OBAVEZE STUDENATA U OBLASTI PEDAGOŠKE PRAKSE

image_pdfimage_print
Stručna (pedagoška) praksa predstavlja sastavni deo akreditovanih nastavnih programa na osnovnim i specijalističkim studijama na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu. Na osnovnim studijama, pedagoška praksa se organizuje u okviru sledećih studijskih programa:
 
1) Program osnovnih studija – Vaspitač dece predškolskog uzrasta (skr. VDPU) – prva godina
2) Program osnovnih studija – Strukovni vaspitač (skr. SV) – druga i treća godina
3) Program osnovnih studija –  Vaspitač dece jaslenog uzrasta (skr. VDJU) – druga i treća godina
 
Broj časova i broj ESP bodova u odgovarajućem semestru za svaku pedagošku praksu precizno su definisani u okviru nastavnog plana studijskih programa na osnovnim studijama.
 
U sledećoj školskoj 2016/17. godini, predviđena je organizacija:
 
I i II pedagoške prakse – hospitovanja, za studente na studijskim programima:
 
  • Vaspitač dece predškolskog uzrasta (VDPU) i Strukovni vaspitač (SV)
I  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
II  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
 
  • Vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU)
I  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 2 ESPB
II  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 2 ESPB
 
III i IV pedagoške prakse– hospitovanja, za studente na studijskim programima:
 
  • Strukovni vaspitač (SV)
III praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 1 ESPB
IV praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 1 ESPB
 
  • Vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU)
III  praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 6 ESPB
IV  praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 6 ESPB
 
V pedagoške prakse– hospitovanja, za studente na studijskim programima:
 
  • Strukovni vaspitač (SV)
V praksa: 30 časova, 5 radnih dana,  1 ESPB
 
  • Vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU)
V praksa:60 časova, 10 radnih dana, 6 ESPB
 
VI samostalne pedagoške prakse za studente koji su stekli uslov za njeno obavljanje, – hospitovanja, (individualno, po posebnom rasporedu, kada se stekne uslov)
 
  • Strukovni vaspitač (SV)
VI samostalna praksa: 45 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
 
  • Vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU)
VI samostalna praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 6 ESPB
 
TERMINI ODRŽAVANJA PEDAGOŠKE PRAKSE ZA ŠKOLSKU 2016/17. GODINU
 
I semestar: 
 
Smer: Vaspitač dece predškolskog uzrasta (VDPU):
I godina – od 14. XI do 19. XI 2016. godine (5 radnih dana)
 
Smer: Strukovni vaspitač (SV):
II godina – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (10 radnih dana)
III godina – od 14. XI do 19. XI 2016. godine (5 radnih dana)
 
Smer – Vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU)
II godina – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (10 radnih dana)
III godina – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (10 radnih dana)
 
II semestar:
 
Smer: Vaspitač dece predškolskog uzrasta (VDPU):
I godina – od 27. III do 31. III 2017. godine (5 radnih dana)
 
Smer: Strukovni vaspitač (SV):
II godina – od 27. III do 7. IV 2017. godine (10 radnih dana)
III godina – od 22.V do 2.VI 2017. godine (10 radnih dana – samostalna praksa)
 
Smer – vaspitač dece jaslenog uzrasta (VDJU):
II godina – od 27. III do 7. IV 2017. godine (10 radnih dana)
III godina – od 22.V do 2.VI 2017. godine (10 radnih dana – samostalna praksa)
 
 
OBAVEZE STUDENATA I PLANIRANE AKTIVNOSTI
 
Pedagoška praksa se organizuje u predškolskim ustanovama u Vršcu i drugim mestima iz kojih gravitiraju studenti Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”.
 
Studenti biraju da li će pedagoške prakser aditi u Vršcu ili u svom mestu (I semestar – prva praksa, II semestar – druga praksa, III semestar – treća praksa, IV semestar – četvrta praksa, V semestar – peta praksa, VI semestar – šesta praksa). Vremenski period obavljanja pedagoške prakse u toku školske godine utvrđen je kalendarom rada Škole.
 
Pre početka svake pedagoške prakse (najčešće, u nedelji koja prethodi praksi), studenti su obavezni da prisustvuju sastanku u vezi sa organizacijom stručne (pedagoške) prakse. Studenti tada od profesora – rukovodioca prakse dr Nataše Sturza Milić dobijaju važna uputstva i potrebna dokumenta (uput za praksu i mišljenje vaspitača) bez kojih ne mogu otići na praksu. Vreme održavanja sastanka blagovremeno se objavljuje na oglasnoj tabli i školskom sajtu.
 
Studenti koji odluče da praksu obavljaju u svom mestu blagovremeno (najmanje 15 dana pre početka prakse) treba da provere da li predškolska ustanova u kojoj će raditi od njih zahteva potvrdu o lekarskom pregledu (najčešće, bris grla). Ukoliko je lekarski pregled (bris grla) neophodan, studenti sami snose trošak istog.
 
U slučaju da student ne obavi praksu u predviđenom vremenskom periodu, obraća se objašnjenjem (u pismenoj formi) Nastavnom veću Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”, koje analizira razloge neobavljanja prakse i donosi odluku o daljim postupcima.
 
Po pitanju prakse, obaveze studenata koji participiraju su istovetne sa obavezama onih koji se obrazuju na teret sredstava budžeta Republike Srbije.
 
U toku hospitovanja i neposrednog rada student je obavezan da vodi dnevnik zapažanja, koji će zatim dostaviti određenom profesoru radi pregleda i ocenjivanja (prema broju indeksa, određen je profesor koji pregleda dnevnike). Rok za predaju i pregled dnevnika je blagovremeno utvrđen i javno objavljen na oglasnoj tabli i školskom sajtu. Dnevnik studenti nabavljaju u biblioteci škole (jedan dnevnik „pokriva“ sve prakse u toku školovanja na osnovnim studijama).
 
U narednoj školskoj godini, u okviru reakreditovanog studijskog programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta na srpskom, rumunskom i romskom (sa modulima) predviđa se da svi studenti novoupisane generacije 2016/17. za potrebe kvalitetnije organizacije stručne prakse koriste novi Dnevnik stručne prakse.
 
U slučaju da student ne preda dnevnik u određenom roku, obraća se objašnjenjem (u pismenoj formi). Nastavnom veću Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”, koje analizira razloge zbog kojih dnevnik nije predat i donosi odluku o daljim postupcima.
 
Svaka praksa se evidentira u indeks, u rubrici predviđenoj za studentsku praksu. Praksu evidentira profesor ili saradnik koji je pregledao dnevnik. Da bi praksa bila evidentirana, studenti moraju imati:
 
  1. dokaz (potvrdu) o obavljenoj pedagoškoj praksi koju im izdaje predškolska ustanova u kojoj je obavljena praksa (osim u slučaju kada se praksa obavlja u vršačkim vrtićima)
 
  1. pozitivno mišljenje vaspitača (popunjava vaspitač vaspitno-obrazovne grupe u kojoj je student obavljao praksu)
 
Studenti koji praksu obavljaju u predškolskim objektima u Vršcu ne dobijaju potvrdu, budući da  ih profesori Škole svakodnevno obilaze i vode računa o njihovoj redovnosti. U slučaju da studenti ne dolaze redovno, kasne ili pokazuju druge oblike neprikladnog i neodgovornog ponašanja, Nastavno veće donosi odluku o daljim postupcima.
 
KONTINUIRANA PROFESIONALNA PRAKSA U OKVIRU PROGRAMA NA OSNOVNIM STUDIJAMA – VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA I STRUKOVNI VASPITAČ
 
Trajanje stručne prakse u okviru programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta (VDPU)
 
       – Stručna praksa 1 u I semestru – 5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB;
       – Stručna praksa 2 u II semestru – 5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB;
       – Stručna praksa 3 u III semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 2 ESPB;
       – Stručna praksa 4 u IV semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 2 ESPB;
       – Stručna praksa 5 u V semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 5 ESPB;
       – Samostalna stručna praksa 6 u VI semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 5 ESPB.
 
Zadaci stručne prakse i njena organizacija za studente u okviru programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta (VDPU) precizno su formulisani u publikaciji Vodič za stručnu praksu
 
a) Trajanje pedagoške prakse u okviru programa Strukovni vaspitač  (SV) za generaciju studenata upisanu 2015/16.g.
 
Pedagoška praksa 1 u I semestru – 5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB;
       – Pedagoška praksa 2 u II semestru – 5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB;
       – Pedagoška praksa 3 u III semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 1 ESPB  ;
       – Pedagoška praksa 4 u IV semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 1 ESPB
       –  Pedagoška praksa 5 u V semestru –10 radnih dana (60 časova) – 1 ESPB;
       –  Samostalna pedagoška praksa 6 u VI semestru – 10 radnih dana (60 časova) – 2 ESPB.
 
Trajanje pedagoške prakse u okviru programa Strukovni vaspitač  (SV) za generacije studenata upisane 2014/15.g. i ranije 2013/14.g          , 2012/13.g
 
Pedagoška praksa 1 u I semestru – 3 radna dana (15 časova) – 1 ESPB;
       – Pedagoška praksa 2 u II semestru – 3 radna dana (15 časova)– 1 ESPB;
       – Pedagoška praksa 3 u III semestru –5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB  ;
       – Pedagoška praksa 4 u IV semestru –5 radnih dana (30 časova)  – 1 ESPB
       – Pedagoška praksa 5 u V semestru –5 radnih dana (30 časova) – 1 ESPB;
       – Samostalna pedagoška praksa 6 u VI semestru – 10 radnih dana (45 časova) – 2 ESPB.
 
Preporučuje se da u toku obavljanja pedagoške prakse (od prvog do šestog semestra) student prođe kroz vaspitne grupe svih uzrasta.
Sinhronizaciju ovog zahteva studenti će ostvariti u komunikaciji sa rukovodiocem pedagoške prakse.
 
b) Zadaci i obaveze studenata
      
1.  Pedagoška praksa u I, II, III i IV semestru
      
Opšti zadaci:
– Identifikovanje Modela Opštih osnova predškolskog programa koji se realizuje u vaspitnoj grupi;
– Informisanje o broju vaspitnih grupa i dužini boravka dece u vrtiću;
– Upoznavanje prostorne organizacije (enterijer i eksterijer);
– Opisivanje kutića, centara interesovanja i prostornih celina u eksterijeru i procena njihove funkcionalnosti;
– Upoznavanje strukture i nivoa vaspitne grupe na osnovu Knjige rada vaspitača.
 
Posebni zadaci (odnose se na sadržaje nastavnih oblasti koji se izučavaju tokom odgovarajućeg semestra).
 
Zapažanja na kraju pedagoške prakse:
– aktivnosti u kojima je učestvovao student;
– impresije o protekloj pedagoškoj praksi
 
Svi studenti su obavezni da vode Dnevnik pedagoške prakse. U toku svih radnih dana studenti prate rad samo jedne vaspitne grupe; neposredno pomažu vaspitaču u organizovanju celokupnog rada sa vaspitnom grupom; konsultuju vaspitača o svim bitnim pitanjima vaspitno-obrazovnog rada u vaspitnoj grupi.
Na kraju prakse vaspitač u pismenoj formi daje mišljenje o studentu.
 
2. Pedagoška praksa u V semestru
 
       Zadaci studenata:
 
Opšti zadaci:
– identifikovanje principa po kojima je organizovana radna soba vaspitne grupe;
– procenjivanje vaspitnog potencijala pojedinih aspekata organizacije:
* organizacija prostora,
* organizacija vremena,
* organizacija vaspitnih grupa,
* organizacija didaktičkih medija i
* organizacija vaspitno-obrazovnih aktivnosti.
 
– opisivanje jedne usmerene ili druge aktivnosti po slobodnom izboru (u toku jednog dana) i:
* određivanje teme aktivnosti,
* formulisanje cilja i vaspitno-obrazovnih zadataka,
* određivanje sadržaja, oblika rada, metoda i metodičkih postupaka, didaktičkih sredstava i materijala,
* opisivanje zadataka kojima vaspitač angažuje decu i didaktičkih instrukcija,
 
Posebni zadaci iz pojedinih studijskih disciplina.
Lična zapažanja na kraju ostvarene pedagoške prakse.
 
Studenti su obavezni da se uključe u sve oblike rada kao saradnici vaspitača.
Na završetku pedagoške prakse vaspitač daje pismeno mišljenje o radu studenta.
 
3. Samostalna pedagoška praksa u VI semestru
 
       Zadaci studenata u okviru  samostalne pedagoške prakse su sledeći:
 
Svaki student je obavezan da, na osnovu programa dečjeg vrtića, samostalno organizuje i realizuje celokupan vaspitno-obrazovni rad sa jednom vaspitnom grupom dece predškolskog uzrasta.
 
Uslov za izlazak studenta na samostalnu pedagošku praksu u šestom semestru su položene sve metodike (Metodika likovnog vaspitanja, Metodika početnih matematičkih pojmova 1 i 2, Metodika razvoja govora 1 i 2, Metodika fizičkog vaspitanja 1 i 2, Metodika upoznavanja okoline 1 i 2 i Metodika muzičkog vaspitanja 1 i 2).
 
Kada student ispuni sve navedene uslove koji su evidentirani u indeks, javlja se oraganizatoru pedagoške prakse radi dalje koordinacije samostalne pedagoške prakse (raspoređivanja u predškolsku ustanovu, dobijanja neophodnih formulara i dr.). Studenti koji su samoinicijativno obavili samostalnu pedagošku praksu bez prethodnih konsultacija sa organizatorom prakse, moraju ponoviti istu.
Vremenski period kada će student moći da obavi samostalnu pedagošku praksu određuje se nakon dogovora sa rukovodiocem pedagoške prakse, a uslovljeno je raspoloživim mogućnostima u predškolskoj ustanovi, odnosno, odobrenjem od strane predškolske ustanove.
Nakon dobijanja uputa od rukovodioca pedagoške prakse, studenti odlaze u predškolsku ustanovu u koju su raspoređeni. Obraćaju se glavnom vaspitaču koji određuje u kojoj vaspitnoj grupi će obavljati praksu. Od vaspitača vaspitne grupe u kojoj su raspoređeni dobijaju teme za aktivnosti koje će, najpre, pripremiti, a zatim, realizovati u okviru vaspitno-obrazovnog rada. Pre početka prakse, studenti profesorima iz svih metodika donose na pregled odgovarajući broj priprema za aktivnosti koje će obavljati. Kada pripreme budu prihvaćene i ocenjene, student može započeti samostalnu praksu. O načinu, broju i strukturi priprema studenti se konsultuju sa profesorima svih metodika. 
Nakon završetka samostalne pedagoške prakse studenti su obavezni da napišu Dnevnik rada koji predaju profesorima prema utvrđenom rasporedu na pregled.
 
PEDAGOŠKA PRAKSA U OKVIRU PROGRAMA NA OSNOVNIM STUDIJAMA – VASPITAČ DECE JASLENOG UZRASTA
 
OPŠTI ZADACI :
 
a) Trajanje kontinuirane pedagoške prakse u okviru programa Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta:
       – Pedagoška praksa 1 u I semestru – 5 radnih dana (30 časova);
       – Pedagoška praksa 2 u II semestru – 5  radnih dana (30 časova);
       – Pedagoška praksa 3 u III semestru – 10 radnih dana (60 časova);
       – Pedagoška praksa 4 u IV semestru – 10 radnih dana (60 časova) ;
       – Pedagoška praksa 5 u V semestru – 10  radnih dana  (60 časova) ;
       – Samostalna pedagoška praksa 6 u VI semestru – 10 radnih dana (60 časova).
 
       Pedagoška praksa 1 – hospitovanje u jaslenim grupama u predškolskoj ustanovi
 
Sadržaj pedagoške prakse i zadaci studenata su sledeći:
Na samom početku prakse direktor (ili pedagog) predškolske ustanove treba da upozna studente sa kratkim istorijatom predškolske ustanove, organizacijom rada u p.u., brojem v.o. grupa i dece, vaspitača i ostalih zaposlenih; materijalnim sredstvima i da ih predstavi mentorima (vaspitačima) kod kojih će student hospitovati. Potrebno je studente upoznati sa postupkom upisa u jaslene vaspitno-obrazovne grupe. Studenti su obavezni da prisustvuju svim oblicima i aktivnostima vaspitno-obrazovnog rada u jaslenim vaspitno-obrazovnim grupama.
Studenti treba da upoznaju pedagošku dokumentaciju, godišnji operativni plan rada p.u., kalendar za tekuću  godinu. Potrebno je da upoznaju oblike saradnje sa roditeljima,  rad stručnih organa u predškolskoj ustanovi.
Student o svemu vodi svoj Dnevnik rada. Na kraju prakse vaspitač pismeno daje mišljenje o radu studenta.  Nakon pedagoške prakse Dnevnik rada se dostavlja na uvid nastavniku zaduženom za ovu praksu, sa overenom potvrdom o uspešno obavljenoj praksi – radi  evidentiranja u indeks.
Na početku prakse student predškolskoj ustanovi prilaže neophodna dokumenta dobijena od organizatora prakse i eventualno, na zahtev predškolske ustanove lekarsko uverenje (bris grla).  
 
       Pedagoška praksa 2 – hospitovanje u jaslenim grupama u predškolskoj ustanovi
Sadržaj pedagoške prakse i zadaci studenata su sledeći:
Tokom prakse studenti prisustvuju vaspitno-obrazovnom radu u jednoj jaslenoj vaspitno-obrazovnoj grupi u predškolskoj ustanovi, kod mentora po izboru direktora i rukovodioca prakse, i posmatraju sve oblike v.o. rada po dnevnom režimu dana (tok aktivnosti, ostvarivanje cilja i zadataka, primenu metoda, sredstava, oblika rada, aktivnost vaspitača i dece; odnos vaspitača i dece), ako je neophodno, pomažu vaspitačima. Studenti prisustvuju i ostalim vaspitno-obrazovnim aktivnostima:  slobodnim aktivnostima,  i drugim, koje organizuje mentor, kao i onim koje organizuje predškolska ustanova (a u kojima učestvuje mentor i deca v.o. grupe u kome student hospituje), Dan vrtića, priredbe, izleti i sl. Studente treba upoznati sa načinom praćenja napredovanja dece, osavremenjivanju v.o. rada; opremljenost jaslica i predškolske ustanove i dr. U toku prakse studente upoznati sa planiranjem i programiranjem v.o. rada. Posebno im pokazati radnu knjigu vaspitača i  plan didaktičko-metodičke organizacije aktivnosti..
Student o svemu vodi svoj Dnevnik rada. Na kraju prakse vaspitač pismeno daje mišljenje o radu studenta. Dnevnik rada se dostavlja na uvid nastavniku zaduženom za ovu praksu, sa overenom potvrdom o uspešno obavljenoj praksi, organizatoru stručne prakse – radi  evidentiranja u indeks.
Na početku prakse student predškolskoj ustanovi prilaže neophodna dokumenta dobijena od organizatora prakse i i eventualno, na zahtev predškolske ustanove lekarsko uverenje (bris grla).  
 
       Pedagoška praksa 3, Pedagoška praksa 4 i Pedagoška praksa 5  u jaslenim grupama u predškolskoj ustanovi ostvaruje se u sledećim oblicima:
a) hospitovanje,  
b) asistiranje – pomoć u v.o. radu (pre konkretnih oblika aktivnosti, kao i posle) i  
c) izvođenjem pojedinih faza vaspitno-obrazovnog procesa uz pomoć mentora i organizacijom aktivnosti u prisustvu mentora u jaslenoj vaspitno-obrazovnoj grupi u predškolskoj ustanovi.Student je obavezan da na osnovu posmatranja i metode pedagoške dokumentacije prati i snimi održane aktivnosti u toku režima dana.
Osnovni didaktičko-metodički elementi za snimanje aktivnosti :  
• v.o. grupa, aktivnost, v.o. oblast
• tip aktivnosti
• cilj i zadaci aktivnosti
• sadržaj aktivnosti
• artikulacija aktivnosti 
• metode i oblici rada, objekti i sredstva,
• artikulacija aktivnosti,   
• korelacija sa ostalim v.o. oblastima
• povratna informacija, 
• rad dece, rad vaspitača, mišljenje o aktivnosti
 
Studenti prisustvuju i aktivno učestvuju i u svim ostalim vaspitno-obrazovnim aktivnostima u predškolskoj ustanovi. Student o svemu vodi svoj Dnevnik rada. Na kraju prakse vaspitač pismeno daje mišljenje o radu studenta. Nakon pedagoške prakse Dnevnik rada se dostavlja na uvid nastavniku zaduženom za ovu praksu, sa overenom potvrdom o uspešno obavljenoj praksi, organizatoru stručne prakse – radi  evidentiranja u indeks.
Na početku prakse student predškolskoj ustanovi prilaže neophodna dokumenta dobijena od organizatora prakse i i eventualno, na zahtev predškolske ustanove lekarsko uverenje (bris grla).  
 
       Pedagoška praksa 6 – samostalna praksa u jaslenim grupama u predškolskoj ustanovi
Zadaci studenata u okviru  samostalne tronedeljne prakse su sledeći:
Svaki student je obavezan da, na osnovu programa dečjeg vrtića, samostalno organizuje i realizuje celokupan vaspitno-obrazovni rad sa jednom vaspitnom grupom dece jaslenog uzrasta.
Uslov za izlazak studenta na samostalnu dvonedeljnu praksu u šestom semestru su položene sve metodike (Metodika likovnog vaspitanja, Metodika početnih matematičkih pojmova 1 i 2, Metodika razvoja govora 1 i 2, Metodika fizičkog vaspitanja 1 i 2, Metodika upoznavanja okoline 1 i 2 i Metodika muzičkog vaspitanja 1 i 2).
Kada student ispuni sve navedene uslove koji su evidentirani u indeks, javlja se oraganizatoru pedagoške prakse radi dalje koordinacije samostalne pedagoške prakse (raspoređivanja u jaslice, dobijanja neophodnih formulara i dr.). Studenti koji su samoinicijativno obavili samostalnu pedagošku praksu bez prethodnih konsultacija sa organizatorom prakse, moraju ponoviti istu.
Vremenski period kada će student moći da obavi samostalnu pedagošku praksu određuje se nakon dogovora sa rukovodiocem pedagoške prakse, a uslovljeno je raspoloživim mogućnostima u predškolskoj ustanovi (jaslicama), odnosno, odobrenjem od strane predškolske ustanove.
Nakon dobijanja uputa od rukovodioca pedagoške prakse, studenti odlaze u predškolsku ustanovu u koju su raspoređeni. Obraćaju se glavnom vaspitaču koji određuje u kojoj jaslenoj vaspitnoj grupi će obavljati praksu. Od vaspitača vaspitne grupe u kojoj su raspoređeni dobijaju teme za aktivnosti koje će, najpre, pripremiti, a zatim, realizovati u okviru vaspitno-obrazovnog rada. Pre početka prakse, studenti profesorima iz svih metodika donose na pregled odgovarajući broj priprema za aktivnosti koje će obavljati. Kada pripreme budu prihvaćene i ocenjene, student može započeti samostalnu praksu. O načinu, broju i strukturi priprema studenti se konsultuju sa profesorima svih metodika. 
Studenti su obavezni da vode Dnevnik pedagoške prakse, koji po završetku prakse predaju profesoru prema utvrđenom rasporedu, na pregled.