DIPLOMSKI RAD

            Diplomski rad studenti brane na kraju školovanja (po završetku VI semestra), pošto su prethodno položili sve predviđene ispite i obavili sve profesionalne prakse (6). Teme za diplomski rad odnose se na problematiku vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama.            
            Diplomski radovi se predaju studentskoj službi u četiri primerka. Komisija za odbranu diplomskog rada pregleda rad i odlučuje o prihvatanju ili dopuni rada o čemu obaveštava kandidata. Diplomski ispit se polaže u toku cele školske godine, sem jula i avgusta meseca, i sastoji se iz domaćeg (diplomskog) pisanog rada i usmene odbrane. Student dobija temu diplomskog rada u toku treće godine studija, odnosno u toku šestog semestra. Spisak tema za izradu i odbranu diplomskog rada utvrđuje Nastavno veće, na predlog predmetnog nastavnika. 
            Diplomski ispit se polaže pred Komisijom od tri člana. Svaki student je obavezan da, prilikom uzimanja teme, popuni odgovarajući obrazac u dva primerka i dostavi ga mentoru. Izbor i prihvatanje teme diplomskog rada potvrđuju, svojim potpisom, direktor Visoke škole i mentor kandidata. Jedan primerak obrasca vraća se kandidatu, a drugi se odlaže u dosije studenta. Obrasci se mogu dobiti od mentora kod kojeg je kandidat uzeo temu diplomskog rada.
 
            Tok diplomskog/specijalističkog ispita:
 
1.    Predstavljanje kandidata
2.    Usmena prezentacija rada
3.    Postavljanje pitanja
 
Uputstva za prijavu i pripremu diplomskog rada nalaze se na web adresi:
http://info.uskolavrsac.in.rs/uputstvo-za-prijavu-i-izradu/
 
            Primer obrasca koji popunjava kandidat:
 
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE
„Mihailo Palov“  – V   R   Š   A   C
 
O  D  O  B  R  E  N J  E
 
 
Kandidat_____________________________ indeks broj____________________________________________________
opredelio se za izradu diplomskog rada iz nastavne oblasti:
 
_________________________________________________________________________________________________
 
sa temom: ________________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________________________
 
Razmatrajući uslove, faktore i mogućnosti kandidata, kao i karakter i značaj predložene teme, kandidatu se
 
O D O B R A V A
 
tema, sa napomenom da rad, u četiri štampana primerka, preda Studentskoj službi Visoke škole najkasnije za godinu dana od dana uzimanja teme.
 
u Vršcu, ________________________.
 
 
       D i r e k t o r                                                                                                                                 M e n t o r
 
 
LUCRAREA DE DIPLOMĂ
 
Studentul îşi susţine lucrarea de diplomă la încheierea studiilor (la sfârşitul celui de-al şaselea semestru), după ce, în prealabil şi-a susţinut toate examenele obligatorii şi a realizat practica pedagogică.
Temele lucrărilor de diplomă cuprind problematica activităţii educativ-instructive din instituţiile preşcolare.
În trei exemplare, lucrările de diplomă se predau secretariatului Şcolii. Comisia de susţinere citeşte lucrarea şi decide dacă aceasta se acceptă sau trebuie completată, informând candidatul despre hotărârile luate.
Lucrările de diplomă se susţine pe parcursul întregului an, cu excepţia lunilor iulie şi august.
Examenul de diplomă are următoarele părţi componente: lucrarea scrisă şi susţinerea orală. În decursul ultimului an de studii, studentul primeşte tema lucrării de diplomă; cel târziu, până la începerea semestrului al şaselea. Consiliul profesoral, în baza propunerilor profesorilor de specialitate, stabileşte lista temelor de diplomă.
Lucrarea de diplomă se susţine în faţa Comisiei compusă din trei membri.
Fiecare student completează un formular (în două exemplare) şi-l înaintează mentorului. Opţiunea şi acceptarea temei de diplomă le confirmă, prin semnătura lor, directorul Şcolii şi mentorul candidatului. Un exemplar al formularului se restituie candidatului, iar cel de-al doilea i se depune în dosar.
Candidatul primeşte formulare de la mentorul lucrării sale de diplomă.
 
GATISARIMASKO  LIL
 
Gatisarimasko lil sikamno ramol kana del gata piro sikavipe pe Uči škola (kana gatisarel VI semestro), kana majanglal del sa egzama thaj kana ćerda e praksa. Kova so ramola ande gatisarimasko lil musaj te avel phanglo pale vaspitno-sikavipe pale čhavora ande anglesikamne.
Gatisarimasko lil delpe ande sikamnendji služba, ande trin kotora. E komisija pale gatisarimaske lila dićhel o lil thaj del piro gndo pala leste, te šaj te naćhel numaj trubul te ćerelpe majbut pe leste. Komisija musaj te phenel sikavnešći so si e gatisarimaske lileja.
Gatisarimasko egzamo del pe ande školako brš, numaj na ande čhona  julo thaj avgusto.
Gatisarimasko lil musaj te avel ramome thaj angle komisija prezentuime.
Sikamnes den e tema pe savi ramola gatisarimasko lil ande III berš a majpalal dži po teljaripe VI semestro. Kova so ramona ande gatisarimasko lil musaj te den piro gndo ande Sikamno veće a pe alava sikavnesko. Gatisarimasko egzamo delpe angle Komisija savja si 3 članurja.
Sa jekh sikamno musaj te ramol lil pale gatisarimasko egzamo ande duj kotora thaj te del len sikavnešći savo si lesko mentoro. Losaripe thaj e tema katar o gatisarimasko lil ramol pire vasteja šerutno pa Vuči škola thaj o mentoro sikamnesko.
Jekto obrasco boldelpe e sikamnešće a dujto ačhel ande Vuči škola.
E obrascurja šaj te lenpe katar o mentoro kaste sikamno lija e tema pale piro gatisarimasko lil.