OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR PRIVIND PRACTICA PEDAGOGICĂ

image_pdfimage_print
U pripremi!

Practica pedagogică este parte integrantă a programelor de învăţământ acreditate pentru studiile de bază şi de specializare la Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov“ din Vârşeţ.
         La studiile de bază, practica pedagogică se organizează în cadrul următoarelor programe de studii:
 
1. Programa pentru studiile de bază – Educator pentru copiii;
2. Programa pentru studiile de bază – Educator pentru copiii din creşă.
 
         Numărul de ore şi numărul de credite ECTS în semestrul corespunzător pentru fiecare practică pedagogică sunt definite cu precizie în planul de învăţământ al programelor de studii pentru studiile de bază.
 
         Practica pedagogică se organizează în instituţiile preşcolare din Vârşeţ şi din alte localităţi din care provin studenţii Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov“.
         Studenţii optează pentru locul de desfăşurare a  practici pedagogice (semestrul I – prima practică, semestrul al II-lea – a doua practică, semestrul al III-lea – a treia practică, semestrul al IV-lea – a patra practică, semestrul al V-lea – a cincea practică, semestrul VI – cea de-a şasea practică) ,  dacă le vor realiza în instituţiile preşcolare din Vârşeţ sau în localităţile în care îşi au domiciliul.
 
         Perioada de timp în care se realizează practica pedagogică în decursul anului şcolar este precizată în calendarul de activitate al Şcolii.
 
         În perioada premergătoare practicii pedagogice (de obicei, în săptămâna precedentă), studenţii sunt obligaţi să participe la şedinţa care vizează organizarea practicii pedagogice. Cu această ocazie, studenţii vor primi, de la profesoara Nataša Sturza Milić – coordonatorul practicii pedagogice, informaţii, sugestii şi documentele necesare (recomandarea pentru practică şi opinia educatoarei), fără de care nu pot începe practica pedagogică. Data când va avea loc această şedinţă se va afişa din timp pe panoul de informaţii şi pe site-ul şcolii.
         Studenţii care hotărăsc să realizeze practica pedagogică în localităţile unde îşi au domiciliul, trebuie să verifice din timp (cel puţin 15 zile înainte de a începe practica) dacă instituţia preşcolară în care vor desfăşura activitatea practică solicită studentului adeverinţă medicală (în cele mai dese cazuri analiza secretulului din gât). În caz că această adeverinţă este necesară, studentul suportă cheltuielile materiale.
 
         În caz că studentul nu realizează practica pedagogică în perioada de timp prevăzută, se adresează cu explicaţiile de rigoare (în formă scrisă) Consiliului profesoral al Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov“, care analizează situaţia şi decide asupra acţiunilor viitoare.
 
         În contextul practicii pedagogice, obligaţiile studenţilor care participă cu mijloace proprii la finanţarea studiilor sunt identice cu cele ale studenţilor care se instruiesc cu mijloace provenite din bugetul Republicii Serbia.
 
         În timpul asistenţei şi a participării directe la desfăşurarea activităţilor, studentul este obligat să întocmească jurnalul de observaţii, pe care, apoi, îl va prezenta unui anumit profesor pentru verificare şi notificare (în conformitate cu numărul carnetului de student, se stabileşte profesorul care verifică jurnalele). Intervalul de timp menit predării şi verificării jurnalului va fi stabilit şi afişat din timp pe panoul de informaţii, precum şi pe site-ul şcolii.
          În caz că studentul nu predă jurnalul până la data fixată, se adresează cu explicaţiile de rigoare (în formă scrisă) Consiliului profesoral al Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov“, care analizează motivele pentru care jurnalul nu a fost predat la timp şi hotărăşte cum se va proceda mai departe.
        
         Fiecare practică se notifică. Nota se evidenţiază în Carnetul studentului, la rubrica prevăzută pentru practica studenţească. Practica este notifică de către profesorul care a verificat jurnalul. Nota se stabileşte în baza prezenţei şi a angajării studentului în derularea activităţilor practice din cadrul instituţiilor preşcolare şi a evaluării jurnalului de practică pedagogică. Pentru ca practica pedagogică să fie evidenţiată şi notificată, studenţii trebuie să deţină următoarele:
 
 1. Adeverinţă care vizează realizarea practicii pedagogice, eliberată de instituţia preşcolară în care s-a desfăşurat practica pedagogică (cu excepţia cazului când practica s-a realizat în grădiniţele din Vârşeţ);
 2. Opinia pozitivă a educatorului (o completează educatorul grupei de copii la care studentul a realizat practica).
 
         Studenţii care realizează practica pedagogică în cadrul grădiniţelor din Vârşeţ nu primesc adeverinţe, din motiv că profesorii „Şcolii“ îi vizitează şi verifică prezenţa lor în fiecare zi. În cazul în care studentul nu participă cu regularitate la desfăşurarea activităţii practice, întârzie sau manifestă alte forme de comportare neadecvată şi necorespunzătoare, Consiliul profesoral decide asupra acţiunilor viitoare.
 
 
Durata practicii pedagogice în cadrul programei de studiu  – Educator de specialitate, pentru generația înscrisă în anul univ. 2015/2016.:
 • Practica pedagogică 1 în semestrul I –5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 2 în semestru al II-lea  – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 3 în semestrul al III-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică 4 în semestrul al IV-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică 5 în semestrul al V-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică individuală 6 în semestrul al VI-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 
Durata practicii pedagogice în cadrul programei de studiu  – Educator de specialitate, pentru generația înscrisă în anul univ. 2013/2014; 2014/15.:
 • Practica pedagogică 1 în semestrul I –3 zile lucrătoare (15 de ore);
 • Practica pedagogică 2 în semestru al II-lea  – 3 zile lucrătoare (15 de ore);
 • Practica pedagogică 3 în semestrul al III-lea – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 4 în semestrul al IV-lea – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 5 în semestrul al V-lea – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică individuală 6 în semestrul al VI-lea – 10 zile lucrătoare (45 de ore);
 
Sarcini generale:
 
        Se recomandă ca în timpul derulării practicii pedagogice (din semestrul întâi şi până în semestrul al şaselea) studentul să frecventeze grupe de copii de toate vârstele. Această sarcină studenţii o vor realiza în colaborare cu coordonatorul practicii pedagogice.
 1. Sarcinile studenţilor:     
 
 1. Practica pedagogică de o săptămână în semestrul I şi al II-lea şi practica pedagogică de două săptămâni în semestrul al III-lea şi al IV-lea
 
Sarcini generale:
 • Identificarea MODELULUI BAZELOR GENERALE ALE PROGRAMEI PREŞCOLARE care se realizează în cadrul grupei de copii;
 • Achiziţionarea informaţiilor despre numărul grupelor şi durata timpului petrecut de copii în grădiniţă;
 • Cunoaşterea modului de organizare a spaţiului (interior şi exterior):
 • Descrierea colţişoarelor, centrelor de interes şi a spaţiului exterior şi aprecierea funcţionalităţii lor;
 • Cunoaşterea structurii şi a nivelului grupei pe baza Cărţii de activitate a educatorului.
 
         Sarcini speciale: (care se referă la conţinutul domeniilor de învăţământ care se studiază în decursul semestrului corespunzător).
 
         Observaţii la finalul practicii pedagogice:
 • activităţile la care a participat studentul;
 • impresiile acumulate în perioada derulării practicii pedagogice.
 
         Studenţii au obligaţia de a completa Jurnalul practicii pedagogice. În decursul celor 5 respectiv 10 zile de activitate practică, studenţii urmăresc activitatea unei singure grupe de copii; ajută în mod direct educatoarei la organizarea integrală a activităţii în grupa respectivă de copii; se consultă cu educatoarea grupei asupra aspectelor esenţiale ale activităţii educativ-instructive.
         La finalul practicii educatorul îşi exprimă în formă scrisă părerea despre activitatea studentului.
        
 1. Practica pedagogică de două săptămâni în semestrul al V-lea
 
         Sarcinile studenţilor:
 
         Sarcini generale:
 • identificarea principiilor conform cărora e organizată camera de activitate a grupei;
 • estimarea potenţialului educativ al unor aspecte de ordin organizatoric:
 • organizarea spaţiului;
 • organizarea timpului;
 • organizarea grupelor;
 • organizarea mediilor didactice şi
 • organizarea activităţilor educativ-instructive.
 • descrierea unei activităţi orientate sau a altor activităţi la liberă alegere (desfăşurată în decursul unei zile):
 • stabilirea temei activităţii;
 • formularea obiectivelor şi a sarcinilor educativ-instructive;
 • stabilirea conţinutului, formei de activitate, metodei şi a principiilor metodice, a mijloacelor şi materialelor didactice;
 • descrierea exerciţiilor prin care educatorul stimulează activitatea copiilor şi a recomandărilor didactice.
 
 Sarcini speciale specifice unor discipline de studiu.
Impresiile personale în urma realizării practice pedagogice.
         Studenţii sunt obligaţi să se încadreze în toate formele de activitate, în calitate de colaboratori ai educatoarei.
         La finalul practicii de zece zile educatorul exprimă în formă scrisă părerea despre activitatea studentului.
 
 1. Practica pedagogică de două săptămâni în semestrul al VI-lea
        
         Sarcinile studenţilor în cadrul practicii individuale de două săptămâni sunt următoarele:
 
         Fiecare student este obligat, în baza programei pentru grădiniţă, să organizeze şi să realizeze în mod independent întreaga activitate cu o grupă de copii de etate preşcolară.
 
         Condiţia ca studentul să poată realiza practica individuală de două săptămâni în semestrul al VI-lea este ca el să promoveze examenele din toate metodicile (Metodica educaţiei plastice, Metodica dezvoltării primelor noţiuni matematice 1 şi 2, Metodica dezvoltării vorbirii 1şi 2, Metodica educaţiei fizice 1 şi 2, Medodica cunoaşterii mediului înconjurător 1şi 2, Metodica educaţiei muzicale 1 şi 2).
 
         Când studentul îndeplineşte toate condiţiile care sunt evidenţiate în Carnetul de student, se prezintă la organizatorul practicii pedagogice pentru a primi îndrumările utile, referitoare la desfăşurarea în continuare a practicii pedagogice individuale (repartizarea în instituţia preşcolară, primirea formularelor necesare etc.). Studenţii care au realizat practica pedagogică individuală din iniţiativă proprie, fără a se consulta în prealabil cu organizatorul practicii, trebuie să o repete.
 
         Perioada de timp când studentul poate să realizeze practica pedagogică individuală se stabileşte în acord cu coordonatorul practicii pedagogice, dar este condiţionată de posibilităţile existente în instituţia preşcolară, respectiv, aprobarea desfăşurării practicii din partea instituţiei preşcolare.
 
         După ce au primit indicaţiile necesare din partea coordonatorului practicii pedagogice, studenţii merg în instituţiile preşcolare în care au fost repartizaţi. Se adresează educatoarei şef, care stabileşte grupa în care vor desfăşura practica pedagogică. De la educatoarea grupei la care au fost repartizaţi, studenţii primesc temele activităţilor pe care, în primul rând le vor pregăti, şi apoi, le vor realiza în cadrul activităţii educativ-instructive. Înainte de a începe practica pedagogică, studenţii trebuie să întocmească proiectele didactice ale activităţilor distribuite şi să le aducă profesorilor metodişti pentru a fi verificate. Când proiectele sunt acceptate şi apreciate, studentul poate începe practica individuală. Studenţii trebuie să se consulte cu profesorii metodişti în privinţa modului de întocmire a proiectelor, a numărului şi structurii lor.
 
         În urma practicii pedagogice individuale studenţii au obligaţia să completeze Jurnalul de activitate pe care îl predau profesorilor pentru control şi notificare.
  
 
SARCINI GENERALE:
 
 1. Durata practicii pedagogice continue în cadrul programei – Educator pentru copiii din creşă:
 
 • Practica pedagogică 1 în semestrul I – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 2 în semestru al II-lea  – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 3 în semestrul al III-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică 4 în semestrul al IV-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică 5 în semestrul al V-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică individuală 6 în semestrul al VI-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore).
       
         Practica pedagogică 1 – asistenţă la grupele de copii de creşă din cadrul instituţiilor preşcolare
 
         Conţinutul practicii pedagogice şi sarcinile studenţilor sunt următoarele:
         La începutul activităţii practice, directorul (sau pedagogul) instituţiei preşcolare trebuie să ofere studenţilor informaţii din istoria instituţiei, organizarea activităţii, numărul de grupe şi de copii, a educatorilor şi a celorlalţi angajaţi; despre dotarea materială şi apoi să îi prezinte mentorilor (educatorilor) la care studenţii vor asista. Studenţii trebuie să cunoască modalitatea de înregistrare a grupelor de copii în creşe. Studenţii sunt obligaţi să asiste la toate formele de activităţi educativ-instructive desfăşurate în cadrul grupelor cu copii de creşă.
         Studenţii trebuie să cunoască documentele pedagogice utile, planul operativ anual al activităţii educativ-instructive, planificarea calendaristică pentru anul în curs. Este necesar să cunoască formele de colaborare cu părinţii, activitatea organelor de specialitate din instituţia preşcolară.
         Toate acestea studentul le consemnează în Jurnalul său de activitate. La finalul practicii pedagogice, educatorul exprimă (în formă scrisă) părerea despre activitatea studentului. În urma practicii pedagogice, Jurnalul de activitate se prezintă profesorului responsabil pentru această practică, împreună cu adeverinţa valabilă despre realizarea în condiţii optime a practicii. Acestea se înregistrează în Carnetul de student.
         La începutul practicii, studentul prezintă instituţiei preşcolare documentele necesare primite de la organizatorul practicii şi eventual, la cerinţa instituţiei preşcolare adeverinţă medicală (analiza secretulului din gât).
 
         Practica pedagogică 2 – asistenţă la grupele de copii de creşă din cadrul instituţiilor preşcolare
 
         Conţinutul practicii pedagogice şi sarcinile studenţilor sunt următoarele:
         În timpul practicii studenţii asistă la desfăşurarea activităţii educativ-instructive la nivelul unei grupe cu copii de creşă, din cadrul instituţiei preşcolare, la mentorul stabilit de director şi coordonatorul practicii şi observă toate aspectele activităţi educativ-instructive prevăzute de planificarea zilnică (desfăşurarea activităţilor, realizarea obiectivelor şi a sarcinilor, metode, mijloace, forme de activitate, activitatea educatoarei şi a copiilor, relaţiile dintre educator şi copii), dacă e necesar ajută educatorilor. Studenţii asistă şi la restul activităţilor educativ-instructive: activităţi libere şi altele organizate de mentor sau de cei care organizează instituţia preşcolară (dar la care participă mentorul şi copiii din grupa la care studentul asistă), Ziua grădiniţei, serbări excursii etc.
         Studenţii trebuie să cunoască modalităţile de urmărire a progresului copiilor şi de modernizare a activităţii educativ-instructive; dotarea materială a creşei şi a instituţiei preşcolare etc. În cursul desfăşurării practicii, studenţii trebuie să cunoască planificarea şi programarea activităţii educativ-instructive. Importanţă cuvenită trebuie să se acorde şi familiarizării studenţilor cu conţinutul Cărţii educatorului şi a planului didactico-metodic de organizare a activităţii.
         Studentul consemnează observaţiile şi informaţiile acumulate în decursul derulării practicii pedagogice în Jurnalul de activitate. La finalul activităţii practice educatorul exprimă în formă scrisă opinia proprie despre activitatea studentului.
         Jurnalul de activitate se prezintă profesorului responsabil pentru această practică, împreună cu adeverinţa valabilă despre realizarea în condiţii optime a practicii, pentru a fi evidenţiate în Carnetulul de student.
         La începutul practicii, studentul prezintă instituţiei preşcolare documentele necesare primite de la organizatorul practicii şi, eventual, la cerinţa instituţiei preşcolare adeverinţă medicală (analiza secretulului din gât).
 
Practica pedagogică 3, Practica pedagogică 4, Practica pedagogică 5 la grupele de copii de creşă din cadrul instituţiilor preşcolare se realizează sub următoarele forme:
 
 1. asistenţă,
 2. asistenţă – ajutor în activitatea educativ-instructivă (înainte de formele concrete de activitate, cât şi după acestea) şi
 3. realizarea unor faze ale procesului educativ-instructiv cu ajutorul mentorului şi organizarea activităţii în prezenţa mentorului în cadrul grupelor de copii din creşe.
         Studentul are obligaţia ca, pe baza observaţiilor şi a metodei documentării pedagogice, să urmărească şi să înregistreze activităţile proprii scenariului zilnic.
         
         Elementele didactico-metodice de bază necesare înregistrării activităţii:
 • grupa educativ-instructivă, activitate, domeniul educativ-instructiv,
 • tipul activităţii,
 • obiectivul şi sarcinile activităţii,
 • cuprinsul activităţii,
 • articularea metodică a activităţii
 • metode, forme de activitate, materiale şi mijloace,
 • desfăşurarea activităţii,
 • corelaţia cu restul domeniilor educativ-instructiv,
 • feed back-ul,
 • activitatea copiilor, activitatea educatoarei, opinii despre activitate,
        
         Studenţii asistă şi participă activ şi la celelalte activităţi educativ-instructive, care se desfăşoară în cadrul instituţiei preşcolare.
         Studentul consemnează observaţiile şi informaţiile acumulate în decursul derulării practicii pedagogice în Jurnalul de activitate. La finalul activităţii practice educatorul exprimă în formă scrisă opinia proprie despre activitatea studentului.
         Jurnalul de activitate se prezintă profesorului responsabil pentru această practică, împreună cu adeverinţa valabilă despre realizarea în condiţii optime a practicii, pentru a fi evidenţiate în Carnetulul de student.
         La începutul practicii, studentul prezintă instituţiei preşcolare documentele necesare primite de la organizatorul practicii şi, eventual, la cerinţa instituţiei preşcolare adeverinţă medicală (analiza secretulului din gât).
 
Practica pedagogică 6 – practica individuală la grupele cu copii de creşă din cadrul instituţiilor preşcolare
 
         Sarcinile studenţilor în cadrul practicii individuale cu durata de trei săptămâni sunt următoarele:
         Fiecare student are obligaţia ca, în baza programei pentru grădiniţă, să organizeze şi realizeze individual întreaga activitate educativ-instructivă cu o grupă educativă de copii de creşă.
         Condiţia ca studentul să poată realiza practica individuală de trei săptămâni în semestrul al VI-lea este ca el să promoveze examenele din toate metodicele (Metodica educaţiei plastice, Metodica dezvoltării primelor noţiuni matematice 1 şi 2, Metodica dezvoltării vorbirii 1şi 2, Metodica educaţiei fizice 1 şi 2, Medodica cunoaşterii mediului înconjurător 1şi 2, Metodica educaţiei muzicale 1 şi 2).
 
         Când studentul îndeplineşte toate condiţiile care sunt evidenţiate în Carnetul de student, se prezintă la organizatorul practicii pedagogice pentru a primi îndrumările utile, referitoare la desfăşurarea în continuare a practicii pedagogice individuale (repartizarea în instituţia preşcolară, primirea formularelor necesare etc.). Studenţii care au realizat practica pedagogică individuală din iniţiativă proprie, fără a se consulta în prealabil cu organizatorul practicii, trebuie să o repete.
 
         Perioada de timp când studentul poate să realizeze practica pedagogică individuală se stabileşte în acord cu coordonatorul practicii pedagogice, dar este condiţionată de posibilităţile existente în instituţia preşcolară, respectiv, aprobarea desfăşurării practicii din partea instituţiei preşcolare.
         După ce au primit indicaţiile necesare din partea coordonatorului practicii pedagogice, studenţii merg în instituţiile preşcolare în care au fost repartizaţi. Se adresează educatoarei şef, care stabileşte grupa din creşă în care vor desfăşura practica pedagogică. De la educatoarea grupei la care au fost repartizaţi, studenţii primesc temele activităţilor pe care, în primul rând le vor pregăti, şi apoi, le vor realiza în cadrul activităţii educativ-instructive. Înainte de a începe practica pedagogică, studenţii trebuie să întocmească proiectele didactice ale activităţilor distribuite şi să le aducă profesorilor metodişti pentru a fi verificate. Când proiectele sunt acceptate şi apreciate, studentul poate începe practica individuală. Studenţii trebuie să se consulte cu profesorii metodişti în privinţa modului de întocmire a proiectelor, a numărului şi structurii lor.
 
         Studenţii au obligaţia să completeze Jurnalul de activitate, pe care la finalul practicii îl predau profesorilor, pentru control şi notificare.
 
 
                                  Date generale:
 •  numele şi prenumele studentului;
 • grădiniţa de copii (numele, locul, clădirea); grupa preşcolară afiliată şcolii primare (numele şcolii, locul);
 •  prenumele şi numele educatoarei;
 •  grupa de copii (mijlocie, pregătitoare, combinată…);
 •  numărul de copii în grupă;
 •  data şi durata asistenţei;
 •  regimul zilnic.
                Condiţiile de muncă:
                Spaţiul-descrierea spaţiului în care se desfăşoară activitatea educativ-instructivă, estimarea organizării lui din aspectul Normativelor; calităţile estetice ale spaţiului; aspecte motivaţionale privind organizarea spaţiului;
                Mijloacele şi materialele de care dispune instituţia-conţinutul unor colţişoare, echiparea lor.
 
EXTRASE DIN PLANUL DE ACTIVITATE
 AL EDUCATOAREI
 1. Studenţii au sarcina de a realiza scurte extrase din planul de activitate al educatoarei pe durata asistenţei-aparte vor evidenţia sarcinile activităţii educativ-instructive, la fel şi conţinuturile lor. Vor înregistra impresiile educatoarei privind nivelul grupei de copii cu care lucrează; conţinuturile colaborării cu părinţii copiilor; vizitele planificate şi realizate, festivităţile, alte acţiuni şi activităţi din grădiniţă.
 
OBSERVAŢII ŞI IMPRESII PRIVIND ACTIVITATEA
EDUCATIV-INSTRUCITVĂ
                În fiecare zi studentul va realiza o activitate (individuală, opţională, orientată, combinată…) al cărei proiect didactic îl va scrie în jurnalul său; va urmări comunicarea dintre copii şi educatoare, felul de îndrumare a atenţiei copiilor, conţinuturile, metodele, mijloacele prin care educatoarea le stimulează activităţile preşcolarilor şi creativitatea lor…
 
REZUMATUL ASISTENŢEI REALIZATE ÎN CADRUL
PRACTICII PEDAGOGICE
                Studentul îşi sistematizează impresiile de la asistenţă, formulând unele opinii şi concluzii, accentuând problemele caracteristice, dilemele…
 
INCLUDEREA ÎN ACTIVITATEA
EDUCATIV-INSTRUCTIVĂ
                Parţial, studenţii se vor include în realizarea unor activităţi din grădiniţa de copii, iniţiază şi organizează jocuri, plimbări sau o asistă pe educatoare. Înainte de orice formă de includere a sa în activitatea din grădiniţă, studentul se consultă cu educatoarea.
                Studentul înregistrează în jurnalul său fiecare formă de angajare în activitatea din grădiniţa de copii, precum şi propriile păreri şi propuneri privind această activitate.
 
OPINIA EDUCATOAREI DESPRE ANGAJAREA STUDENTULUI
 LA PRACTICA PEDAGOGICĂ
 • La încheierea practicii pedagogice, educatoarea îi semnează jurnalul de activitate al studentului, accentuându-şi opinia despre angajarea lui.
               
Observaţii:
                1. După practica pedagogică-asistenţa realizată, jurnalele se vor înainta, pentru control şi notificare, profesorului responsabil pentru practica pedagogică a studenţilor. Evidenţa practicii se face în carnetul studentului, realizarea ei cu succes fiind o condiţie pentru verificarea semestrului
                2. Sarcinile speciale se vor evidenţia separat în jurnalul studentului. Analiza realizărilor de la practică se face la exerciţiile de la obiectele corespunzătoare.
 
Îndrumări cu privire la alcătuirea jurnalului de practică pedagogică independentă
 
Jurnalul de practică pedagogică independentă trebuie să conţină următoarele elemente:
 
– date generale asupra grădiniţei şi grupului de copii;
– condiţiile de muncă din grădiniţă
– planurile operative de activitate şi materialul didactic
– autoevaluarea activităţilor realizate;
– impresii personale;
– aprecierea educatoarei şi adeverinţa privind practica realizată.