SEMINARSKI RAD

Svaki student je dužan da u toku studija napiše pet seminarskih radova iz  sledećih predmeta: MATERNJI JEZIK, PRIMENJENA RAZVOJNA PSIHOLOGIJA, KNJIŽEVNOST ZA DECU, RAD SA DECOM SA POSEBNIM POTREBAMA I PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA.
Svrha seminarskog rada je da se student putem šire i temeljitije teorijske i praktične obrade određenog problema, primenom odgovarajućih metodoloških postupaka prikupljanja, obrade i razmatranja podataka, analiza i interpretacije dobijenih rezultata, osposobi za rad koji ga u praksi očekuje.
 
LUCRAREA DE SEMINAR
 
Studentul este obligat, ca în decursul unui an de studii, să scrie o lucrare de seminar, la libera alegere, la unul din următoarele obiecte opţionale: LIMBA MATERNĂ, PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII APLICATĂ, LITERATURA PENTRU COPII, ACTIVITATEA CU COPIII CU NECESITĂŢI SPECIALE, DOCUMENTAŢIA PSIHOLOGICĂ.
Scopul lucrării de seminar este ca, studentul, elaborând teoretic şi practic o problemă, aplicând procedee metodologice corespunzătoare, sistematizând şi comentând informaţiile, să analizeze şi interpreteaze rezultatele obţinute, să se pregătească pentru activitatea practică educativ-instructivă.
 
SEMINARESKE LILA
 
Sa jekh sikamno musaj te pe Uuči škola ramol pandž seminarske lila andar e predmeturja : DEJAĆI ČHIB, LITERATURA E ČHAVRENGE , TERNEVIPIKANI PSIHOLOGIJA, BUĆI E ČHAVRENCAR SPECIALNONE PRAJOKTENCA THAJ  PEDAGOGIKANI DOKUMENTACIA
Seminarske lila ćerenpe godolastar te sikamno buljarel piro džanglipe ande teorijsko thaj praktikano rig, te sikavel metodologija sar ćidelpe thaj sar ćerelpe e rodipa, te sikavel e bući savi ćerela kana inkljela andar e Uči škola.