i odlučuje o prihvatanju ili dopuni rada o čemu obaveštava kandidata. Diplomski ispit se polaže u toku cele školske godine, sem jula i avgusta meseca, i sastoji se iz domaćeg (diplomskog) pisanog rada i usmene odbrane. Student dobija temu diplomskog rada u toku treće godine studija, odnosno u toku šestog semestra. Spisak tema za izradu i odbranu diplomskog rada utvrđuje Nastavno veće, na predlog predmetnog nastavnika. 
            Diplomski ispit se polaže pred Komisijom od tri člana. Svaki student je obavezan da, prilikom uzimanja teme, popuni odgovarajući obrazac u dva primerka i dostavi ga mentoru. Izbor i prihvatanje teme diplomskog rada potvrđuju, svojim potpisom, direktor Visoke škole i mentor kandidata. Jedan primerak obrasca vraća se kandidatu, a drugi se odlaže u dosije studenta. Obrasci se mogu dobiti od mentora kod kojeg je kandidat uzeo temu diplomskog rada.
 
            Tok diplomskog/specijalističkog ispita:
 
1.    Predstavljanje kandidata
2.    Usmena prezentacija rada
3.    Postavljanje pitanja
 
Uputstva za prijavu i pripremu diplomskog rada nalaze se na web adresi:
 
            Primer obrasca koji popunjava kandidat:
 
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE
„Mihailo Palov“  – V   R   Š   A   C
 
O  D  O  B  R  E  N J  E
 
 
Kandidat_____________________________ indeks broj____________________________________________________
opredelio se za izradu diplomskog rada iz nastavne oblasti:
 
_________________________________________________________________________________________________
 
sa temom: ________________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________________________
 
Razmatrajući uslove, faktore i mogućnosti kandidata, kao i karakter i značaj predložene teme, kandidatu se
 
O D O B R A V A
 
tema, sa napomenom da rad, u četiri štampana primerka, preda Studentskoj službi Visoke škole najkasnije za godinu dana od dana uzimanja teme.
 
u Vršcu, ________________________.
 
 
       D i r e k t o r                                                                                                                                 M e n t o r
 
 
LUCRAREA DE DIPLOMĂ
 
Studentul îşi susţine lucrarea de diplomă la încheierea studiilor (la sfârşitul celui de-al şaselea semestru), după ce, în prealabil şi-a susţinut toate examenele obligatorii şi a realizat practica pedagogică.
Temele lucrărilor de diplomă cuprind problematica activităţii educativ-instructive din instituţiile preşcolare.
În trei exemplare, lucrările de diplomă se predau secretariatului Şcolii. Comisia de susţinere citeşte lucrarea şi decide dacă aceasta se acceptă sau trebuie completată, informând candidatul despre hotărârile luate.
Lucrările de diplomă se susţine pe parcursul întregului an, cu excepţia lunilor iulie şi august.
Examenul de diplomă are următoarele părţi componente: lucrarea scrisă şi susţinerea orală. În decursul ultimului an de studii, studentul primeşte tema lucrării de diplomă; cel târziu, până la începerea semestrului al şaselea. Consiliul profesoral, în baza propunerilor profesorilor de specialitate, stabileşte lista temelor de diplomă.
Lucrarea de diplomă se susţine în faţa Comisiei compusă din trei membri.
Fiecare student completează un formular (în două exemplare) şi-l înaintează mentorului. Opţiunea şi acceptarea temei de diplomă le confirmă, prin semnătura lor, directorul Şcolii şi mentorul candidatului. Un exemplar al formularului se restituie candidatului, iar cel de-al doilea i se depune în dosar.
Candidatul primeşte formulare de la mentorul lucrării sale de diplomă.
 
GATISARIMASKO  LIL
 
Gatisarimasko lil sikamno ramol kana del gata piro sikavipe pe Uči škola (kana gatisarel VI semestro), kana majanglal del sa egzama thaj kana ćerda e praksa. Kova so ramola ande gatisarimasko lil musaj te avel phanglo pale vaspitno-sikavipe pale čhavora ande anglesikamne.
Gatisarimasko lil delpe ande sikamnendji služba, ande trin kotora. E komisija pale gatisarimaske lila dićhel o lil thaj del piro gndo pala leste, te šaj te naćhel numaj trubul te ćerelpe majbut pe leste. Komisija musaj te phenel sikavnešći so si e gatisarimaske lileja.
Gatisarimasko egzamo del pe ande školako brš, numaj na ande čhona  julo thaj avgusto.
Gatisarimasko lil musaj te avel ramome thaj angle komisija prezentuime.
Sikamnes den e tema pe savi ramola gatisarimasko lil ande III berš a majpalal dži po teljaripe VI semestro. Kova so ramona ande gatisarimasko lil musaj te den piro gndo ande Sikamno veće a pe alava sikavnesko. Gatisarimasko egzamo delpe angle Komisija savja si 3 članurja.
Sa jekh sikamno musaj te ramol lil pale gatisarimasko egzamo ande duj kotora thaj te del len sikavnešći savo si lesko mentoro. Losaripe thaj e tema katar o gatisarimasko lil ramol pire vasteja šerutno pa Vuči škola thaj o mentoro sikamnesko.
Jekto obrasco boldelpe e sikamnešće a dujto ačhel ande Vuči škola.
E obrascurja šaj te lenpe katar o mentoro kaste sikamno lija e tema pale piro gatisarimasko lil.

KOMISIJE ZA ODBRANU DIPLOMSKIH I SPECIJALISTIČKIH RADOVA

image_pdfimage_print
M e n t o r
Članovi komisije
Zamena
dr J. Lelea
1. dr E. Činč
2. dr N. Sturza-Milić (na S jeziku)
2a. dr E. Greonjanc (na R jeziku)
A. Božin, prof.
dr Lj. Stojanović
1. dr A. Mandić
2. S. Prtljaga, MA
B. Vujasin, prof.
dr E. Greonjanc
 
1. dr B. Žujka
2. dr M. Maran
A. Božin, prof.
dr A. Stojanović
 
1. dr P. Prtljaga
2. dr T. Nedimović
A. Božin, prof.
dr T. Nedimović
 
1. dr A. Stojanović
2. A. Božin, prof.
dr E. Činč
 
dr M. Đorđević
 
1. dr J. Prtljaga
2. dr A. Gojkov-Rajić
dr B. Žujka
dr B. Žujka
1. dr E. Greonjanc
2. dr M. Maran
dr E. Činč
dr M. Maran
 
1. D. Veselinov, MA
2. dr Lj. Stojanović (na S jeziku)
2a. A. Božin, prof. (na R jeziku)
dr M. Đorđević
dr E. Greonjanc
 
dr N. Sturza-Milić
 
1. dr A. Gojkov-Rajić
2. dr T. Nedimović
dr J. Lelea
 
mr T. Suhecki
1. dr A. Stojanović
2. dr Lj. Kelemen
B. Vujasin, prof
dr E. Činč
1. dr J. Lelea
2. J. Stolić, MA
dr G. Vilotijević
 
dr A. Mandić
1. dr P. Prtljaga
2. D. Veselinov, MA
dr T. Nedimović
dr M. Aleksandrović
1. dr B. Žujka
2. D. Veselinov, MA
dr I. Đorđev
dr G. Vilotijević
1. S. Prtljaga, MA
2.  D. Veselinov, MA
dr A.Stojanović
dr I. Đorđev
1. dr M. Đorđević
2. dr M. Aleksandrović
dr A. Gojkov – Rajić
dr J.Prtljaga
1. dr A.Stojanović
2. dr A. Gojkov – Rajić
B. Vujasin, prof.
dr A. Gojkov – Rajić
1. dr A.Stojanović
2. dr J.Prtljaga
B. Vujasin, prof.

TEME ZA DIPLOMSKE I SPECIJALISTIČKE RADOVE U ŠK. 2016/2017. g.

image_pdfimage_print
Mentor: prof. dr Aleksandar Stojanović
 
Predškolska pedagogija
 
 • Kompetencije vaspitača u funkciji vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom
 • Predškolsko vaspitanje između tradicije i savremenosti
 • Metode vaspitanja i razvoj dečjih potencijala
 • Vaspitač kao refleksivni praktičar
 • Rana identifikacija darovitosti
 • Metodičke inovacije u vrtiću
 • Strategije podsticanja dečje darovitosti
 • Kompetencije vaspitača u službi uspešne adaptacije dece na predškolsku ustanovu
 • Alternativni modeli predškolskog vaspitanja
 • Savremeni predškolski kurikulumi
 
Predškolska didaktika
 
 • Didaktičke i metodičke kompetencije vaspitača
 • Savremene pedagoške tendencije u funkciji pripreme dece za polazak u školu
 • Kompetencija vaspitača u službi celovitog dečjeg razvoja
 • Samorefleksija kao preduslov metodičkih inovacija
 • Uloga vaspitača u podsticanju dečje kreativnosti   
 • Značaj saradnje vrtića i porodice za vaspitanje predškolskog deteta
 • Metodičke strategije u savremenom predškolskom vaspitanju 
 • Pedagoške kompetencije vaspitača i individualizacija metodičkih postupaka   
 • Specifične metode predškolskog vaspitanja i obrazovanja
 • Evaluacija i samoevaluacija u vrtiću
 
Mentor: dr Aleksandra Mandić
 
Teme za diplomske radove iz Metodike razvoja početnih matematičkih pojmova
 
 • Razvoj sposobnosti prostorne orijentacije kod dece predškolskog uzrasta
 • Igre jednačenja u fukciji razvoja početnih geometrijskih pojmova
 • Razvoj ideja o početnim brojevima kod dece uzrasta 6-7 godina
 • Intuitivno sabiranje i oduzimanje na predškolskom uzrastu
 • Heuristički pristup formiranju početnih matematičkih pojmova na predškolskom uzrastu
 • Značaj projektne metode u matematičkim aktivnostima predškolske dece
 •  Funkcija didaktičkih igara u formiranju početnih matematičkih pojmova kod dece predškolskog uzrasta
 • Individualizacija rada u funkciji razvoja početnih matematičkih pojmova
 • Uloga interaktivnih softvera u formiranju početnih matematičkih pojmova
 • Vrednovanje matematičkih aktivnosti predškolske dece
 
Teme za specijalističke radove
 
 • Taksonomija ciljeva predškolske matematike
 • Metode rada u oblasti razvoja početnih matematičkih pojmova
 • Didaktičko-metodička analiza geometrijskih sadržaja predškolske matematike
 • Didaktičko – metodička analiza predaritmetičkih sadržaja
 • Matematičke aktivnosti u prirodi
Mentor: doc. dr Branduša Žujka
 
Metodika razvoja govora na rumunskom jeziku
 
 • Rolul jocului didactic în dezvoltarea vorbirii la vârsta preşcolară;
  • Uloga didaktičkih igara u razvoju govora dece predškolskog uzrasta;
 • Basmul şi rolul său în dezvoltarea limbajului şi a creativităţii copiilor;
  • Bajka u funkciji razvoja govora i stvaralaštva dece;
 • Dezvoltarea şi educarea limbajului la vârsta preşcolară;
  • Razvoj i negovanje kulture govora dece predškolskog uzrasta;
 • Formarea competenţelor lingvistice la preşcolari;
  • Formiranje lingvističkih kompetencija kod dece predškolskog uzrasta;
 • Poezia pentru copii şi valenţele ei formative în învăţământul preşcolar;
  • Poezija za decu i njena formativna vrednost na predškolskom uzrastu;
 • Modalităţi de dezvoltare a limbajului la vârsta preşcolară;
  • Stvaralačko kombinovanje metoda u razvoju govora dece predškolskog uzrasta;
 • Conţinuturile dramatice în dezvoltarea vorbirii şi a creativităţii copiilor preşcolari.
  • Dramski oblici u razvoju govora i kreativnosti dece predškolskog uzrasta;
 • Formarea şi dezvoltarea limbajului antepreşcolarilor;
  • Formiranje i razvoj govora dece jaslenog uzrasta;
 • Rolul jocului în dezvoltarea limbajului copiilor antepreşcolari.
  • Uloga igre u razvoju govora dece jaslenog uzrasta;
 • De la joc la exerciţiu în educarea limbajului în grădiniţă;
  • Od igre do vežbanja u razvoju govora u vrtiću.
 
Teme za specijalističke radove:
 
 • Aspecte ştiinţifico-metodice în activităţile de dezvoltare a vorbirii preşcolarilor în vederea însuşirii deprinderilor de citire şi scriere;
  • Naučno-metodološki aspekti u aktivnostima razvoja govora predškolske dece u vidu sticanja veština početnog čitanja i pisanja;
 • Stimularea şi dezvoltarea creativităţii prin activităţi de dezvoltarea limbajului;
  • Podsticanje i razvoj kreativnosti kroz aktivnosti razvoja govora;
 • Tradiţional şi modern în utilizarea textelor lirice în activitatea didactică din grădiniţe;
  • Tradicionalne i savremene metode za korišćenje lirskih tekstova u didaktičkim aktivnostima vrtića;
 • Imaginea copilăriei în literatura pentru copii. Aspecte metodologice în activitatea didactică a grădiniţei;
  • Slika detinjstva u književnosti za decu. Metodološki aspekti u u didaktičkim aktivnostima vrtića;
 • Valoarea instructiv-educativă şi formativă a poveştilor. Repere teoretice şi aplicative în învăţământul preşcolar;
  • Vaspitna, obrazovna i formativna vrednost priča. Teorjiske i praktične osnove u predškolskom obrazovanju.
 
Mentor: dr Eufrozina Greonjanc
 
Književnost za decu (na rumunskom jeziku)
 
 • Književnost za decu i mlade na rumunskom jeziku u Vojvodini.
 • Literatura română pentru copii şi tineret, scrisă în Voivodina.
 • Uticaj bajke na razvoj mašte kod predškolske dece.
 • Rolul basmelor în dezvoltarea imaginaţieila preşcolari.
 • Narodna i autorska bajka u dečjem vrtiću.
 • Basmul popular şi cult în activităţile grădiniţei.
 • Tradicija i inovacija u rumunskoj poeziji za decu.
 • Tradiţie şi inovaţie în poezia română pentru copii.
 • Slika deteta u savremenoj rumunskoj poeziji.
 • Imaginea copilului în poezia română contemporană.
 • Detinjstvo u opusu Jona Kreange i Radu Flore.
 • Copilăriaîn opera lui Ion Creangă şi Radu Flora.
 • Dete i detinjstvo u prozi na rumunskom jeziku u Vojvodini.
 • Copilul și copilăria în proza în limba română din Voivodina.
 • Poezija za decu u aktivnostima dece jaslenog uzrasta.
 • Poezia pentru copii în activităţile copiilor antepreşcolari.
 • Naš tradicionalni svet oslikan u prozi za decu na rumunskom jeziku u Vojvodini.
 • Lumea noastră tradiţională în proza pentru copii scrisă în limba română în Voivodina.
 • Uloga književnosti za decu u formiranju ličnosti predškolskog deteta.
 • Rolul literaturii pentru copii în formarea personalităţii preşcolarului.
 
Mentor: dr Euđen Činč
 
 
Metodika muzičkog vaspitanja
 
 • Muzički razvoj dece – karakteristike i poteškoće;
 • Tradicionalni i savremeni pristupi u muzičkom vaspitanju dece predškolskog uzrasta;
 • Instrumenti dečjih muzičkih sastava i rad sa instrumentalnim sastavima;
 • Uloga vaspitača u razvijanju vokalnih izvođačkih sposobnosti na predškolskom uzrastu;
 • Vaspitna funkcija sadržaja muzičkog vaspitanja na predškolskom uzrastu;
 • Internet i multimedija u muzičkom vaspitanju dece na predškolskom uzrastu;
 • Pristupi muzičkom vaspitanju dece predškolskog uzrasta u Evropi i Srbiji – komparativna analiza;
 • Vaspitač kao organizator muzičkih priredbi;
 • Muzički pedagozi u Vršcu u XIX-om i XX-om veku;
 • Dečji vokalni i instrumentalni sastavi u Vršcu.
 
Mentor: dr Goran Vilotijević
 
 • Razvijajući model rada sa darovitom decom
 • Kompetencijski pristup modelovanju kurikuluma za rad u predškolskim ustanovama.
 • Kritičko-emancipatorski pristup u organizaciji pedagoškog rada sa decom predškolskog uzrasta
 • Partnerski odnosi vaspitača i dece kao paradigma humanistički usmerenog vaspitanja
 • Individualizovani rad u funkciji podsticanja optimalnijeg razvitka darovitosti i kreativnosti dece
 • Kritičko-emancipatorska teorija u savremnom vaspitanju i obrazovanju
 • Predškolska ustanova kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i evropskih vrednosti pojedinca.
 • Intelektualno, fizičko i radno vaspitanjе u delima pedagoških klasika
 • Pedagoške implikacije primene nagrade i kazne u vaspitnom radu sa decom
 • Razvojni montesori materijali u funkciji efikasnijeg ostvarivanja pripremnog predškolskog programa
 • Alternativni pristupi u savremenom predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Evropi (M. Montesori, Valdorfske pedagogije i Ređo Emilija)
 • Vaspitanje u skladu s prirodom – Valdorfska pedagogija
 • Aktivnosti u vrtiću koje vode ka izgradnji ekološke svesti i ljubavi prema prirodi
 • Pedagoški pogledi Aleksandre Marjanović na vaspitanje dece u porodici i vrtiću
 • Uloga igre u razvoju misaonih sposobnosti dece predškolskog uzrasta
 • Istraživačke aktivnosti u vrtiću
 • Igra i igrolike aktivnosti u pripremi dece za početno čitanje i pisanje
 
Mentor: dr Ivana Đorđev
 
Srpski jezik (strukovni vaspitač)
 
 • Iskoristivost antonimije za bogaćenje rečnika dece predškolskog uzrasta
 • Upotreba glagolskih priloga kao kondenzatora rečeničnih sadržaja u bajkama
 • Primena imenica subjektivne ocene u radu sa decom predškolskog uzrasta
 • Ortografska norma u seminarskim radovima studenata strukovnih studija – istraživački pristup
 
Maternji jezik sa razvojem govora na jaslenom uzrastu (vaspitač dece jaslenog uzrasta)
 
 • Uloga vaspitača u uspostavljanju i razvoju govora dece jaslenog uzrasta
 
Kultura govora – metodički aspekt (izborni)
 
 • Usmeni i pismeni govor kao dva vida realizacije jezika
 • Govorne vežbe – vrste i primena u radu vaspitača
 • Priprema i realizacija prigodnih govora u predškolskoj ustanovi kao ogledalo kulture govora vaspitača
Jezičko stvaralaštvo (Specijalista za pripremni predškolski uzrast)
 
 • Kratke narodne umotvorine kao polazište jezičkog stvaralaštva  dece predškolskog uzrasta
 • Jezičko stvaralaštvo dece podstaknuto umetničkom bajkom
 
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović
 
Osnovne studije:
Kultura dijaloga
 • Dijalog kao traganje za istinom o sebi i drugima
 • Istraživanje kulture dijaloga u savremenom društvu u Srbiji
 • Dijalog kao podsticaj stvaralačke odgovornosti
 
Kultura religije
 • Pozitivne i negativne refleksije religijskih poruka
 • Kulturološki efekti religijskih rituala
 • Religijske tradicije i naučne inovacije
 
Religijski sistemi
 • Budizam kao izazov za savremenog evropskog čoveka
 • Mogućnosti miroljubive koegzistencije hrišćanstva i islama u Srbiji danas
 • Rat i mir u religijskom iskustvu savremenog čoveka u Srbiji
 
Etika vaspitačkog poziva
 • Razumevanje  sreće i uspeha u savremenom svetu
 • Predškolsko dete i sukobi odraslih
 • Podsticanje dobronamernosti i iskrenosti kod predškolske dece
Specijalističke studije:
Kultura različitosti
 • Prihvatanje različitosti kao kreativno postupanje
 • Aktivna i pasivna tolerancija
 • Samokritika kao otvorenost za drugog i drugačijeg
 • Kreativno promišljanje tradicije
 • Društvena integracija i različiti religijski sistemi
 
Mentor: dr Miloš Đorđević
 
Teme za diplomske radove:
Književnost za decu i Мetodika razvoja govora
 
 • Poetika književnosti za decu na primeru dečje poezije: mogućnosti interpretacije u vrtiću
 • Poetika književnosti za decu na primeru  priča: mogućnosti interpretacije u vrtiću
 • Poezija i poetika Dragana Lukića
 • Poezija i poetika Duška Radovića
 • Savremena poezija za decu u Srbiji
 • Funkcije govora dece predškolskog uzrasta
 • Govorni poremećaji kod dece predškolskog uzrasta
 • Metodički pristup jezičkim igrama dece predškolskog uzrasta
 • Metodički pristup tumačenju proznih književnih dela u predškolskom periodu 
 • Korelacija književnosti i likovne umetnosti – metodički aspekti
 
Teme za specijalističke radove:
Metodika razvoja govora i priprema za početak čitanja i pisanja
 
 • Predveštine za čitanje i pisanje
 • Mesto i uloga vaspitača u pripremi dece za čitanje i pisanje
 • Pomoćna sredstva u pripremi dece za čitanje i pisanje
 • Igre povezivanja pojmova glas-slovo i prepoznavanja slova
 • Uvođenje deteta u svet slova i pisane reči
 
Mentor: dr Mirča Maran
 
Teme za diplomski ispit: Evropski kontekst nacionalnih kultura
 
 • Vršačko predškolsko obrazovanje od XIX veka do danas
 • Uloga muzeja u radu sa decom predškolskog uzrasta
 • Nematerijalno nasleđe i predškolsko obrazovanje
 • Školstvo u Kraljevini SHS (Jugoslaviji)
 • Vrščka gradska biblioteka od Milekera do danas
 • Nikola Tesla i njegov doprinos razvoju svetske nauke
 • Istočno pitanje
 • Srbija između dva carstva 1878-1914.
 • Pisci banatske istorije
 • Predškolske ustanove u Pančevu
 
Mentor: dr Nataša Sturza Milić
 
Teme za diplomske radove:
Metodika fizičkog vaspitanja
 
 • Vaspitno-obrazovni značaj i organizacija motoričkih igara u radu sa decom predškolskog uzrasta
 • Procena i kontrola efekata fizičkog vaspitanja u radu sa decom predškolskog uzrasta
 • Ostvarivanje cilja i zadataka fizičkog vaspitanja u funkciji pripreme dece za polazak u školu
 • Komparativna analiza programa fizičkog vaspitanja dece PU (R Srbije i strane zemlje po izboru)
 • Podsticanje motoričke darovitosti i kreativnosti predškolske dece kroz sadržaje fizičkog vaspitanja
 • Vaspitno-obrazovni značaj i organizacija sportskih aktivnosti u predškolskoj ustanovi
 • Motorički i fizički razvoj predškolske dece – značaj i procena
 • Fizička aktivnost – pokretač celovitog razvoja dece jaslenog uzrasta
 • Vaspitno-obrazovni značaj i organizacija motoričkih igara u radu sa decom jaslenog uzrasta
Mentor: mr Tomislav Suhecki
 
Teme za diplomske i specijalističke radove:
Metodika likovnog vaspitanja
 • Klasične bajke i savremeni kontekst i kostimografije i scenografije.
 • Postmoderna iskustva i kostimografija i scenografija za predškolsku decu.
 • Klasični i postmoderni kontekst scenografije i kostimografije za predškolsku decu.
 • Postmoderni pojmovi u scenografiji i kostimografiji.
 • Likovnost scenskog prostora u radu sa predškolskom decom.
 • Rad sa predškolskom decom kao scenska umetnost.
 • Analiza dečijeg likovnog rada.
 • Samopercepcija  i samorefleksija kao kompentencija vaspitača.
 • Likovna kultura vaspitača kao kompentencija vaspitača.
 • Postmoderna didaktička sredstva i metodičke inovacije u radu sa predškolskom decom.
 • Postmoderni kontekst dečijeg likovnog izražavanja.
 • Dečiji likovni razvoj i razvoj moderne umetnosti.
 • Likovni pojmovi kao preduslov samopercepcije i samorefleksije vaspitača.
 • Dečiji likovni razvoj i iskustvo informativnih tehnologija.
 • Klasična, moderna i postmoderna likovna sredstva u radu sa predškolskom decom.
 
Mentor: doc. dr Tanja Nedimović
 
Teme za diplomske radove iz psihološke grupe predmeta
 
Opšta psihologija
 • Razvoj psihičkog života kroz celokupan životni ciklus – teorije, aspekti, faktori
 • Teorijski pristupi u psihologiji i metode psiholoških istraživanja
Pedagoška psihologija
 • Učenje u ranom uzrastu – značaj i uloga vaspitača
 • Teorije i faktori kognitivnog  razvoja dece predškolskog uzrasta
Razvojna psihologija
 • Razvoj socijalnih veština dece predškolskog uzrasta
 • Razvoj afektivne vezanosti dece jaslenog i predškolskog uzrasta
 • Rani socijalni i emocionalni razvoj
 • Teorije dečjeg razvoja: kognitivističko-razvojni modeli
 • Teorije dečjeg razvoja: teorije o uticaju sredine i učenja
 
Mentalno zdravlje
 • Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja dece – uloga porodice i predškolske ustanove
 
Mentor: prof. dr Jon Lelea
 
METODIKA MUZIČKOG VASPITANJA
 
Teme za diplomske radove – strukovni vaspitač
 • Upoznavanje i razvijanje dečije muzikalnosti na predškolskom uzrastu.
 • Uticaj muzike na intelektualni i afektivni razvoj dece predškolskog uzrasta.
 • Vaspitna i obrazovna funkcija muzičkog vaspitanja.
 • Muzika kao didaktičko sredstvo estetskog i moralnog vaspitanja kod predškolske dece.
 • Razvijanje osećaja za ritam i melodiju kod dece predškolskog uzrasta.
 • Umetnička muzika i njen uticaj na decu predškolskog uzrasta.
 • Podsticanja navika aktivnog slušanja muzike kod dece predškolskog uzrasta.
 • Muzika povod za zajedničku igru i ranu socijalizaciju dece predškolskog uzrasta.
 • Muzika kao podsticaj za likovno stvaranje dece predškolskog uzrasta.
 • Teorijske osnove podsticanja muzičke darovitosti kod dece predškolskog uzrasta.
Teme za diplomske radove – Vaspitač dece jaslenog uzrasta
 • Uticaj muzike u prenatalnoj fazi – do 6 meseci
 • Razvoj muzičkih sposobnosti u periodu od 6 do 18 meseci;
 • Nagli razvoj muzičkih sposobnosti dece jaslenog uzrasta od 18 do 30 meseci;
 • Muzičke sposobnosti kod dece jaslenog uzrasta od 30 do 36 meseci;
 • Korelacija muzike i likovnog vaspitanja kod dece jaslenog uzrasta;
 • Korišćenje muzičkih igračaka i ritmičkih instrumenata (improvizovanih) kod dece jaslenog uzrasta.
Teme za specijalističke studije
 • Priprema vaspitača za rad sa decom pripremne predškolse grupe.
 • Izbor i obrada vokalne i instrumentalne kompozicije kod dece pripremne predškolske.
 • Programiranje muzičkih sadržaja kod dece pripremne predškolske grupe.
 • Podsticanje muzičkog stvaralaštva kod dece pripremne predškloske grupe.
 • Osposobljavanje vaspitača specijalističkih studija za primenu didaktičko-metodičkih
 • Shvatanje muzike kod dece pripremne predškolske grupe ( zapažanje izražajnih elemenata
 
Mentor: dr Marija Aleksandrović
 
Književnost za decu i Мetodika razvoja govora (na romskom jeziku)
 
 • Književni tekstovi na romskom jeziku kao podsticaji za dečje jezičko stvaralaštvo u predškolskim ustanovama
 • Brzalice i zagonetke na romskom jeziku kao podsticaj za unapređivanje kulutre govora dece u predškolskim ustanovama
 • Rano učenje romskog jezika kroz igru
 • Sinonimi i homonimi u romskom jeziku i njihova primena u radu sa decom predškolskog uzrasta
 • Razvoj i negovanje kulture govora dece predškolskog uzrasta na romskom jeziku
 • Basne i priče o životinjama na romskom jeziku i njihova vaspitna vrednost
 • Poezija za decu na romskom jeziku u aktivnostima dece jaslenog uzrasta
 • Uticaj bajke na romskom jeziku na razvoj mašte kod predškolske dece
Mentor: doc. dr Aleksandra Gojkov Rajić
 
Teme za diplomske radove: Nemački jezik
 
 • Književni tekst u poučavanju stranog jezika na predškolskom uzrastu
 • Imerzija kao metod poučavanja stranog jezika na predškolskom uzrastu
 • Likovi iz bajki u poučavanju stranog jezika na predškolskom uzrastu
 • Pesme za decu u poučavanju stranog jezika na predškolskom uzrastu
 • Priče i bajke u poučavanju stranog jezika na predškolskom uzrastu
 

UPUTSTVO ZA PRIJAVU I IZRADU

image_pdfimage_print
DIPLOMSKI/SPECIJALISTIČKI RAD
 
            Diplomski rad studenti brane na kraju školovanja (po završetku VI semestra), pošto su prethodno položili sve predviđene ispite i obavili sve profesionalne prakse (6). Teme za diplomski rad odnose se na problematiku vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama.
            Diplomski radovi se predaju studentskoj službi u četiri primerka. Komisija za odbranu diplomskog rada pregleda rad i odlučuje o prihvatanju ili dopuni rada o čemu obaveštava kandidata. Diplomski ispit se polaže u toku cele školske godine, sem jula i avgusta meseca, i sastoji se iz domaćeg (diplomskog) pisanog rada i usmene odbrane. Student dobija temu diplomskog rada u toku treće godine studija, odnosno u toku šestog semestra. Spisak tema za izradu i odbranu diplomskog rada utvrđuje Nastavno veće, na predlog predmetnog nastavnika. 
            Diplomski ispit se polaže pred Komisijom od tri člana. Svaki student je obavezan da, prilikom uzimanja teme, popuni odgovarajući obrazac u dva primerka i dostavi ga mentoru. Izbor i prihvatanje teme diplomskog rada potvrđuju, svojim potpisom, direktor Visoke škole i mentor kandidata. Jedan primerak obrasca vraća se kandidatu, a drugi se odlaže u dosije studenta. Obrasci se mogu dobiti od mentora kod kojeg je kandidat uzeo temu diplomskog rada.
 
            Tok diplomskog/specijalističkog ispita:
 
1.    Predstavljanje kandidata
2.    Usmena prezentacija rada
3.    Postavljanje pitanja
 
Uputstvo za uređenje diplomskog/specijalističkog rada:
 
STRUKTURA RADA
 
Načelno i  radi orijentacije, poželjna struktura diplomskog/specijalističkog rada može se, u zavisnosti od vrste rada, sažeti na sledeći način:
Teorijski radovi: (naslovna strana), sadržaj rada, rezime, uvod, ciljevi i zadaci, polazišta i hipoteze, razrada teme i rasprava, zaključak, prilozi i literatura.
Teorijsko–empirijski radovi: (naslovna strana), sadržaj rada, rezime, uvod, ciljevi i zadaci, teorijski koncept rada, hipoteze, metodologija rada, rezultati, rasprava, zaključak, prilozi i literatura.
Struktura diplomskog rada može, donekle, odstupati od gore navedene, ako je to opravdano zbog specifične vrste određene teme.
 1. Obim diplomskog rada: od 80 do 100 strana, ne računajući sadržaj, priloge (ako ih ima) i spisak literature.

  Obim specijalističkog rada: od 100 do 120 strana, ne računajući sadržaj, priloge (ako ih ima) i spisak literature.

 2. Jezik rada i pismo: Jezik rada može biti srpski, rumunski i romski, u zavisnosti od maternjeg jezika studenta.
 3. Tehničko i grafičko oblikovanje diplomskog rada:
 • Korice i naslovna strana (veličina fonta: 14 pt; bold; tekst na naslovnoj strani treba da bude na jeziku rada; treba ga postaviti centrirano i napisati velikim slovima) moraju da sadrže sledeće podatke:
•  naziv visokoškolske ustanove
•  naznaku „Diplomski rad“ (za specijalističke radove „Specijalistički rad“)
•  naslov diplomskog rada (veličina fonta: 16 pt)
•  ime i prezime kandidata/kandidatkinje
•  akademska titula, ime i prezime mentora/mentorice
•  pri dnu naslovne strane piše se mesto i godina odbrane rada;
 
 • Sadržaj (1 do 2 strane): Sadržaj treba da sadrži naslove i podnaslove pojedinih poglavlja diplomskog/specijalističkog rada s' brojevima stranica koji označavaju njihove početne stranice. Numeracija rada započinje od prve strane sadržaja. Reč ''sadržaj'' piše se velikim slovima tipa Times New Roman – 14 pt; bold stilom, sa po jednim razmakom između slova, centrirano. Glavni naslovi (poglavlja): 1, 2, 3… pišu se velikim slovima, veličine 14pt i postavljaju se obavezno na početku strane. Svi podnaslovi (potpoglavlja): sa dva decimalna mesta: 1.2., 2.1., 3.1.,… pišu se malim slovima, veličine 12 pt, a sa više od dva decimalna mesta: 1.2.1., 1.2.1.1.,… pišu se, takođe, malim slovima, veličine 12 pt, ili običnim stilom, ili ih možemo obeležiti i kurzivom (Italic slova).
 • Rezime rada (1 do 2 strane): Rezime rada predstavlja sažeti prikaz celokupnog diplomskog/specijalističkog rada (od 100 do 400 reči); piše se na srpskom (rumunskom, romskom) i engleskom jeziku; na kraju rezimea navode se ključne reči (od 3 do 5); rezime se piše na početku rada, pre uvoda. U rezimeu se objašnjava aktuelnost izabrane teme, cilj rada i zaključci do kojih smo došli.
 • Uvod (1 do 2 strane): U uvodu treba sažeto objasniti problem koji će se obraditi u radu i argumentovati naučna, stručna i druga relevantnost odabrane teme.
 • Razrada teme: Razrada izabrane teme je glavni deo rada i zauzima najviše prostora u radu. Obično je podeljen na više delova. U prvom delu razrade teme obično se čitalac upoznaje sa teorijskim osnovama određene teme, problemom, istorijatom nastanka problema, osnovnim pojmovima koji će se koristiti u radu, te sa dosadašnjim rezultatima u istraživanju navedene teme. U drugom delu (istraživanje odabrane teme) definišu se problem i predmet istraživanja, određuje cilj istraživanja, postavljaju osnovne i pomoćne hipoteze, navode metode, instrumenti i tok istraživanja,  izlažu se činjenice, podaci, i rezultati do kojih se došlo na osnovu sopstvenih istraživanja ili tuđih istraživanja, a u svrhu dokazivanja postavljenih hipoteza. U trećem delu predlažu se rešenja problema. Rad treba da bude pisan jednostavnim, jasnim i konciznim stilom, te da bude gramatički i pravopisno korektan.
 • Ciljevi i zadaci rada (ciljevima se objašnjava šta se u radu želi pokazati ili proveriti, a zadacima – čemu bi ostvarivanje navedenih ciljeva moglo poslužiti) treba navesti jasno i precizno; format – font osnovnog teksta: Times New Roman; veličina fonta osnovnog teksta: 12 pt; veličina fonta naslova: 14 pt;  razmak između redova: Before: 0; After: 0; Line spacing: 1.5 lines; paragrafi: format: Normal; prvi red: uvučen automatski (Col 1); margine: desno: 3,5 cm; levo, gore i dole: 2,5 cm; za numeraciju stranica koristiti arapske brojeve smeštene u donji desni ugao; tekst rada poravnati po obe margine: Justify (džastifikovati) – važi za celu strukturu rada.
 • Polazišta i hipoteze (teorijski koncept rada i hipoteze): U tom delu rada iznose se teorijske, metodološke i druge postavke na koje se rad oslanja, te se navode hipoteze čija će se utemeljenost u radu verifikovati. U istraživačkim radovima daje se kritički prikaz dosadašnjih istraživanja i činjenica, iznosi se teorijski koncept vlastitog istraživanja, te se ekspliciraju i obrazlažu hipoteze koje će se podvrgnuti proveri.
 • Metodologija istraživanja (u slučaju istraživačkih radova): Ovaj deo rada uključuje sadržajan opis uzorka, korišćenih metoda i tehnika prikupljanja i obrade podataka, te korišćenih mernih instrumenata.
 • Rezultati istraživanja (u slučaju istraživačkih radova): Sadrži koncizan prikaz dobijenih rezultata, pri čemu treba odmereno koristiti grafičke prikaze i/ili tabele.
 • Rasprava  (u slučaju istraživačkih radova – specijalističkih radova): U tom delu rada se, odgovarajućim statističkim i drugim postupcima – verifikuju postavljene hipoteze. Posebnu pažnju treba posvetiti interpretaciji dobijenih rezultata i njihovom upoređivanju s rezultatima drugih istraživanja.
 • Zaključak (od 1 do 2 strane): U zaključku se sažeto iznose najvažniji rezultati i nova saznanja kojima je rad rezultirao. Dobro bi bilo komentarisati u kojoj su meri ostvareni ciljevi rada, navesti glavne poteškoće vezane za realizaciju tih ciljeva i izneti sugestije koje se tiču dalje razrade problema i eventualnih daljih istraživanja problematike kojom se rad bavio.
 1. Literatura (lista referenci): Literatura treba da sadrži popis svih izvora ("referenci") navedenih u radu. U literaturi se ne navode reference na koje se ne poziva u radu. Citirana literatura obuhvata, po pravilu, relevantne bibliografske izvore (monografije, članke, udžbenike i sl.) novijeg datuma (po mogućstvu objavljene od 2000. godine do trenutka kada se piše diplomski rad), i daje se isključivo u vidu liste referenci. Literatura se navodi na kraju rada. Reference se navode na dosledan način, azbučnim (ukoliko je rad pisan ćiriličnim pismom), odnosno abecednim (ukoliko je rad pisan latiničnim pismom) redosledom. Studenti koji pišu diplomski rad treba da koriste najmanje trideset bibliografskih jedinica, a studenti koji pišu specijalistički rad treba da koriste najmanje pedeset bibliografskih jedinica. U navođenju bibliografskih podataka korišćenih i citiranih izvora, obično su u upotrebi dva stila ili sistema. Prvi sistem je ''autor – datum'' (Harvard sistem, APA i dr.), a drugi je numerički sistem (Oxford Style). Tri su osnovne razlike između ovih sistema:
• način citiranja materijala u tekstu
• mesto datuma objavljivanja u referenci
• način uređivanja liste referenci.
 
            Ako se više bibliografskih jedinica odnosi na istog autora, one se hronološki postavljaju. Iako će se studenti u svom budućem radu sresti sa oba sistema, u izradi stručnih radova, opredelili smo se da vam u ovom uputstvu predstavimo numerički sistem navođenja bibliografskih podaka. U nastavku prikazujemo kako se navodi literatura i drugi izvori (monografije, stručni časopisi, zbornici radova, internet strane i dr.):
 
a) Navođenje knjige (monografije)
 
 • jedan autor (bibliografski zapis prema APA stilu citiranja):
Branković, D. (1999): Pedagoške teorije – naučne osnove i razvojni tokovi, Banja Luka: Univerzitet u Banjaluci.
 
 • više autora:
Kundačina, M. i Banđur, V. (2004): Akciono istraživanje. Užice: Učiteljski fakultet.
 
Gojkov, G. i Stojanović, A. (2011): Participativna epistemiologija  u didaktici –  PARTICIPATORY EPISTEMOLOGY IN DIDACTICS. Arad, Rumunija: Univerzitet „Aurel Vlajku“. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“.
 
 • knjiga sa tri autora:
Grozdanka G., Radenko, K. i Kundačina, M. (2009): Leksikon pedagoške metodologije. 5. dopunjeno izdanje. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“.
 
 • knjiga sa više od tri autora:
 Gojkov, G. i sar. (2010): Kritičke teorije u pedagogiji. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
 
b) Navođenje članka u periodičnoj publikaciji:
 
Gojkov, G. (1985): Humanost dece osnovnoškolskog uzrasta. Pedagoška stvarnost. Novi Sad, br. 4.
 
v) Navođenje članka u tematskom zborniku:
 
Gojkov, G. i Stojanović, A. (2010): Kreativne karakteristike kognitivnog stila i metakognicija darovitih. U: Zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa Daroviti u procesu globalizacije. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov” i Arad, Rumunija: Universitatea “Aurel Vlaicu”.
 
g) Postupak citiranja dokumenata preuzetih sa interneta:
 
Prezime, ime autora. Naslov knjige. Adresa sa interneta. Datum preuzimanja.
 
 • Prilozi: Prilikom izrade diplomskih/specijalističkih radova često se javlja potreba da se određeni sadržaji koji imaju značaj za bolje razumevanje rada, ali se ne mogu prikazati u osnovnom tekstu ili nepotrebno opterećuju tekst, dodaju u prilogu rada (na kraju pisanog rada, a pre navođenja literature), kao uputna argumentacija za pojedine stavove, zaključke i zakonitosti. Prilozi sadrže razne šeme, skice, formulare, preglede, anketne upitnike, rezultate statističkih analiza, fotokopije značajnih dokumenata, razne ilustrovane materijale, tabele većeg formata, skraćenice, dodatne tekstove i sve ono što ne može da se uklopi u osnovni tekst, a ima značaj za čitaoca. Svaki prilog treba da ima redni broj, naslov, izvor podataka i eventualne napomene. Pravila pisanja i načina povezivanja teksta sa prilogom ista su kao i kod prikaza.
 • Prikazi kao sastavni deo rada, obično su najbolji način da se jednostavnije i sažetije predstave činjenice koje podržavaju argumente autora. Kako bi se na adekvatan način predstavile informacije (najčešće grafički) i tako razjasnila određena pojava u stručnim radovima, osnovni tekst dopunjavamo raznim tabelama, slikama, šemama, dijagramima i grafikonima.
• Tabele – dobijeni metodički podaci se obrađuju, grupišu i razvrstavaju po kolonama i redovima, radi preglednosti određenih karakteristika posmatrane pojave;
• Slike i šeme – najčešće se odnose na jednostavno predstavljanje, pomoću crteža, različitih pojava, postupaka i odnosa između njih, u zavisnosti od kreativnih rešenja autora;
• Grafikoni i dijagrami – radi se o grafičkom prikazu pojava (npr. prikaz količina, odnosa, kretanja, i sl.) pomoću geometrijskih linija i figura. Pošto postoji mnogo načina da se određene pojave grafički prikažu, njihov izbor će zavisiti od potrebe da se veze između posmatranih pojava posebno naglašavaju (više od ostalih).
 
            Svaki prikaz treba da ima svoj redni broj i naslov, oznaku izvora podataka i eventualne napomene. Ako se u prikazima navode podaci koje je autor sam obradio, potrebno je na kraju izvora u zagradi navesti ''obradio autor.'' Ako dajemo objašnjenje vezano za naslov ili sadržaj prikaza, koristi se napomena koja se piše ispod prikaza, a pre izvora podataka. Vrstu i redni broj prikaza treba pisati slovima veličine – 12 pt. Izvori i napomene u prikazima pišu se slovima veličine – 10; dok se veličina slova za podatke koji se nalaze u prikazima (npr. tabelama) prilagođavaju prema potrebi – obično se koristi veličina slova – 11pt ili 12pt.
            Ako tekst diplomskog/specijalističkog rada sadrži neku od navedenih vrsta ilustracija (prikaza) ili priloge, potrebno je napraviti njihov spisak (redosled pojavljivanja u radu). U radu se najpre stavljaju popisi pojedinih vrsta prikaza (tabele, slike), a zatim popis priloga. Za svaku vrstu prikaza pravi se poseban spisak. Spisak treba da sadrži redni broj i naziv svih prikaza prema redosledu pojavljivanja u radu.
 1. Navođenje (citiranje) u tekstu: Uobičajeno je da student tokom pripreme i samog pisanja stručnih radova, koristi ili preuzima određene stavove, misli, rezultate, hipoteze, konstatacije ili tvrdnje drugih autora, ali se mora naznačiti da te ideje ili informacije nisu njegove. To se postiže citiranjem, a tačno navođenje osnovnog izvora odakle je tekst preuzet naziva se bibliografska referenca. Uvek treba citirati iz originalnog izvora, a ako on nije dostupan, može se, izuzetno, preuzeti citat iz drugog izvora, i onda je to potrebno navesti u formi – citirano u: …, ili preuzeto od: … Treba citirati u originalnom obliku, u navodnicima, ili se samo navedu autorove izjave, bez navodnika (ako parafraziramo tekst). Nakon citiranja, podaci o izvoru mogu se pisati unutar teksta ili kao fusnota, navođenjem tačne bibliografske reference, i obavezno se na kraju piše broj strane odakle je citiran autor. Pored citiranja tekst se može i parafrazirati (to se često čini prilkom pisanja stručnih radova). Parafraziranje je prepričavanje, opisivanje nekog iskaza ili teksta svojima rečima i stilom. Citati, takođe, mogu biti uključeni i u rečenicu. Način pozivanja na izvore u okviru osnovnog teksta mora biti konsekventan od početka do kraja teksta. Preporučuje se sledeći sistem citiranja: …(Gojkov, 2010: 5)…
 2. Napomene (fusnote): Fusnote (beleške, napomene) upućuju čitaoca na sva dodatna objašnjenja osnovnog teksta ili sadrže referencu za deo teksta koji se citira ili parafrazira. Fusnote se pišu na dnu strane, sitnijim slovima (veličina fonta 10 pt) i označene su indeksom, neposredno iza teksta na koji se odnosi, kao Superscript (uzdignuti sitni broj). Kod fusnota ovi brojevi su obično pisani hronološkim redom od početka do kraja rada. U programu računara postoji opcija koja automatski ažurira redosled napisanih fusnota (References – AB1 Insert Footnote). Prema Pravopisu, ako fusnota objašnjava neku pojedinost u rečenici,  ona (fusnota) se stavlja iza te reči, a ispred znaka za kraj rečenice, ako je ta reč na kraju. Ako, pak, objašnjava celokupan sadržaj rečenice, onda se piše iza znaka za kraj rečenice. Fusnote mogu da sadrže važne detalje, dopunska objašnjenja, naznake o korišćenim izvorima, ali ne mogu biti zamena za citiranu literaturu. Podaci u fusnotama se navode na sličan način kao što navodimo bibliografske podatke u Literaturi na kraju rada. Ovde je jedina razlika u tome što se pored osnovnih bibliografskih podataka o citiranom ili parafraziranom delu teksta, u fusnotama, na kraju navoda, piše i broj strane arapskim ciframa na kojoj se nalazi citat ili navedena činjenica. Ako se bibliografski podaci često ponavljaju, nije potrebno pisati stalno sve podatke o delu, već se daju skraćeni prikazi, kao što su:
      op. cit. (lat. opus citatum – u citiranom delu). Ova skraćenica se koristi u fusnoti za delo koje je ranije citirano u radu, tako što se navodi prezime i početno slovo imena autora, a zatim se upisuje broj strane. Ibid (lat. Ibidem – na istom mestu; u istom delu). Ova skraćenica se koristi u fusnoti, kada se više citata iz istog izvora pojavljuje na istoj strani.
 
Primer fusnote:
 
      Potkonjak Nikola (1978), Teorijsko-metodološki problemi metodologije, Prosveta, Beograd, str. 83.
 
 1. Profesionalna biografija: Na kraju diplomskog/specijalističkog rada, potrebno je da autor navede svoju profesionalnu biografiju, kako bi se neki kasniji čitalac diplomskog/specijalističkog rada mogao upoznati sa autorom. Biografija će, ujedno, poslužiti članu komisije da predstavi kandidata pre usmene prezentacije rada.
Nastavno veće Visoke škole strukovnih studija
za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac

OBAVEZE STUDENATA U OBLASTI PEDAGOŠKE PRAKSE

image_pdfimage_print
Stručna (pedagoška) praksa predstavlja sastavni deo akreditovanih nastavnih programa na osnovnim i specijalističkim studijama na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu. Na osnovnim studijama, pedagoška praksa se organizuje u okviru sledećih studijskih programa:
 
1) Program osnovnih studija – Vaspitač dece predškolskog uzrasta (skr. VDPU) – prva godina
2) Program osnovnih studija – Strukovni vaspitač (skr. SV) – druga i treća godina
3) Program osnovnih studija –  Vaspitač dece jaslenog uzrasta (skr. VDJU) – druga i treća godina
 
Broj časova i broj ESP bodova u odgovarajućem semestru za svaku pedagošku praksu precizno su definisani u okviru nastavnog plana studijskih programa na osnovnim studijama.
 
U sledećoj školskoj 2016/17. godini, predviđena je organizacija:
 
I i II pedagoške prakse – hospitovanja, za studente na studijskim programima:
 
 • Vaspitač dece predškolskog uzrasta (VDPU) i Strukovni vaspitač (SV)
I  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
II  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
 
 • Vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU)
I  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 2 ESPB
II  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 2 ESPB
 
III i IV pedagoške prakse– hospitovanja, za studente na studijskim programima:
 
 • Strukovni vaspitač (SV)
III praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 1 ESPB
IV praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 1 ESPB
 
 • Vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU)
III  praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 6 ESPB
IV  praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 6 ESPB
 
V pedagoške prakse– hospitovanja, za studente na studijskim programima:
 
 • Strukovni vaspitač (SV)
V praksa: 30 časova, 5 radnih dana,  1 ESPB
 
 • Vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU)
V praksa:60 časova, 10 radnih dana, 6 ESPB
 
VI samostalne pedagoške prakse za studente koji su stekli uslov za njeno obavljanje, – hospitovanja, (individualno, po posebnom rasporedu, kada se stekne uslov)
 
 • Strukovni vaspitač (SV)
VI samostalna praksa: 45 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
 
 • Vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU)
VI samostalna praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 6 ESPB
 
TERMINI ODRŽAVANJA PEDAGOŠKE PRAKSE ZA ŠKOLSKU 2016/17. GODINU
 
I semestar: 
 
Smer: Vaspitač dece predškolskog uzrasta (VDPU):
I godina – od 14. XI do 19. XI 2016. godine (5 radnih dana)
 
Smer: Strukovni vaspitač (SV):
II godina – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (10 radnih dana)
III godina – od 14. XI do 19. XI 2016. godine (5 radnih dana)
 
Smer – Vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU)
II godina – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (10 radnih dana)
III godina – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (10 radnih dana)
 
II semestar:
 
Smer: Vaspitač dece predškolskog uzrasta (VDPU):
I godina – od 27. III do 31. III 2017. godine (5 radnih dana)
 
Smer: Strukovni vaspitač (SV):
II godina – od 27. III do 7. IV 2017. godine (10 radnih dana)
III godina – od 22.V do 2.VI 2017. godine (10 radnih dana – samostalna praksa)
 
Smer – vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU):
II godina – od 27. III do 7. IV 2017. godine (10 radnih dana)
III godina – od 22.V do 2.VI 2017. godine (10 radnih dana – samostalna praksa)
 
 
OBAVEZE STUDENATA I PLANIRANE AKTIVNOSTI
 
Pedagoška praksa se organizuje u predškolskim ustanovama u Vršcu i drugim mestima iz kojih gravitiraju studenti Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”.
 
Studenti biraju da li će pedagoške prakser aditi u Vršcu ili u svom mestu (I semestar – prva praksa, II semestar – druga praksa, III semestar – treća praksa, IV semestar – četvrta praksa, V semestar – peta praksa, VI semestar – šesta praksa). Vremenski period obavljanja pedagoške prakse u toku školske godine utvrđen je kalendarom rada Škole.
 
Pre početka svake pedagoške prakse (najčešće, u nedelji koja prethodi praksi), studenti su obavezni da prisustvuju sastanku u vezi sa organizacijom stručne (pedagoške) prakse. Studenti tada od profesora – rukovodioca prakse dr Nataše Sturza Milić dobijaju važna uputstva i potrebna dokumenta (uput za praksu i mišljenje vaspitača) bez kojih ne mogu otići na praksu. Vreme održavanja sastanka blagovremeno se objavljuje na oglasnoj tabli i školskom sajtu.
 
Studenti koji odluče da praksu obavljaju u svom mestu blagovremeno (najmanje 15 dana pre početka prakse) treba da provere da li predškolska ustanova u kojoj će raditi od njih zahteva potvrdu o lekarskom pregledu (najčešće, bris grla). Ukoliko je lekarski pregled (bris grla) neophodan, studenti sami snose trošak istog.
 
U slučaju da student ne obavi praksu u predviđenom vremenskom periodu, obraća se objašnjenjem (u pismenoj formi) Nastavnom veću Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”, koje analizira razloge neobavljanja prakse i donosi odluku o daljim postupcima.
 
Po pitanju prakse, obaveze studenata koji participiraju su istovetne sa obavezama onih koji se obrazuju na teret sredstava budžeta Republike Srbije.
 
U toku hospitovanja i neposrednog rada student je obavezan da vodi dnevnik zapažanja, koji će zatim dostaviti određenom profesoru radi pregleda i ocenjivanja (prema broju indeksa, određen je profesor koji pregleda dnevnike). Rok za predaju i pregled dnevnika je blagovremeno utvrđen i javno objavljen na oglasnoj tabli i školskom sajtu. Dnevnik studenti nabavljaju u biblioteci škole (jedan dnevnik „pokriva“ sve prakse u toku školovanja na osnovnim studijama).
 
U narednoj školskoj godini, u okviru reakreditovanog studijskog programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta na srpskom, rumunskom i romskom (sa modulima) predviđa se da svi studenti novoupisane generacije 2016/17. za potrebe kvalitetnije organizacije stručne prakse koriste novi Dnevnik stručne prakse.
 
U slučaju da student ne preda dnevnik u određenom roku, obraća se objašnjenjem (u pismenoj formi). Nastavnom veću Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”, koje analizira razloge zbog kojih dnevnik nije predat i donosi odluku o daljim postupcima.
 
Svaka praksa se evidentira u indeks, u rubrici predviđenoj za studentsku praksu. Praksu evidentira profesor ili saradnik koji je pregledao dnevnik. Da bi praksa bila evidentirana, studenti moraju imati:
 
 1. dokaz (potvrdu) o obavljenoj pedagoškoj praksi koju im izdaje predškolska ustanova u kojoj je obavljena praksa (osim u slučaju kada se praksa obavlja u vršačkim vrtićima)
 
 1. pozitivno mišljenje vaspitača (popunjava vaspitač vaspitno-obrazovne grupe u kojoj je student obavljao praksu)
 
Studenti koji praksu obavljaju u predškolskim objektima u Vršcu ne dobijaju potvrdu, budući da  ih profesori Škole svakodnevno obilaze i vode računa o njihovoj redovnosti. U slučaju da studenti ne dolaze redovno, kasne ili pokazuju druge oblike neprikladnog i neodgovornog ponašanja, Nastavno veće donosi odluku o daljim postupcima.
 
KONTINUIRANA PROFESIONALNA PRAKSA U OKVIRU PROGRAMA NA OSNOVNIM STUDIJAMA – VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA I STRUKOVNI VASPITAČ
 
Trajanje stručne prakse u okviru programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta (VDPU)
 
       – Stručna praksa 1 u I semestru – 5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB;
       – Stručna praksa 2 u II semestru – 5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB;
       – Stručna praksa 3 u III semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 2 ESPB;
       – Stručna praksa 4 u IV semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 2 ESPB;
       – Stručna praksa 5 u V semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 5 ESPB;
       – Samostalna stručna praksa 6 u VI semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 5 ESPB.
 
Zadaci stručne prakse i njena organizacija za studente u okviru programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta (VDPU) precizno su formulisani u publikaciji Vodič za stručnu praksu
 
a) Trajanje pedagoške prakse u okviru programa Strukovni vaspitač  (SV) za generaciju studenata upisanu 2015/16.g.
 
Pedagoška praksa 1 u I semestru – 5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB;
       – Pedagoška praksa 2 u II semestru – 5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB;
       – Pedagoška praksa 3 u III semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 1 ESPB  ;
       – Pedagoška praksa 4 u IV semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 1 ESPB
       –  Pedagoška praksa 5 u V semestru –10 radnih dana (60 časova) – 1 ESPB;
       –  Samostalna pedagoška praksa 6 u VI semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 2 ESPB.
 
Trajanje pedagoške prakse u okviru programa Strukovni vaspitač  (SV) za generacije studenata upisane 2014/15.g. i ranije 2013/14.g          , 2012/13.g
 
Pedagoška praksa 1 u I semestru – 3 radna dana (15 časova) – 1 ESPB;
       – Pedagoška praksa 2 u II semestru – 3 radna dana (15 časova)– 1 ESPB;
       – Pedagoška praksa 3 u III semestru –5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB  ;
       – Pedagoška praksa 4 u IV semestru –5 radnih dana (30 časova)  – 1 ESPB
       – Pedagoška praksa 5 u V semestru –5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB;
       – Samostalna pedagoška praksa 6 u VI semestru – 10 radnih dana (45 časova) – 2 ESPB.
 
Preporučuje se da u toku obavljanja pedagoške prakse (od prvog do šestog semestra) student prođe kroz vaspitne grupe svih uzrasta.
Sinhronizaciju ovog zahteva studenti će ostvariti u komunikaciji sa rukovodiocem pedagoške prakse.
 
b) Zadaci i obaveze studenata
      
1.  Pedagoška praksa u I, II, III i IV semestru
      
Opšti zadaci:
– Identifikovanje Modela Opštih osnova predškolskog programa koji se realizuje u vaspitnoj grupi;
– Informisanje o broju vaspitnih grupa i dužini boravka dece u vrtiću;
– Upoznavanje prostorne organizacije (enterijer i eksterijer);
– Opisivanje kutića, centara interesovanja i prostornih celina u eksterijeru i procena njihove funkcionalnosti;
– Upoznavanje strukture i nivoa vaspitne grupe na osnovu Knjige rada vaspitača.
 
Posebni zadaci (odnose se na sadržaje nastavnih oblasti koji se izučavaju tokom odgovarajućeg semestra).
 
Zapažanja na kraju pedagoške prakse:
– aktivnosti u kojima je učestvovao student;
– impresije o protekloj pedagoškoj praksi
 
Svi studenti su obavezni da vode Dnevnik pedagoške prakse. U toku svih radnih dana studenti prate rad samo jedne vaspitne grupe; neposredno pomažu vaspitaču u organizovanju celokupnog rada sa vaspitnom grupom; konsultuju vaspitača o svim bitnim pitanjima vaspitno-obrazovnog rada u vaspitnoj grupi.
Na kraju prakse vaspitač u pismenoj formi daje mišljenje o studentu.
 
2. Pedagoška praksa u V semestru
 
       Zadaci studenata:
 
Opšti zadaci:
– identifikovanje principa po kojima je organizovana radna soba vaspitne grupe;
– procenjivanje vaspitnog potencijala pojedinih aspekata organizacije:
* organizacija prostora,
* organizacija vremena,
* organizacija vaspitnih grupa,
* organizacija didaktičkih medija i
* organizacija vaspitno-obrazovnih aktivnosti.
 
– opisivanje jedne usmerene ili druge aktivnosti po slobodnom izboru (u toku jednog dana) i:
* određivanje teme aktivnosti,
* formulisanje cilja i vaspitno-obrazovnih zadataka,
* određivanje sadržaja, oblika rada, metoda i metodičkih postupaka, didaktičkih sredstava i materijala,
* opisivanje zadataka kojima vaspitač angažuje decu i didaktičkih instrukcija,
 
Posebni zadaci iz pojedinih studijskih disciplina.
Lična zapažanja na kraju ostvarene pedagoške prakse.
 
Studenti su obavezni da se uključe u sve oblike rada kao saradnici vaspitača.
Na završetku pedagoške prakse vaspitač daje pismeno mišljenje o radu studenta.
 
3. Samostalna pedagoška praksa u VI semestru
 
       Zadaci studenata u okviru  samostalne pedagoške prakse su sledeći:
 
Svaki student je obavezan da, na osnovu programa dečjeg vrtića, samostalno organizuje i realizuje celokupan vaspitno-obrazovni rad sa jednom vaspitnom grupom dece predškolskog uzrasta.
 
Uslov za izlazak studenta na samostalnu pedagošku praksu u šestom semestru su položene sve metodike (Metodika likovnog vaspitanja, Metodika početnih matematičkih pojmova 1 i 2, Metodika razvoja govora 1 i 2, Metodika fizičkog vaspitanja 1 i 2, Metodika upoznavanja okoline 1 i 2 i Metodika muzičkog vaspitanja 1 i 2).
 
Kada student ispuni sve navedene uslove koji su evidentirani u indeks, javlja se oraganizatoru pedagoške prakse radi dalje koordinacije samostalne pedagoške prakse (raspoređivanja u predškolsku ustanovu, dobijanja neophodnih formulara i dr.). Studenti koji su samoinicijativno obavili samostalnu pedagošku praksu bez prethodnih konsultacija sa organizatorom prakse, moraju ponoviti istu.
Vremenski period kada će student moći da obavi samostalnu pedagošku praksu određuje se nakon dogovora sa rukovodiocem pedagoške prakse, a uslovljeno je raspoloživim mogućnostima u predškolskoj ustanovi, odnosno, odobrenjem od strane predškolske ustanove.
Nakon dobijanja uputa od rukovodioca pedagoške prakse, studenti odlaze u predškolsku ustanovu u koju su raspoređeni. Obraćaju se glavnom vaspitaču koji određuje u kojoj vaspitnoj grupi će obavljati praksu. Od vaspitača vaspitne grupe u kojoj su raspoređeni dobijaju teme za aktivnosti koje će, najpre, pripremiti, a zatim, realizovati u okviru vaspitno-obrazovnog rada. Pre početka prakse, studenti profesorima iz svih metodika donose na pregled odgovarajući broj priprema za aktivnosti koje će obavljati. Kada pripreme budu prihvaćene i ocenjene, student može započeti samostalnu praksu. O načinu, broju i strukturi priprema studenti se konsultuju sa profesorima svih metodika. 
Nakon završetka samostalne pedagoške prakse studenti su obavezni da napišu Dnevnik rada koji predaju profesorima prema utvrđenom rasporedu na pregled.
 
PEDAGOŠKA PRAKSA U OKVIRU PROGRAMA NA OSNOVNIM STUDIJAMA – VASPITAČ DECE JASLENOG UZRASTA
 
OPŠTI ZADACI :
 
a) Trajanje kontinuirane pedagoške prakse u okviru programa Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta:
       – Pedagoška praksa 1 u I semestru – 5 radnih dana (30 časova);
       – Pedagoška praksa 2 u II semestru – 5  radnih dana (30 časova);
       – Pedagoška praksa 3 u III semestru – 10 radnih dana (60 časova);
       – Pedagoška praksa 4 u IV semestru – 10 radnih dana (60 časova) ;
       – Pedagoška praksa 5 u V semestru – 10  radnih dana  (60 časova) ;
       – Samostalna pedagoška praksa 6 u VI semestru – 10 radnih dana (60 časova).
 
       Pedagoška praksa 1 – hospitovanje u jaslenim grupama u predškolskoj ustanovi
 
Sadržaj pedagoške prakse i zadaci studenata su sledeći:
Na samom početku prakse direktor (ili pedagog) predškolske ustanove treba da upozna studente sa kratkim istorijatom predškolske ustanove, organizacijom rada u p.u., brojem v.o. grupa i dece, vaspitača i ostalih zaposlenih; materijalnim sredstvima i da ih predstavi mentorima (vaspitačima) kod kojih će student hospitovati. Potrebno je studente upoznati sa postupkom upisa u jaslene vaspitno-obrazovne grupe. Studenti su obavezni da prisustvuju svim oblicima i aktivnostima vaspitno-obrazovnog rada u jaslenim vaspitno-obrazovnim grupama.
Studenti treba da upoznaju pedagošku dokumentaciju, godišnji operativni plan rada p.u., kalendar za tekuću  godinu. Potrebno je da upoznaju oblike saradnje sa roditeljima,  rad stručnih organa u predškolskoj ustanovi.
Student o svemu vodi svoj Dnevnik rada. Na kraju prakse vaspitač pismeno daje mišljenje o radu studenta.  Nakon pedagoške prakse Dnevnik rada se dostavlja na uvid nastavniku zaduženom za ovu praksu, sa overenom potvrdom o uspešno obavljenoj praksi – radi  evidentiranja u indeks.
Na početku prakse student predškolskoj ustanovi prilaže neophodna dokumenta dobijena od organizatora prakse i eventualno, na zahtev predškolske ustanove lekarsko uverenje (bris grla).  
 
       Pedagoška praksa 2 – hospitovanje u jaslenim grupama u predškolskoj ustanovi
Sadržaj pedagoške prakse i zadaci studenata su sledeći:
Tokom prakse studenti prisustvuju vaspitno-obrazovnom radu u jednoj jaslenoj vaspitno-obrazovnoj grupi u predškolskoj ustanovi, kod mentora po izboru direktora i rukovodioca prakse, i posmatraju sve oblike v.o. rada po dnevnom režimu dana (tok aktivnosti, ostvarivanje cilja i zadataka, primenu metoda, sredstava, oblika rada, aktivnost vaspitača i dece; odnos vaspitača i dece), ako je neophodno, pomažu vaspitačima. Studenti prisustvuju i ostalim vaspitno-obrazovnim aktivnostima:  slobodnim aktivnostima,  i drugim, koje organizuje mentor, kao i onim koje organizuje predškolska ustanova (a u kojima učestvuje mentor i deca v.o. grupe u kome student hospituje), Dan vrtića, priredbe, izleti i sl. Studente treba upoznati sa načinom praćenja napredovanja dece, osavremenjivanju v.o. rada; opremljenost jaslica i predškolske ustanove i dr. U toku prakse studente upoznati sa planiranjem i programiranjem v.o. rada. Posebno im pokazati radnu knjigu vaspitača i  plan didaktičko-metodičke organizacije aktivnosti..
Student o svemu vodi svoj Dnevnik rada. Na kraju prakse vaspitač pismeno daje mišljenje o radu studenta. Dnevnik rada se dostavlja na uvid nastavniku zaduženom za ovu praksu, sa overenom potvrdom o uspešno obavljenoj praksi, organizatoru stručne prakse – radi  evidentiranja u indeks.
Na početku prakse student predškolskoj ustanovi prilaže neophodna dokumenta dobijena od organizatora prakse i i eventualno, na zahtev predškolske ustanove lekarsko uverenje (bris grla).  
 
       Pedagoška praksa 3, Pedagoška praksa 4 i Pedagoška praksa 5  u jaslenim grupama u predškolskoj ustanovi ostvaruje se u sledećim oblicima:
a) hospitovanje,  
b) asistiranje – pomoć u v.o. radu (pre konkretnih oblika aktivnosti, kao i posle) i  
c) izvođenjem pojedinih faza vaspitno-obrazovnog procesa uz pomoć mentora i organizacijom aktivnosti u prisustvu mentora u jaslenoj vaspitno-obrazovnoj grupi u predškolskoj ustanovi.Student je obavezan da na osnovu posmatranja i metode pedagoške dokumentacije prati i snimi održane aktivnosti u toku režima dana.
Osnovni didaktičko-metodički elementi za snimanje aktivnosti :  
• v.o. grupa, aktivnost, v.o. oblast
• tip aktivnosti
• cilj i zadaci aktivnosti
• sadržaj aktivnosti
• artikulacija aktivnosti 
• metode i oblici rada, objekti i sredstva,
• artikulacija aktivnosti,   
• korelacija sa ostalim v.o. oblastima
• povratna informacija, 
• rad dece, rad vaspitača, mišljenje o aktivnosti
 
Studenti prisustvuju i aktivno učestvuju i u svim ostalim vaspitno-obrazovnim aktivnostima u predškolskoj ustanovi. Student o svemu vodi svoj Dnevnik rada. Na kraju prakse vaspitač pismeno daje mišljenje o radu studenta. Nakon pedagoške prakse Dnevnik rada se dostavlja na uvid nastavniku zaduženom za ovu praksu, sa overenom potvrdom o uspešno obavljenoj praksi, organizatoru stručne prakse – radi  evidentiranja u indeks.
Na početku prakse student predškolskoj ustanovi prilaže neophodna dokumenta dobijena od organizatora prakse i i eventualno, na zahtev predškolske ustanove lekarsko uverenje (bris grla).  
 
       Pedagoška praksa 6 – samostalna praksa u jaslenim grupama u predškolskoj ustanovi
Zadaci studenata u okviru  samostalne tronedeljne prakse su sledeći:
Svaki student je obavezan da, na osnovu programa dečjeg vrtića, samostalno organizuje i realizuje celokupan vaspitno-obrazovni rad sa jednom vaspitnom grupom dece jaslenog uzrasta.
Uslov za izlazak studenta na samostalnu dvonedeljnu praksu u šestom semestru su položene sve metodike (Metodika likovnog vaspitanja, Metodika početnih matematičkih pojmova 1 i 2, Metodika razvoja govora 1 i 2, Metodika fizičkog vaspitanja 1 i 2, Metodika upoznavanja okoline 1 i 2 i Metodika muzičkog vaspitanja 1 i 2).
Kada student ispuni sve navedene uslove koji su evidentirani u indeks, javlja se oraganizatoru pedagoške prakse radi dalje koordinacije samostalne pedagoške prakse (raspoređivanja u jaslice, dobijanja neophodnih formulara i dr.). Studenti koji su samoinicijativno obavili samostalnu pedagošku praksu bez prethodnih konsultacija sa organizatorom prakse, moraju ponoviti istu.
Vremenski period kada će student moći da obavi samostalnu pedagošku praksu određuje se nakon dogovora sa rukovodiocem pedagoške prakse, a uslovljeno je raspoloživim mogućnostima u predškolskoj ustanovi (jaslicama), odnosno, odobrenjem od strane predškolske ustanove.
Nakon dobijanja uputa od rukovodioca pedagoške prakse, studenti odlaze u predškolsku ustanovu u koju su raspoređeni. Obraćaju se glavnom vaspitaču koji određuje u kojoj jaslenoj vaspitnoj grupi će obavljati praksu. Od vaspitača vaspitne grupe u kojoj su raspoređeni dobijaju teme za aktivnosti koje će, najpre, pripremiti, a zatim, realizovati u okviru vaspitno-obrazovnog rada. Pre početka prakse, studenti profesorima iz svih metodika donose na pregled odgovarajući broj priprema za aktivnosti koje će obavljati. Kada pripreme budu prihvaćene i ocenjene, student može započeti samostalnu praksu. O načinu, broju i strukturi priprema studenti se konsultuju sa profesorima svih metodika. 
Studenti su obavezni da vode Dnevnik pedagoške prakse, koji po završetku prakse predaju profesoru prema utvrđenom rasporedu, na pregled.
 

OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR PRIVIND PRACTICA PEDAGOGICĂ

image_pdfimage_print
U pripremi!

Practica pedagogică este parte integrantă a programelor de învăţământ acreditate pentru studiile de bază şi de specializare la Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov“ din Vârşeţ.
         La studiile de bază, practica pedagogică se organizează în cadrul următoarelor programe de studii:
 
1. Programa pentru studiile de bază – Educator pentru copiii;
2. Programa pentru studiile de bază – Educator pentru copiii din creşă.
 
         Numărul de ore şi numărul de credite ECTS în semestrul corespunzător pentru fiecare practică pedagogică sunt definite cu precizie în planul de învăţământ al programelor de studii pentru studiile de bază.
 
         Practica pedagogică se organizează în instituţiile preşcolare din Vârşeţ şi din alte localităţi din care provin studenţii Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov“.
         Studenţii optează pentru locul de desfăşurare a  practici pedagogice (semestrul I – prima practică, semestrul al II-lea – a doua practică, semestrul al III-lea – a treia practică, semestrul al IV-lea – a patra practică, semestrul al V-lea – a cincea practică, semestrul VI – cea de-a şasea practică) ,  dacă le vor realiza în instituţiile preşcolare din Vârşeţ sau în localităţile în care îşi au domiciliul.
 
         Perioada de timp în care se realizează practica pedagogică în decursul anului şcolar este precizată în calendarul de activitate al Şcolii.
 
         În perioada premergătoare practicii pedagogice (de obicei, în săptămâna precedentă), studenţii sunt obligaţi să participe la şedinţa care vizează organizarea practicii pedagogice. Cu această ocazie, studenţii vor primi, de la profesoara Nataša Sturza Milić – coordonatorul practicii pedagogice, informaţii, sugestii şi documentele necesare (recomandarea pentru practică şi opinia educatoarei), fără de care nu pot începe practica pedagogică. Data când va avea loc această şedinţă se va afişa din timp pe panoul de informaţii şi pe site-ul şcolii.
         Studenţii care hotărăsc să realizeze practica pedagogică în localităţile unde îşi au domiciliul, trebuie să verifice din timp (cel puţin 15 zile înainte de a începe practica) dacă instituţia preşcolară în care vor desfăşura activitatea practică solicită studentului adeverinţă medicală (în cele mai dese cazuri analiza secretulului din gât). În caz că această adeverinţă este necesară, studentul suportă cheltuielile materiale.
 
         În caz că studentul nu realizează practica pedagogică în perioada de timp prevăzută, se adresează cu explicaţiile de rigoare (în formă scrisă) Consiliului profesoral al Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov“, care analizează situaţia şi decide asupra acţiunilor viitoare.
 
         În contextul practicii pedagogice, obligaţiile studenţilor care participă cu mijloace proprii la finanţarea studiilor sunt identice cu cele ale studenţilor care se instruiesc cu mijloace provenite din bugetul Republicii Serbia.
 
         În timpul asistenţei şi a participării directe la desfăşurarea activităţilor, studentul este obligat să întocmească jurnalul de observaţii, pe care, apoi, îl va prezenta unui anumit profesor pentru verificare şi notificare (în conformitate cu numărul carnetului de student, se stabileşte profesorul care verifică jurnalele). Intervalul de timp menit predării şi verificării jurnalului va fi stabilit şi afişat din timp pe panoul de informaţii, precum şi pe site-ul şcolii.
          În caz că studentul nu predă jurnalul până la data fixată, se adresează cu explicaţiile de rigoare (în formă scrisă) Consiliului profesoral al Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov“, care analizează motivele pentru care jurnalul nu a fost predat la timp şi hotărăşte cum se va proceda mai departe.
        
         Fiecare practică se notifică. Nota se evidenţiază în Carnetul studentului, la rubrica prevăzută pentru practica studenţească. Practica este notifică de către profesorul care a verificat jurnalul. Nota se stabileşte în baza prezenţei şi a angajării studentului în derularea activităţilor practice din cadrul instituţiilor preşcolare şi a evaluării jurnalului de practică pedagogică. Pentru ca practica pedagogică să fie evidenţiată şi notificată, studenţii trebuie să deţină următoarele:
 
 1. Adeverinţă care vizează realizarea practicii pedagogice, eliberată de instituţia preşcolară în care s-a desfăşurat practica pedagogică (cu excepţia cazului când practica s-a realizat în grădiniţele din Vârşeţ);
 2. Opinia pozitivă a educatorului (o completează educatorul grupei de copii la care studentul a realizat practica).
 
         Studenţii care realizează practica pedagogică în cadrul grădiniţelor din Vârşeţ nu primesc adeverinţe, din motiv că profesorii „Şcolii“ îi vizitează şi verifică prezenţa lor în fiecare zi. În cazul în care studentul nu participă cu regularitate la desfăşurarea activităţii practice, întârzie sau manifestă alte forme de comportare neadecvată şi necorespunzătoare, Consiliul profesoral decide asupra acţiunilor viitoare.
 
 
Durata practicii pedagogice în cadrul programei de studiu  – Educator de specialitate, pentru generația înscrisă în anul univ. 2015/2016.:
 • Practica pedagogică 1 în semestrul I –5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 2 în semestru al II-lea  – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 3 în semestrul al III-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică 4 în semestrul al IV-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică 5 în semestrul al V-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică individuală 6 în semestrul al VI-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 
Durata practicii pedagogice în cadrul programei de studiu  – Educator de specialitate, pentru generația înscrisă în anul univ. 2013/2014; 2014/15.:
 • Practica pedagogică 1 în semestrul I –3 zile lucrătoare (15 de ore);
 • Practica pedagogică 2 în semestru al II-lea  – 3 zile lucrătoare (15 de ore);
 • Practica pedagogică 3 în semestrul al III-lea – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 4 în semestrul al IV-lea – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 5 în semestrul al V-lea – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică individuală 6 în semestrul al VI-lea – 10 zile lucrătoare (45 de ore);
 
Sarcini generale:
 
        Se recomandă ca în timpul derulării practicii pedagogice (din semestrul întâi şi până în semestrul al şaselea) studentul să frecventeze grupe de copii de toate vârstele. Această sarcină studenţii o vor realiza în colaborare cu coordonatorul practicii pedagogice.
 1. Sarcinile studenţilor:     
 
 1. Practica pedagogică de o săptămână în semestrul I şi al II-lea şi practica pedagogică de două săptămâni în semestrul al III-lea şi al IV-lea
 
Sarcini generale:
 • Identificarea MODELULUI BAZELOR GENERALE ALE PROGRAMEI PREŞCOLARE care se realizează în cadrul grupei de copii;
 • Achiziţionarea informaţiilor despre numărul grupelor şi durata timpului petrecut de copii în grădiniţă;
 • Cunoaşterea modului de organizare a spaţiului (interior şi exterior):
 • Descrierea colţişoarelor, centrelor de interes şi a spaţiului exterior şi aprecierea funcţionalităţii lor;
 • Cunoaşterea structurii şi a nivelului grupei pe baza Cărţii de activitate a educatorului.
 
         Sarcini speciale: (care se referă la conţinutul domeniilor de învăţământ care se studiază în decursul semestrului corespunzător).
 
         Observaţii la finalul practicii pedagogice:
 • activităţile la care a participat studentul;
 • impresiile acumulate în perioada derulării practicii pedagogice.
 
         Studenţii au obligaţia de a completa Jurnalul practicii pedagogice. În decursul celor 5 respectiv 10 zile de activitate practică, studenţii urmăresc activitatea unei singure grupe de copii; ajută în mod direct educatoarei la organizarea integrală a activităţii în grupa respectivă de copii; se consultă cu educatoarea grupei asupra aspectelor esenţiale ale activităţii educativ-instructive.
         La finalul practicii educatorul îşi exprimă în formă scrisă părerea despre activitatea studentului.
        
 1. Practica pedagogică de două săptămâni în semestrul al V-lea
 
         Sarcinile studenţilor:
 
         Sarcini generale:
 • identificarea principiilor conform cărora e organizată camera de activitate a grupei;
 • estimarea potenţialului educativ al unor aspecte de ordin organizatoric:
 • organizarea spaţiului;
 • organizarea timpului;
 • organizarea grupelor;
 • organizarea mediilor didactice şi
 • organizarea activităţilor educativ-instructive.
 • descrierea unei activităţi orientate sau a altor activităţi la liberă alegere (desfăşurată în decursul unei zile):
 • stabilirea temei activităţii;
 • formularea obiectivelor şi a sarcinilor educativ-instructive;
 • stabilirea conţinutului, formei de activitate, metodei şi a principiilor metodice, a mijloacelor şi materialelor didactice;
 • descrierea exerciţiilor prin care educatorul stimulează activitatea copiilor şi a recomandărilor didactice.
 
 Sarcini speciale specifice unor discipline de studiu.
Impresiile personale în urma realizării practice pedagogice.
         Studenţii sunt obligaţi să se încadreze în toate formele de activitate, în calitate de colaboratori ai educatoarei.
         La finalul practicii de zece zile educatorul exprimă în formă scrisă părerea despre activitatea studentului.
 
 1. Practica pedagogică de două săptămâni în semestrul al VI-lea
        
         Sarcinile studenţilor în cadrul practicii individuale de două săptămâni sunt următoarele:
 
         Fiecare student este obligat, în baza programei pentru grădiniţă, să organizeze şi să realizeze în mod independent întreaga activitate cu o grupă de copii de etate preşcolară.
 
         Condiţia ca studentul să poată realiza practica individuală de două săptămâni în semestrul al VI-lea este ca el să promoveze examenele din toate metodicile (Metodica educaţiei plastice, Metodica dezvoltării primelor noţiuni matematice 1 şi 2, Metodica dezvoltării vorbirii 1şi 2, Metodica educaţiei fizice 1 şi 2, Medodica cunoaşterii mediului înconjurător 1şi 2, Metodica educaţiei muzicale 1 şi 2).
 
         Când studentul îndeplineşte toate condiţiile care sunt evidenţiate în Carnetul de student, se prezintă la organizatorul practicii pedagogice pentru a primi îndrumările utile, referitoare la desfăşurarea în continuare a practicii pedagogice individuale (repartizarea în instituţia preşcolară, primirea formularelor necesare etc.). Studenţii care au realizat practica pedagogică individuală din iniţiativă proprie, fără a se consulta în prealabil cu organizatorul practicii, trebuie să o repete.
 
         Perioada de timp când studentul poate să realizeze practica pedagogică individuală se stabileşte în acord cu coordonatorul practicii pedagogice, dar este condiţionată de posibilităţile existente în instituţia preşcolară, respectiv, aprobarea desfăşurării practicii din partea instituţiei preşcolare.
 
         După ce au primit indicaţiile necesare din partea coordonatorului practicii pedagogice, studenţii merg în instituţiile preşcolare în care au fost repartizaţi. Se adresează educatoarei şef, care stabileşte grupa în care vor desfăşura practica pedagogică. De la educatoarea grupei la care au fost repartizaţi, studenţii primesc temele activităţilor pe care, în primul rând le vor pregăti, şi apoi, le vor realiza în cadrul activităţii educativ-instructive. Înainte de a începe practica pedagogică, studenţii trebuie să întocmească proiectele didactice ale activităţilor distribuite şi să le aducă profesorilor metodişti pentru a fi verificate. Când proiectele sunt acceptate şi apreciate, studentul poate începe practica individuală. Studenţii trebuie să se consulte cu profesorii metodişti în privinţa modului de întocmire a proiectelor, a numărului şi structurii lor.
 
         În urma practicii pedagogice individuale studenţii au obligaţia să completeze Jurnalul de activitate pe care îl predau profesorilor pentru control şi notificare.
  
 
SARCINI GENERALE:
 
 1. Durata practicii pedagogice continue în cadrul programei – Educator pentru copiii din creşă:
 
 • Practica pedagogică 1 în semestrul I – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 2 în semestru al II-lea  – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 3 în semestrul al III-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică 4 în semestrul al IV-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică 5 în semestrul al V-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică individuală 6 în semestrul al VI-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore).
       
         Practica pedagogică 1 – asistenţă la grupele de copii de creşă din cadrul instituţiilor preşcolare
 
         Conţinutul practicii pedagogice şi sarcinile studenţilor sunt următoarele:
         La începutul activităţii practice, directorul (sau pedagogul) instituţiei preşcolare trebuie să ofere studenţilor informaţii din istoria instituţiei, organizarea activităţii, numărul de grupe şi de copii, a educatorilor şi a celorlalţi angajaţi; despre dotarea materială şi apoi să îi prezinte mentorilor (educatorilor) la care studenţii vor asista. Studenţii trebuie să cunoască modalitatea de înregistrare a grupelor de copii în creşe. Studenţii sunt obligaţi să asiste la toate formele de activităţi educativ-instructive desfăşurate în cadrul grupelor cu copii de creşă.
         Studenţii trebuie să cunoască documentele pedagogice utile, planul operativ anual al activităţii educativ-instructive, planificarea calendaristică pentru anul în curs. Este necesar să cunoască formele de colaborare cu părinţii, activitatea organelor de specialitate din instituţia preşcolară.
         Toate acestea studentul le consemnează în Jurnalul său de activitate. La finalul practicii pedagogice, educatorul exprimă (în formă scrisă) părerea despre activitatea studentului. În urma practicii pedagogice, Jurnalul de activitate se prezintă profesorului responsabil pentru această practică, împreună cu adeverinţa valabilă despre realizarea în condiţii optime a practicii. Acestea se înregistrează în Carnetul de student.
         La începutul practicii, studentul prezintă instituţiei preşcolare documentele necesare primite de la organizatorul practicii şi eventual, la cerinţa instituţiei preşcolare adeverinţă medicală (analiza secretulului din gât).
 
         Practica pedagogică 2 – asistenţă la grupele de copii de creşă din cadrul instituţiilor preşcolare
 
         Conţinutul practicii pedagogice şi sarcinile studenţilor sunt următoarele:
         În timpul practicii studenţii asistă la desfăşurarea activităţii educativ-instructive la nivelul unei grupe cu copii de creşă, din cadrul instituţiei preşcolare, la mentorul stabilit de director şi coordonatorul practicii şi observă toate aspectele activităţi educativ-instructive prevăzute de planificarea zilnică (desfăşurarea activităţilor, realizarea obiectivelor şi a sarcinilor, metode, mijloace, forme de activitate, activitatea educatoarei şi a copiilor, relaţiile dintre educator şi copii), dacă e necesar ajută educatorilor. Studenţii asistă şi la restul activităţilor educativ-instructive: activităţi libere şi altele organizate de mentor sau de cei care organizează instituţia preşcolară (dar la care participă mentorul şi copiii din grupa la care studentul asistă), Ziua grădiniţei, serbări excursii etc.
         Studenţii trebuie să cunoască modalităţile de urmărire a progresului copiilor şi de modernizare a activităţii educativ-instructive; dotarea materială a creşei şi a instituţiei preşcolare etc. În cursul desfăşurării practicii, studenţii trebuie să cunoască planificarea şi programarea activităţii educativ-instructive. Importanţă cuvenită trebuie să se acorde şi familiarizării studenţilor cu conţinutul Cărţii educatorului şi a planului didactico-metodic de organizare a activităţii.
         Studentul consemnează observaţiile şi informaţiile acumulate în decursul derulării practicii pedagogice în Jurnalul de activitate. La finalul activităţii practice educatorul exprimă în formă scrisă opinia proprie despre activitatea studentului.
         Jurnalul de activitate se prezintă profesorului responsabil pentru această practică, împreună cu adeverinţa valabilă despre realizarea în condiţii optime a practicii, pentru a fi evidenţiate în Carnetulul de student.
         La începutul practicii, studentul prezintă instituţiei preşcolare documentele necesare primite de la organizatorul practicii şi, eventual, la cerinţa instituţiei preşcolare adeverinţă medicală (analiza secretulului din gât).
 
Practica pedagogică 3, Practica pedagogică 4, Practica pedagogică 5 la grupele de copii de creşă din cadrul instituţiilor preşcolare se realizează sub următoarele forme:
 
 1. asistenţă,
 2. asistenţă – ajutor în activitatea educativ-instructivă (înainte de formele concrete de activitate, cât şi după acestea) şi
 3. realizarea unor faze ale procesului educativ-instructiv cu ajutorul mentorului şi organizarea activităţii în prezenţa mentorului în cadrul grupelor de copii din creşe.
         Studentul are obligaţia ca, pe baza observaţiilor şi a metodei documentării pedagogice, să urmărească şi să înregistreze activităţile proprii scenariului zilnic.
         
         Elementele didactico-metodice de bază necesare înregistrării activităţii:
 • grupa educativ-instructivă, activitate, domeniul educativ-instructiv,
 • tipul activităţii,
 • obiectivul şi sarcinile activităţii,
 • cuprinsul activităţii,
 • articularea metodică a activităţii
 • metode, forme de activitate, materiale şi mijloace,
 • desfăşurarea activităţii,
 • corelaţia cu restul domeniilor educativ-instructiv,
 • feed back-ul,
 • activitatea copiilor, activitatea educatoarei, opinii despre activitate,
        
         Studenţii asistă şi participă activ şi la celelalte activităţi educativ-instructive, care se desfăşoară în cadrul instituţiei preşcolare.
         Studentul consemnează observaţiile şi informaţiile acumulate în decursul derulării practicii pedagogice în Jurnalul de activitate. La finalul activităţii practice educatorul exprimă în formă scrisă opinia proprie despre activitatea studentului.
         Jurnalul de activitate se prezintă profesorului responsabil pentru această practică, împreună cu adeverinţa valabilă despre realizarea în condiţii optime a practicii, pentru a fi evidenţiate în Carnetulul de student.
         La începutul practicii, studentul prezintă instituţiei preşcolare documentele necesare primite de la organizatorul practicii şi, eventual, la cerinţa instituţiei preşcolare adeverinţă medicală (analiza secretulului din gât).
 
Practica pedagogică 6 – practica individuală la grupele cu copii de creşă din cadrul instituţiilor preşcolare
 
         Sarcinile studenţilor în cadrul practicii individuale cu durata de trei săptămâni sunt următoarele:
         Fiecare student are obligaţia ca, în baza programei pentru grădiniţă, să organizeze şi realizeze individual întreaga activitate educativ-instructivă cu o grupă educativă de copii de creşă.
         Condiţia ca studentul să poată realiza practica individuală de trei săptămâni în semestrul al VI-lea este ca el să promoveze examenele din toate metodicele (Metodica educaţiei plastice, Metodica dezvoltării primelor noţiuni matematice 1 şi 2, Metodica dezvoltării vorbirii 1şi 2, Metodica educaţiei fizice 1 şi 2, Medodica cunoaşterii mediului înconjurător 1şi 2, Metodica educaţiei muzicale 1 şi 2).
 
         Când studentul îndeplineşte toate condiţiile care sunt evidenţiate în Carnetul de student, se prezintă la organizatorul practicii pedagogice pentru a primi îndrumările utile, referitoare la desfăşurarea în continuare a practicii pedagogice individuale (repartizarea în instituţia preşcolară, primirea formularelor necesare etc.). Studenţii care au realizat practica pedagogică individuală din iniţiativă proprie, fără a se consulta în prealabil cu organizatorul practicii, trebuie să o repete.
 
         Perioada de timp când studentul poate să realizeze practica pedagogică individuală se stabileşte în acord cu coordonatorul practicii pedagogice, dar este condiţionată de posibilităţile existente în instituţia preşcolară, respectiv, aprobarea desfăşurării practicii din partea instituţiei preşcolare.
         După ce au primit indicaţiile necesare din partea coordonatorului practicii pedagogice, studenţii merg în instituţiile preşcolare în care au fost repartizaţi. Se adresează educatoarei şef, care stabileşte grupa din creşă în care vor desfăşura practica pedagogică. De la educatoarea grupei la care au fost repartizaţi, studenţii primesc temele activităţilor pe care, în primul rând le vor pregăti, şi apoi, le vor realiza în cadrul activităţii educativ-instructive. Înainte de a începe practica pedagogică, studenţii trebuie să întocmească proiectele didactice ale activităţilor distribuite şi să le aducă profesorilor metodişti pentru a fi verificate. Când proiectele sunt acceptate şi apreciate, studentul poate începe practica individuală. Studenţii trebuie să se consulte cu profesorii metodişti în privinţa modului de întocmire a proiectelor, a numărului şi structurii lor.
 
         Studenţii au obligaţia să completeze Jurnalul de activitate, pe care la finalul practicii îl predau profesorilor, pentru control şi notificare.
 
 
                                  Date generale:
 •  numele şi prenumele studentului;
 • grădiniţa de copii (numele, locul, clădirea); grupa preşcolară afiliată şcolii primare (numele şcolii, locul);
 •  prenumele şi numele educatoarei;
 •  grupa de copii (mijlocie, pregătitoare, combinată…);
 •  numărul de copii în grupă;
 •  data şi durata asistenţei;
 •  regimul zilnic.
                Condiţiile de muncă:
                Spaţiul-descrierea spaţiului în care se desfăşoară activitatea educativ-instructivă, estimarea organizării lui din aspectul Normativelor; calităţile estetice ale spaţiului; aspecte motivaţionale privind organizarea spaţiului;
                Mijloacele şi materialele de care dispune instituţia-conţinutul unor colţişoare, echiparea lor.
 
EXTRASE DIN PLANUL DE ACTIVITATE
 AL EDUCATOAREI
 1. Studenţii au sarcina de a realiza scurte extrase din planul de activitate al educatoarei pe durata asistenţei-aparte vor evidenţia sarcinile activităţii educativ-instructive, la fel şi conţinuturile lor. Vor înregistra impresiile educatoarei privind nivelul grupei de copii cu care lucrează; conţinuturile colaborării cu părinţii copiilor; vizitele planificate şi realizate, festivităţile, alte acţiuni şi activităţi din grădiniţă.
 
OBSERVAŢII ŞI IMPRESII PRIVIND ACTIVITATEA
EDUCATIV-INSTRUCITVĂ
                În fiecare zi studentul va realiza o activitate (individuală, opţională, orientată, combinată…) al cărei proiect didactic îl va scrie în jurnalul său; va urmări comunicarea dintre copii şi educatoare, felul de îndrumare a atenţiei copiilor, conţinuturile, metodele, mijloacele prin care educatoarea le stimulează activităţile preşcolarilor şi creativitatea lor…
 
REZUMATUL ASISTENŢEI REALIZATE ÎN CADRUL
PRACTICII PEDAGOGICE
                Studentul îşi sistematizează impresiile de la asistenţă, formulând unele opinii şi concluzii, accentuând problemele caracteristice, dilemele…
 
INCLUDEREA ÎN ACTIVITATEA
EDUCATIV-INSTRUCTIVĂ
                Parţial, studenţii se vor include în realizarea unor activităţi din grădiniţa de copii, iniţiază şi organizează jocuri, plimbări sau o asistă pe educatoare. Înainte de orice formă de includere a sa în activitatea din grădiniţă, studentul se consultă cu educatoarea.
                Studentul înregistrează în jurnalul său fiecare formă de angajare în activitatea din grădiniţa de copii, precum şi propriile păreri şi propuneri privind această activitate.
 
OPINIA EDUCATOAREI DESPRE ANGAJAREA STUDENTULUI
 LA PRACTICA PEDAGOGICĂ
 • La încheierea practicii pedagogice, educatoarea îi semnează jurnalul de activitate al studentului, accentuându-şi opinia despre angajarea lui.
               
Observaţii:
                1. După practica pedagogică-asistenţa realizată, jurnalele se vor înainta, pentru control şi notificare, profesorului responsabil pentru practica pedagogică a studenţilor. Evidenţa practicii se face în carnetul studentului, realizarea ei cu succes fiind o condiţie pentru verificarea semestrului
                2. Sarcinile speciale se vor evidenţia separat în jurnalul studentului. Analiza realizărilor de la practică se face la exerciţiile de la obiectele corespunzătoare.
 
Îndrumări cu privire la alcătuirea jurnalului de practică pedagogică independentă
 
Jurnalul de practică pedagogică independentă trebuie să conţină următoarele elemente:
 
– date generale asupra grădiniţei şi grupului de copii;
– condiţiile de muncă din grădiniţă
– planurile operative de activitate şi materialul didactic
– autoevaluarea activităţilor realizate;
– impresii personale;
– aprecierea educatoarei şi adeverinţa privind practica realizată.
 

PEDAGOGIKANI PRAKTIKA

image_pdfimage_print
E stručno (pedagogikani) praktika si kotor katar akredituime programo pe teljarne thaj specijalistikane studie pe Uči škola pale strukovne sikavipe vinajengo „Mihailo Palov“ ande Vršco. Pe teljarne studije e pedagogikani praktika kerel pes pe kale programurja:
 
1) Programo pale fundoske studije- Vinaj pale ćhavorra save teljaren ande angleškola (VDPU)-angluno berš
2) Programo pale fundoske studije- Strukovno vinaj (SV)-dujto thaj trito berš
3) programo pale fundoske studije-Vinaj pale majcikne čhavorra (VDJU)-dujto thaj trito berš
 
Đindo časurjengo thaj đindo pale  ESP bodurja ande semestro  pale sa jekh pedagogikani praktika ramol ande sikavnengo plano pe fundoske  studije.
 
Ande školako beš 2016/17 avela kava:
 
I thaj II pedagogikani praktika  pale studenturja:
 • Vinaj pale čhavorra save teljarena ande angleškola (VDPU) thaj Strukovno vinaj (SV)
I praktika: 30 časurja, 5 bućake đesa, 1 ESPB
II praktika: 30 časurja, 5 bućake đesa, 1 ESPB
 
 • Vinaj pale majcikne čhavorrra (VDJU)
I praktika: 30 časurja, 5 bućake đesa, 2 ESPB
II praktika: 30 časurja, 5 bućake đesa, 2 ESPB
 
III i IV pedagogikani praktika pale studenturja pe programurja:
 
 • Strukovno vinaj (SV)
III praktika: 60 časurja, 10 bućake đesa, 6 ESPB
IV praktika: 60 časurja, 10 bućake đesa, 6 ESPB
 
 • Vinaj pale majcikne čhavorrra (VDJU)
III praktika: 60 časurja, 10 bućake đesa, 6 ESPB
IV praktika: 60 časurja, 10 bućake đesa, 6 ESPB
V pedagogikani praktika-pale studenturja
 
 • Strukovno vinaj (SV)
V praktika: 30 časurja, 5 bućake đesa, 1 ESPB
 
 • Vinaj pale majcikne čhavorrra (VDJU)
V praktika: 60 časurja, 10 bućake đesa, 6 ESPB
 
VI korkorutni pedagogikani praktika pale studenturja save šaj te keren praktika (korkoro,  kana dine gata sa egzamurja)
 
 • Strukovno vinaj (SV)
VI korkorutni praktika: 45 časurja, 10 bućarne đesa, 2 ESPB
 
 • Vinaj pale majcikne čhavorrra (VDJU)
VI korkorutni praktika 60 časurja, 10 bućarne đesa, 6 ESPB
 
VRJAMA KANA KERELA PES PRAKTIKA PALE 2016/17 BERŠ
 
I semestro:
Smero: Vinaj pale čhavorra save teljarena ande angleškola (VDPU)
I berš-katar 14. XI dži 19. XI 2016. berš ( 5 bućarne đesa)
Smero: Strukovno vinaj (SV)
II berš-katar 14. XI dži 25. XI 2016. berš ( 10 bućarne đesa)
III berš-katar 14. XI dži 19. XI 2016. berš (5 bućarne đesa)-
 
 • Smero: Vinaj pale majcikne čhavorrra (VDJU)
II berš-katar 14. XI dži 25. XI 2016. berš (10 bućake đesa)
III berš-katar 14. XI 25. XI 2016. Berš (10 bućake đesa)
 
II semestro:
 
 • Smero: Vinaj pale čhavorra save teljarena ande angleškola (VDPU)
I berš: katar 27. III dži 31. III 2017. berš (5 bućake đesa)
 
 • Smero: Strukovno vinaj (SV)
II berš –katar 27. III dži 7. IV 2017. berš (10 bućarne đesa)
III berš-katar 22. V dži 2. VI 2017. berš (10 bućake đesa-korkorutni praktika)
 
 • Smero: Vinaj pale majcikne čhavorrra (VDJU)
II berš-katar 27. III dži 7. IV 2017. berš (10 bućarne đesa)
III berš – katar 22. V dži 2. VI 2017. berš (10 bućarne đesa)
 
ŠAIPE STUDENTENGO THAJ E PRAKTIKA
 
Pedagogikani praktika ćerelpe  ande angleškolake sikamne thana ande Vršco, thaj ande aver thana andar save si e studenturja pe Uči škola pale strukovne studie vinaengo „Mihailo Palov“.
 
Kana šaj te ćerelpe e pedagogikani praktika ande školako berš ramol ande kalendaro bućako ande Škola.
 
Katar teljaripe  sa jekh pedagogikani praktika ( majanglal si gadava ande kurko savo avela angle praktika) studenturja musaj te aven pe ćidipa pe save ćerelpe svato pale praktika. E studenturja musaj te aven pe gadala ćidipa te ašunen katar e sikamni dr Nataša Sturza Milić so si importantno katar e lila te anen pe praktika ( lil pale praktika thaj gndo katar vinaj) bi gadale lilengo naštik te ćerelpe e praktika.
 
Vrjama kana džalpe pe ćidipe ramol pe školako sajto.
 
E studenturja save kamen te ćeren e praktika  ande piro than musaj te pe vrjama (majanglal 15 đesa angle praktika) dićhen te angleškolako kher ande savo kamen te ćeren e praktika rodela lendar o lil pale sastaripe ( gndilpe pe lil katar drabarno kaj dićholpe o krlo ). Te si importantno te aveltumen o lil pale sastaripe e studenturja musaj te korkoro poćinen les.
 
Te studento či kerel e pedagogikani praktika ande vrjama kana trubul, musaj te ramol sostar či kerda e praktika. Lil musaj te bičhalel ande Sikavnenko kidipe Uče školako pale strukovne vinajipe „Mihailo Palov”, savo dikhela  sostar či studento kerda praktika ande vrjama savi trubujas thaj anela čhinadipe so musaj te kerel majdur.
 
Kana si pučipe pale pedagogikani praktika, kova so studento musaj te kerel si čhinado pale sa e studenturja save si po budžeto ande Republika Srbija.
 
Ande vrjama kana ćerelpe e praktika, o studento musaj te ramol lil  savo dela e sikamneske te del piro gindo pale lil. Paluni vrjama kana musaj te den pes lila ramol pe školako sajto.
 
Ande školako berš savo avel, po programo Vinaj pale čhavorra save teljarena ande angleškola pe dasikani, rumunsko thaj rromani čhib ( e kotorenca) musaj te ašunen sa e studenturjasave ramosarden pes 2016/2017. berš, thaj ramona e praktika ande nevo Ađesutni praktika.
Te studento či del pe vrijama o lil, musaj te ramol  sostrar či dija, thaj te bičhalel lil ande Nastavno
kidipe pe Uči škola pale strukovne studije pale sikavipe vinajengo “Mihailo Palov” savo del piro gindo so kerela pes majdur.
 
Sa jekh praktika musaj te avel đinadi. Đindo ramolpe ando indekso pe than kaj ramolpe e praktika. Đindo pale praktika del o sikamno savo dikhla o lil. Đindo delpe khajda kaj dićhelpe kazom studento džalas pe praktika thaj kazom lačhe kerda e praktika. Šaipe te studento lel o đindo pale paktika musaj te si les:  
 1. Lil ande savo dikhela pes kaj studento sas pe praktika, o lil del les angleškolako kher kaj kerda e praktika (naj moraš te studento kerda e praktika ande Vršco)            
 2. Lačho gindo e sikavnesko (ramol sikamno kaj kerelpe e praktika)
E studenturja save parktika keren ande Vršco či len o lil pale praktika godolastar kaj e sikamne sa jekh đes len sama kana aven pe praktika.
 
Te studento či avel pe praktika ande vrjama kana trubul, o Nastavno kidipe del piro gindo so musaj te kerel pes majdur.
 
  E PEDAGOGIKANI PRAKTIKA PE FUNDOSKE STUDIJE-VINAJ PALE ČHAVORRA SAVE TELJAREN ANDE ANGLEŠKOLA THAJ STRUKOVNO VINAJ
 
Vrijama katar e praktika po programo Vinaj pale čhavorra save teljarena ande angleškola (VDPU)
Stručno praktika 1 ande I semestro – 5 bućarne đesa (30 časurja) – 1 ESPB;
Stručno praktika 2 ande II semestro – 5 bućarne đesa (30 časurja) – 1 ESPB;
Stručno praktika 3 ande III semestro – 10 bućarne đesa (60 časurja) – 2 ESPB;
Stručno praktika 4 ande IV semestro – 10 bućarne đesa (60 časurja) 2 ESPB;
Stručno praktika 5 ande V semestro – 10 bućarne đesa (60 časurja) 5 ESPB;
Korkorutni stručno praktika 6 ande VI semestro – 10 bućarne đesa (60 časurja) – 5 ESPB
 
Šaipe sar kerel pes e praktika musaj te dikhen ande programo Vinaj pale čhavorra save teljarena ande angleškola (VDPU) a savo si ramosardo ande publikacija: Vodič za stručnu raksu.
a) Vrijama katar e pedagogikani praktika ande programo Strukovno vinaj (SV) pale studenturja save ramosarde pes 2015/16. berš
-Pedagogikani praktika 1 ande I semestro – 5 bućarne đesa (30 časurja) – 1 ESPB;
– Pedagogikani praktika 2 ande II semestro – 5 bućarne đesa (30 časurja) – 1 ESPB;
– Pedagogikani praktika 3 ande III semestro – 10 bućarne đesa (60 časurja) – 1 ESPB;
-Pedagogikani praktika 4 ande IV semestro – 10 bućarne đesa (60 časurja) – 1 ESPB;
-Pedagogikani praktika 5 ande V semestro – 10 bućarne đesa (60 časurja) – 1 ESPB;
-Korkorutni pedagogikani praktika 6 ande VI semestro – 10 bućarne đesa (60 časurja) – 2 ESPB;
 
           Vrijama katar e pedagogikani praktika ande programo Strukovno vinaj (SV) pale studenturja save ramosarde pes 2014/15. berš thaj vi majanglal 2013/2014. berš, 2012/2013.berš.
 
Pedagogikani praktika 1 ande I semestro – 3 bućarne đesa (15 časurja) – 1 ESPB;
– Pedagogikani praktika 2 ande II semestro – 3 bućarne đesa (15 časurja) – 1 ESPB;
– Pedagogikani praktika 3 ande III semestro – 5 bućarne đesa (30 časurja) – 1 ESPB;
-Pedagogikani praktika 4 ande IV semestro – 5 bućarne đesa (30 časurja) – 1 ESPB;
-Pedagogikani praktika 5 ande V semestro – 5 bućarne đesa (30 časurja) – 1 ESPB;
-Korkorutni pedagogikani praktika 6 ande VI semestro – 10 bućarne đesa (45 časurja) – 2 ESPB;
 
b) Buća save musaj te ćerel o studento:
          1. Pedagogikani praktika ane I, II, III thaj IV semestro  
Fundoske  buća:
 
– E identifikacija Modelurja katar teljaripe ande angleškolako programo savo ćerelpe e čhavorenca;
– E informacie katar o đindo čhavorengo thaj vrjama ande savi čhavora si ande angleškolako kher;
 
– Dikhipe kaj ćhelenpe e čhavora  (enterijero thaj eksterijero);
– Ramope sar si o than kaj ćhelenpe e čhavora ande eksterijero thaj  kazom si lačhi pale ćhelipe;
– Dikhipe pe struktura thaj niveli ande vinajengo ćidipe sar si ramosardo ande Lil pale vinajengo bući.
 
Importante buća (gndilpe pe kova so ćerelpe e čhavorenca a so sikade ande semestrurja).
 
Dikhipe pe agor pedagogikani praktika:
– buća save ćerda o studento;
– gndurja pale nakhli praktika
 
E studenturja musaj te ramon o Lil pale pedagogikani praktika. Ande vrjama katar 5, numaj 10 đesa studenturja ćeren e praktika ande jekh vinajengo ćidipe; loćaren vinajenge te so majlačhe ćeren bući čhavoreca; pučen vinajes sa so či džanen a so si phanglo pale bući čhavorenca.
 
2. Pedagogikani praktika ande V semestro
Teljarne buća pale studenturja:
  Fundoske  buća:
– E  principurja pe save si lačharde čhavrikane thana kaj ćhelenpe;
– vinajengo potencijali thaj sar si lačharde:
* sar si lačhardo than,
* kazom si vrjama e čhavorrenca,
* sar si organizuime vinajenge kidipa,
* organizacia didaktikane media thaj
* organizacia vinajengo-sikavimaske buća.
 
– ramope sar kerden jekh khelipe savo tumen kamen (ande jekh đes) thaj:
* ramope so kerena čhavorenca,
* ramope so si o reso thaj vinajengo-sikavimaske buća
* ramope so kerena čhavorenca, sar kerena, save metode thaj e metodikane buća, thaj e didaktikane khelimata kerena e čhavorrenca 
 
Importantne buća andar nesave studijske programurja
 
3. Korkorutni pedagogikani praktika ande VI semestro
 
E studenturja musaj te  ćeren ketane e vinajenca ande angleškolako kher.
Po agor dešeđeseski pedagogikani praktika, vinaj del piro gndo pale studento.
 
Sa jek studento musaj te sar ramol ando programo angleškolako, te korkoro ćerel čhavorenca e vinajengo-sikavimaske buća. Ćhelimata musaj te ćerel e jećhe vinajenge ćidipa.
Te studento inkljel pe praktika duj kurće ande šovto semestro musja te dija sa e metodike ( E metodika pale pinturako vinaipe, e metodika teljarne matematikane pojmurja
1 thaj 2, E metodika pale barjaripe svatosko 1 thaj 2, E metodika pale fizičko vinajipe 1 thaj 2, E metodika pale pindžaripe trujalimasko  1 i 2 thaj  e Metodika pale bašalipe vinajengo 1 thaj 2).
 
Kana studento ćerda sa so trubul pale praktika thaj kana si godova ramosardo ando indekso, musaj te phenel sikamneske savo majdur ćerel sar trubul ( phenel kaj studento šaj te džal pe pedagogikani praktika, lel lila save trubules thaj aver). E studenturja save korkoro đele pe pedagogikani praktika  bi angle pučipa, musaj te pale ćeren e praktika.
 
E studenturja save ćerde e praktika ande piro than, musaj te praktikano egzamo andar e Metodika katar pinkurako vinaipe, Metodike katar teljaripe matematikaske 2, Metodike katar barjaripe svatosko 2, E metodike pale fizičko vinajipe 2, Metodike pale pindžaripe trujalimasko 2, thaj Metodike pale bašalipe 2, den pe ande  angleškolako kher ando Vršco kana sikamne thaj studento šaj te inkljen po egzamo.
 
Kana ašunena sar trubul te ćerelpe pedagogikani praktika, studenturja džan ande angleškolako kher kaj phenda lenđi o sikamno. Roden vinajes savo si šerutno ande vinajengo ćidipe kaj ćeren e praktika. 
 
Katar o vinaj ašunel so ćerela e čhavorenca, majanglal sar trubul te teljarelpe e bućava a oska vi sar trubul te ćerelpe sar ramol ande vinajego-sikavimasko programo.
Majanglal te ćerelpe e praktika, o studento anel katar sa e metodike ramosardo po lil so ćerena e čhavorenca. Kana kova so si ramosardo avela ažutime katar o vinaj, studento šaj te ćerel e praktika. Sar ćerelape thaj  kazom studento musaj te pučel sikamnes andar e sa metodike.
 
Kana agorinpe pedagogikane praktike, e studenturja musaj te ramon Lil bućako savo den sikamneske te del len đindo.
 
PEDAGOGIKANI PRAKTIKA ANDE PROGRAMO PE FUNDOSKE STUDIJE-VINAJ PALE MAJCIKNE ČHAVORRA
 
TELJARNE BUĆA:
 
a) Kontinuirime pedagogikani praktika ande programo Strukovno vinaj pale macikne čhavora:
         – Pedagogikani praktika  1 ande  I semestro – 5 đesa (30 časurja);
         – Pedagogikani praktika 2 ande  II semestro – 5  đesa (30 časurja);
         – Pedagogikani praktika   3 ande  III semestro – 10 đesa (60 časurja);
         – Pedagogikani praktika  4 ande IV semestro – 10 đesa (60 časurja);
         – Pedagogikani praktika 5 ande V semestro – 10 đesa (60 časurja);
         – Korkorutni pedagogikani  praktika  6 ande  VI semestro – 10  đesa (60 časurja).
 
Pedagogikani praktika 1-hospitalizacia ande kidipa e majcikne čhavorrenca
  
Buća save musaj te ćerel o studento pe praktika:
            
Pe teljaripe praktikako o šerutno ande angleškolako kher numaj pedagogo trubul te phenel sa so si importantno pale godova angleškolako kher, sar ćerelpe, kazom si čhavora thaj ćidipa, kazom si bućarne ande angleškolako kher; te dićhenpe e vinajenca ke save ćerena bući. E studenturja musaj te ašunen sar šaj te ramompe čhavora ande ćidipe kaj si majcikne čhavora.  E studenturja musaj te aven pe se buća kaj ćerelpe e majcikne čhavorenca. Studenturja trubun te dićhen sa e dokumentacija pedagogikani, beršesko plano, kalendaro pale berš ande savo ćeren e praktika. Musaj te džanen sar ćerelpe e familijasa thaj averenca. O studento ramol  ande  piro Lil bućako, sa kova so ćerda ande angleškolako kher. Po agor praktikako vinaj del piro gndo sar studento ćerda bući. Po agor praktikako Lil bućako delpe sikamneske savo ažutisarda kaja praktika thaj del e potvrda kaj si lačhe ćerda e praktika a sa gadava ćerelpe kaj musaj te ramolpe ando indekso o đindo.
 
Po teljaripe praktikako, studento del importante lila save trubul te del ande angleškolako kher, te trubul musaj te inkalel vi o lil te dićhelpe kaj si sasto ( sastarno lil te dićhelpe kaj si sasto o krlo)
 
Pedagogikani praktika 2 – bući majcikne čhavorrenca ande angleškolako kher
 
Buća save musaj te kerel o studento pe praktika:
 
Ande vrjama kana ćerelpe e praktika e studenturja dićhen sar ćerelpe bući ande jekh vinajngo-sikavimasko ćidipe, e vinajesa savo losarel o šerutno dićhen sa so ćerelpe ande angleškolako kher ( toko bućako čhavorenca, so ćeren vinaja, sar ćeren čhavorenca thaj aver) te trubul keren bući e vinajenca. E studenturja musaj te dikhen vi aver buća save si phangle pale vinajengo-sikavimaske buća: khelimata čhavorenca save keren e vinaja numaj angleškolako kher ( te khelen pes e čhavora andar kidipe kaj o studento kerel e praktika), đes angleškolako, priredbe, thaj aver. E studenturja trubun te sićon sar kerel pes bući čhavorenca, sar kerel spe majlačhe čhavorenca; sar si lačhardo o angleškolako kher thaj aver. Ande vrjama kana kerel pes e praktika musaj te pindžarel pes e programosa ande angleškolako kher. Trubun te dikhen lil savo ramol o vinaj thaj lesko didaktikano-metodikano  plano bućako.
 
O studento pale sa so kerda musaj te ramol ande piro Lil bućako. Po agor praktikako vinaj musaj te ramol piro gindo sar kerda bući o studento. Lil bućako den sikamneske savo ažutisarda kaja praktika thaj del e potvrda kaj si lačhe kerda e praktika a sa gadava kerel pes kaj musaj te ramol pes ando indekso o đindo.
 
Po teljaripe praktikako, studento del importante lila save trubul te del ande angleškolako kher, te trubul musaj te inkalel vi o lil te dikhel pes kaj si sasto ( sastarno lil te dikhel pes kaj si sasto o krlo).
 
Pedagogikani praktika  3, Pedagogikani praktika  4 thaj  Pedagogikani praktika 5  ande kidipa majcikne čhavorenca ande angleškolake kidipa keren:
 
a) hospitalizacia,  
b) ažutipe ande bući  (angle sa jekh bući sar vi kana delpe gata ) thaj 
c) bući ande etape vinajengo-sikavimaske save keren pes vinajesa ande angleškolako kher.  O studento musaj te dikhel thaj te ramol pedagogikani dokumentacija sar te majlačhe šaj te ramol so kerda e čhavorenca ande jek đes. 
 
Teljarne didaktikane-metodikane buća:
 
• v.o. kidipe, khelipe, v.o. kotor
• tipo khelimasko
• agoripe thaj khelimata
• kova so kerelape
• artikulacija bućaki 
• e metode thaj kotora bućake
• korelacija aver v.o.  kotorenca
• paluni informacija, 
• čhavorenge khelimata, vinajengi bući, gindo pale bući čhavorrenca
 
O studento pale sa so kerda musaj te ramol ande piro Lil bućako. Po agor praktikako vinaj musaj te ramol piro gndo sar kerda bući o studento. Lil bućako den sikamneske savo ažutisarda kaja praktika thaj del e potvrda kaj si lačhe kerda e praktika a sa gadava kerel pes kaj musaj te ramol pes ando indekso o đindo.
Po teljaripe praktikako, studento del importante lila save trubul te del ande angleškolako kher, te trubul musaj te inkalel vi o lil te dićhelpe kaj si sasto ( sastarno lil te dićhelpe kaj si sasto o krlo).
 
Pedagogikani praktika  6 – praktika majcikne čhavorenca ande jasleno kidipa
 
Buća save musaj te kerel o studento pe praktika:
Sa jekh studento musaj te korkoro kerel praktika khajda sar ramol ande vinajengo-sikavimasko lil e majcikne čhavorrenca.
 
Šaipe te studento inkljel te kerel praktika duj kurće ande šovto semestro musaj te avel les dine sa e metodike (Metodika katar pinkurako vinaipe, Metodike katar teljaripe matematikaske 1,2, Metodike katar barjaripe svatosko 1,2, E metodike pale fizičko vinajipe 1, 2, Metodike pale pindžaripe trujalimasko 1, 2, thaj Metodike pale bašalipe 1, 2. Majanglal si importantno te studento andar sa e Metodike 2 ćerda e vežbe thaj te avel pe sa časurja dži kaj či del pe kata praktika.
 
O lil kaj dićhelpe kaj ćerde e praktika dži ke agor praktikako, sikamno ramol ando indekso.
 
Kana studento kerda sa so trubul sar ramol ando indekso, a thoska šaj te džal ko šerutno savo kerel pedagogikani praktika te phenel leski sar trubul te kerel majdur korkoro e praktika ( ande samo angleškolako kher musaj te džal, save lila trubul te inđarel thaj aver).
 
E studenturra save korkoro đele pe praktika bi sikamnesa, musaj te po dujto drom ćeren e praktika.
Vrjama kana šaj te kerel pes e praktika musaj te ketane e sikamneja dikhel pes a sa godova si importantno kana si than ande angleškolako kher.
 
Pedagogikani praktika savja musaj te ćerel o studento korkoro, kerel pes ande angleškolake khera ando Vršco. Naj musaj kola studenturja saven si cikne čhavora numaj keren bući. 
 
E studenturja saven si cikne čhavora numaj keren bući te kamen šaj te keren e praktika ande piro than. Von musaj te sikamneske anen o  lil bijandimasko pale čhavoro (šaj vi kopija), numaj te si bućarne musaj te anen o Ugovoro pale bući numaj e kopija katar lil bućako.
 
E studenturja save kerde e praktika ande piro than, musaj te praktikano egzamo andar e Metodika katar pinkurako vinaipe 1, Metodike katar teljaripe matematikaske 2, Metodike katar barjaripe svatosko 2, E metodike pale fizičko vinajipe 2, Metodike pale pindžaripe trujalimasko 2, thaj Metodike pale bašalipe 2, den pe ande  angleškolako kher ando Vršco kana sikamne thaj studento šaj te inkljen po egzamo.
 
Kana ašunena sar trubul te kerelpe pedagogikani praktika, studenturja džan ande angleškolako kher kaj phenda lenđi o sikamno. Roden vinajes savo si šerutno ande vinajengo ćidipe kaj keren e praktika. 
 
Katar o vinaj ašunel so kerela e čhavorenca, majanglal sar trubul te teljarelpe e bućava a thoska vi sar trubul te ćerelpe sar ramol ande vinajego-sikavimasko programo.
Majanglal te ćerelpe e praktika, o studento anel katar sa e metodike ramosardo po lil so ćerena e čhavorenca. Kana kova so si ramosardo avela ažutime katar o vinaj, studento šaj te kerel e praktika. Sar kerela pes thaj  kazom studento musaj te pučel sikamnes andar e sa metodike.
 
Kana agorinpe pedagogikane praktike, e studenturja musaj te ramon Lil bućako savo den sikamneske te del len đindo.