TEME ZA DIPLOMSKE I SPECIJALISTIČKE RADOVE U ŠK. 2016/2017. g.

image_pdfimage_print
Mentor: prof. dr Aleksandar Stojanović
 
Predškolska pedagogija
 
 • Kompetencije vaspitača u funkciji vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom
 • Predškolsko vaspitanje između tradicije i savremenosti
 • Metode vaspitanja i razvoj dečjih potencijala
 • Vaspitač kao refleksivni praktičar
 • Rana identifikacija darovitosti
 • Metodičke inovacije u vrtiću
 • Strategije podsticanja dečje darovitosti
 • Kompetencije vaspitača u službi uspešne adaptacije dece na predškolsku ustanovu
 • Alternativni modeli predškolskog vaspitanja
 • Savremeni predškolski kurikulumi
 
Predškolska didaktika
 
 • Didaktičke i metodičke kompetencije vaspitača
 • Savremene pedagoške tendencije u funkciji pripreme dece za polazak u školu
 • Kompetencija vaspitača u službi celovitog dečjeg razvoja
 • Samorefleksija kao preduslov metodičkih inovacija
 • Uloga vaspitača u podsticanju dečje kreativnosti   
 • Značaj saradnje vrtića i porodice za vaspitanje predškolskog deteta
 • Metodičke strategije u savremenom predškolskom vaspitanju 
 • Pedagoške kompetencije vaspitača i individualizacija metodičkih postupaka   
 • Specifične metode predškolskog vaspitanja i obrazovanja
 • Evaluacija i samoevaluacija u vrtiću
 
Mentor: dr Aleksandra Mandić
 
Teme za diplomske radove iz Metodike razvoja početnih matematičkih pojmova
 
 • Razvoj sposobnosti prostorne orijentacije kod dece predškolskog uzrasta
 • Igre jednačenja u fukciji razvoja početnih geometrijskih pojmova
 • Razvoj ideja o početnim brojevima kod dece uzrasta 6-7 godina
 • Intuitivno sabiranje i oduzimanje na predškolskom uzrastu
 • Heuristički pristup formiranju početnih matematičkih pojmova na predškolskom uzrastu
 • Značaj projektne metode u matematičkim aktivnostima predškolske dece
 •  Funkcija didaktičkih igara u formiranju početnih matematičkih pojmova kod dece predškolskog uzrasta
 • Individualizacija rada u funkciji razvoja početnih matematičkih pojmova
 • Uloga interaktivnih softvera u formiranju početnih matematičkih pojmova
 • Vrednovanje matematičkih aktivnosti predškolske dece
 
Teme za specijalističke radove
 
 • Taksonomija ciljeva predškolske matematike
 • Metode rada u oblasti razvoja početnih matematičkih pojmova
 • Didaktičko-metodička analiza geometrijskih sadržaja predškolske matematike
 • Didaktičko – metodička analiza predaritmetičkih sadržaja
 • Matematičke aktivnosti u prirodi
Mentor: doc. dr Branduša Žujka
 
Metodika razvoja govora na rumunskom jeziku
 
 • Rolul jocului didactic în dezvoltarea vorbirii la vârsta preşcolară;
  • Uloga didaktičkih igara u razvoju govora dece predškolskog uzrasta;
 • Basmul şi rolul său în dezvoltarea limbajului şi a creativităţii copiilor;
  • Bajka u funkciji razvoja govora i stvaralaštva dece;
 • Dezvoltarea şi educarea limbajului la vârsta preşcolară;
  • Razvoj i negovanje kulture govora dece predškolskog uzrasta;
 • Formarea competenţelor lingvistice la preşcolari;
  • Formiranje lingvističkih kompetencija kod dece predškolskog uzrasta;
 • Poezia pentru copii şi valenţele ei formative în învăţământul preşcolar;
  • Poezija za decu i njena formativna vrednost na predškolskom uzrastu;
 • Modalităţi de dezvoltare a limbajului la vârsta preşcolară;
  • Stvaralačko kombinovanje metoda u razvoju govora dece predškolskog uzrasta;
 • Conţinuturile dramatice în dezvoltarea vorbirii şi a creativităţii copiilor preşcolari.
  • Dramski oblici u razvoju govora i kreativnosti dece predškolskog uzrasta;
 • Formarea şi dezvoltarea limbajului antepreşcolarilor;
  • Formiranje i razvoj govora dece jaslenog uzrasta;
 • Rolul jocului în dezvoltarea limbajului copiilor antepreşcolari.
  • Uloga igre u razvoju govora dece jaslenog uzrasta;
 • De la joc la exerciţiu în educarea limbajului în grădiniţă;
  • Od igre do vežbanja u razvoju govora u vrtiću.
 
Teme za specijalističke radove:
 
 • Aspecte ştiinţifico-metodice în activităţile de dezvoltare a vorbirii preşcolarilor în vederea însuşirii deprinderilor de citire şi scriere;
  • Naučno-metodološki aspekti u aktivnostima razvoja govora predškolske dece u vidu sticanja veština početnog čitanja i pisanja;
 • Stimularea şi dezvoltarea creativităţii prin activităţi de dezvoltarea limbajului;
  • Podsticanje i razvoj kreativnosti kroz aktivnosti razvoja govora;
 • Tradiţional şi modern în utilizarea textelor lirice în activitatea didactică din grădiniţe;
  • Tradicionalne i savremene metode za korišćenje lirskih tekstova u didaktičkim aktivnostima vrtića;
 • Imaginea copilăriei în literatura pentru copii. Aspecte metodologice în activitatea didactică a grădiniţei;
  • Slika detinjstva u književnosti za decu. Metodološki aspekti u u didaktičkim aktivnostima vrtića;
 • Valoarea instructiv-educativă şi formativă a poveştilor. Repere teoretice şi aplicative în învăţământul preşcolar;
  • Vaspitna, obrazovna i formativna vrednost priča. Teorjiske i praktične osnove u predškolskom obrazovanju.
 
Mentor: dr Eufrozina Greonjanc
 
Književnost za decu (na rumunskom jeziku)
 
 • Književnost za decu i mlade na rumunskom jeziku u Vojvodini.
 • Literatura română pentru copii şi tineret, scrisă în Voivodina.
 • Uticaj bajke na razvoj mašte kod predškolske dece.
 • Rolul basmelor în dezvoltarea imaginaţieila preşcolari.
 • Narodna i autorska bajka u dečjem vrtiću.
 • Basmul popular şi cult în activităţile grădiniţei.
 • Tradicija i inovacija u rumunskoj poeziji za decu.
 • Tradiţie şi inovaţie în poezia română pentru copii.
 • Slika deteta u savremenoj rumunskoj poeziji.
 • Imaginea copilului în poezia română contemporană.
 • Detinjstvo u opusu Jona Kreange i Radu Flore.
 • Copilăriaîn opera lui Ion Creangă şi Radu Flora.
 • Dete i detinjstvo u prozi na rumunskom jeziku u Vojvodini.
 • Copilul și copilăria în proza în limba română din Voivodina.
 • Poezija za decu u aktivnostima dece jaslenog uzrasta.
 • Poezia pentru copii în activităţile copiilor antepreşcolari.
 • Naš tradicionalni svet oslikan u prozi za decu na rumunskom jeziku u Vojvodini.
 • Lumea noastră tradiţională în proza pentru copii scrisă în limba română în Voivodina.
 • Uloga književnosti za decu u formiranju ličnosti predškolskog deteta.
 • Rolul literaturii pentru copii în formarea personalităţii preşcolarului.
 
Mentor: dr Euđen Činč
 
 
Metodika muzičkog vaspitanja
 
 • Muzički razvoj dece – karakteristike i poteškoće;
 • Tradicionalni i savremeni pristupi u muzičkom vaspitanju dece predškolskog uzrasta;
 • Instrumenti dečjih muzičkih sastava i rad sa instrumentalnim sastavima;
 • Uloga vaspitača u razvijanju vokalnih izvođačkih sposobnosti na predškolskom uzrastu;
 • Vaspitna funkcija sadržaja muzičkog vaspitanja na predškolskom uzrastu;
 • Internet i multimedija u muzičkom vaspitanju dece na predškolskom uzrastu;
 • Pristupi muzičkom vaspitanju dece predškolskog uzrasta u Evropi i Srbiji – komparativna analiza;
 • Vaspitač kao organizator muzičkih priredbi;
 • Muzički pedagozi u Vršcu u XIX-om i XX-om veku;
 • Dečji vokalni i instrumentalni sastavi u Vršcu.
 
Mentor: dr Goran Vilotijević
 
 • Razvijajući model rada sa darovitom decom
 • Kompetencijski pristup modelovanju kurikuluma za rad u predškolskim ustanovama.
 • Kritičko-emancipatorski pristup u organizaciji pedagoškog rada sa decom predškolskog uzrasta
 • Partnerski odnosi vaspitača i dece kao paradigma humanistički usmerenog vaspitanja
 • Individualizovani rad u funkciji podsticanja optimalnijeg razvitka darovitosti i kreativnosti dece
 • Kritičko-emancipatorska teorija u savremnom vaspitanju i obrazovanju
 • Predškolska ustanova kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i evropskih vrednosti pojedinca.
 • Intelektualno, fizičko i radno vaspitanjе u delima pedagoških klasika
 • Pedagoške implikacije primene nagrade i kazne u vaspitnom radu sa decom
 • Razvojni montesori materijali u funkciji efikasnijeg ostvarivanja pripremnog predškolskog programa
 • Alternativni pristupi u savremenom predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Evropi (M. Montesori, Valdorfske pedagogije i Ređo Emilija)
 • Vaspitanje u skladu s prirodom – Valdorfska pedagogija
 • Aktivnosti u vrtiću koje vode ka izgradnji ekološke svesti i ljubavi prema prirodi
 • Pedagoški pogledi Aleksandre Marjanović na vaspitanje dece u porodici i vrtiću
 • Uloga igre u razvoju misaonih sposobnosti dece predškolskog uzrasta
 • Istraživačke aktivnosti u vrtiću
 • Igra i igrolike aktivnosti u pripremi dece za početno čitanje i pisanje
 
Mentor: dr Ivana Đorđev
 
Srpski jezik (strukovni vaspitač)
 
 • Iskoristivost antonimije za bogaćenje rečnika dece predškolskog uzrasta
 • Upotreba glagolskih priloga kao kondenzatora rečeničnih sadržaja u bajkama
 • Primena imenica subjektivne ocene u radu sa decom predškolskog uzrasta
 • Ortografska norma u seminarskim radovima studenata strukovnih studija – istraživački pristup
 
Maternji jezik sa razvojem govora na jaslenom uzrastu (vaspitač dece jaslenog uzrasta)
 
 • Uloga vaspitača u uspostavljanju i razvoju govora dece jaslenog uzrasta
 
Kultura govora – metodički aspekt (izborni)
 
 • Usmeni i pismeni govor kao dva vida realizacije jezika
 • Govorne vežbe – vrste i primena u radu vaspitača
 • Priprema i realizacija prigodnih govora u predškolskoj ustanovi kao ogledalo kulture govora vaspitača
Jezičko stvaralaštvo (Specijalista za pripremni predškolski uzrast)
 
 • Kratke narodne umotvorine kao polazište jezičkog stvaralaštva  dece predškolskog uzrasta
 • Jezičko stvaralaštvo dece podstaknuto umetničkom bajkom
 
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović
 
Osnovne studije:
Kultura dijaloga
 • Dijalog kao traganje za istinom o sebi i drugima
 • Istraživanje kulture dijaloga u savremenom društvu u Srbiji
 • Dijalog kao podsticaj stvaralačke odgovornosti
 
Kultura religije
 • Pozitivne i negativne refleksije religijskih poruka
 • Kulturološki efekti religijskih rituala
 • Religijske tradicije i naučne inovacije
 
Religijski sistemi
 • Budizam kao izazov za savremenog evropskog čoveka
 • Mogućnosti miroljubive koegzistencije hrišćanstva i islama u Srbiji danas
 • Rat i mir u religijskom iskustvu savremenog čoveka u Srbiji
 
Etika vaspitačkog poziva
 • Razumevanje  sreće i uspeha u savremenom svetu
 • Predškolsko dete i sukobi odraslih
 • Podsticanje dobronamernosti i iskrenosti kod predškolske dece
Specijalističke studije:
Kultura različitosti
 • Prihvatanje različitosti kao kreativno postupanje
 • Aktivna i pasivna tolerancija
 • Samokritika kao otvorenost za drugog i drugačijeg
 • Kreativno promišljanje tradicije
 • Društvena integracija i različiti religijski sistemi
 
Mentor: dr Miloš Đorđević
 
Teme za diplomske radove:
Književnost za decu i Мetodika razvoja govora
 
 • Poetika književnosti za decu na primeru dečje poezije: mogućnosti interpretacije u vrtiću
 • Poetika književnosti za decu na primeru  priča: mogućnosti interpretacije u vrtiću
 • Poezija i poetika Dragana Lukića
 • Poezija i poetika Duška Radovića
 • Savremena poezija za decu u Srbiji
 • Funkcije govora dece predškolskog uzrasta
 • Govorni poremećaji kod dece predškolskog uzrasta
 • Metodički pristup jezičkim igrama dece predškolskog uzrasta
 • Metodički pristup tumačenju proznih književnih dela u predškolskom periodu 
 • Korelacija književnosti i likovne umetnosti – metodički aspekti
 
Teme za specijalističke radove:
Metodika razvoja govora i priprema za početak čitanja i pisanja
 
 • Predveštine za čitanje i pisanje
 • Mesto i uloga vaspitača u pripremi dece za čitanje i pisanje
 • Pomoćna sredstva u pripremi dece za čitanje i pisanje
 • Igre povezivanja pojmova glas-slovo i prepoznavanja slova
 • Uvođenje deteta u svet slova i pisane reči
 
Mentor: dr Mirča Maran
 
Teme za diplomski ispit: Evropski kontekst nacionalnih kultura
 
 • Vršačko predškolsko obrazovanje od XIX veka do danas
 • Uloga muzeja u radu sa decom predškolskog uzrasta
 • Nematerijalno nasleđe i predškolsko obrazovanje
 • Školstvo u Kraljevini SHS (Jugoslaviji)
 • Vrščka gradska biblioteka od Milekera do danas
 • Nikola Tesla i njegov doprinos razvoju svetske nauke
 • Istočno pitanje
 • Srbija između dva carstva 1878-1914.
 • Pisci banatske istorije
 • Predškolske ustanove u Pančevu
 
Mentor: dr Nataša Sturza Milić
 
Teme za diplomske radove:
Metodika fizičkog vaspitanja
 
 • Vaspitno-obrazovni značaj i organizacija motoričkih igara u radu sa decom predškolskog uzrasta
 • Procena i kontrola efekata fizičkog vaspitanja u radu sa decom predškolskog uzrasta
 • Ostvarivanje cilja i zadataka fizičkog vaspitanja u funkciji pripreme dece za polazak u školu
 • Komparativna analiza programa fizičkog vaspitanja dece PU (R Srbije i strane zemlje po izboru)
 • Podsticanje motoričke darovitosti i kreativnosti predškolske dece kroz sadržaje fizičkog vaspitanja
 • Vaspitno-obrazovni značaj i organizacija sportskih aktivnosti u predškolskoj ustanovi
 • Motorički i fizički razvoj predškolske dece – značaj i procena
 • Fizička aktivnost – pokretač celovitog razvoja dece jaslenog uzrasta
 • Vaspitno-obrazovni značaj i organizacija motoričkih igara u radu sa decom jaslenog uzrasta
Mentor: mr Tomislav Suhecki
 
Teme za diplomske i specijalističke radove:
Metodika likovnog vaspitanja
 • Klasične bajke i savremeni kontekst i kostimografije i scenografije.
 • Postmoderna iskustva i kostimografija i scenografija za predškolsku decu.
 • Klasični i postmoderni kontekst scenografije i kostimografije za predškolsku decu.
 • Postmoderni pojmovi u scenografiji i kostimografiji.
 • Likovnost scenskog prostora u radu sa predškolskom decom.
 • Rad sa predškolskom decom kao scenska umetnost.
 • Analiza dečijeg likovnog rada.
 • Samopercepcija  i samorefleksija kao kompentencija vaspitača.
 • Likovna kultura vaspitača kao kompentencija vaspitača.
 • Postmoderna didaktička sredstva i metodičke inovacije u radu sa predškolskom decom.
 • Postmoderni kontekst dečijeg likovnog izražavanja.
 • Dečiji likovni razvoj i razvoj moderne umetnosti.
 • Likovni pojmovi kao preduslov samopercepcije i samorefleksije vaspitača.
 • Dečiji likovni razvoj i iskustvo informativnih tehnologija.
 • Klasična, moderna i postmoderna likovna sredstva u radu sa predškolskom decom.
 
Mentor: doc. dr Tanja Nedimović
 
Teme za diplomske radove iz psihološke grupe predmeta
 
Opšta psihologija
 • Razvoj psihičkog života kroz celokupan životni ciklus – teorije, aspekti, faktori
 • Teorijski pristupi u psihologiji i metode psiholoških istraživanja
Pedagoška psihologija
 • Učenje u ranom uzrastu – značaj i uloga vaspitača
 • Teorije i faktori kognitivnog  razvoja dece predškolskog uzrasta
Razvojna psihologija
 • Razvoj socijalnih veština dece predškolskog uzrasta
 • Razvoj afektivne vezanosti dece jaslenog i predškolskog uzrasta
 • Rani socijalni i emocionalni razvoj
 • Teorije dečjeg razvoja: kognitivističko-razvojni modeli
 • Teorije dečjeg razvoja: teorije o uticaju sredine i učenja
 
Mentalno zdravlje
 • Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja dece – uloga porodice i predškolske ustanove
 
Mentor: prof. dr Jon Lelea
 
METODIKA MUZIČKOG VASPITANJA
 
Teme za diplomske radove – strukovni vaspitač
 • Upoznavanje i razvijanje dečije muzikalnosti na predškolskom uzrastu.
 • Uticaj muzike na intelektualni i afektivni razvoj dece predškolskog uzrasta.
 • Vaspitna i obrazovna funkcija muzičkog vaspitanja.
 • Muzika kao didaktičko sredstvo estetskog i moralnog vaspitanja kod predškolske dece.
 • Razvijanje osećaja za ritam i melodiju kod dece predškolskog uzrasta.
 • Umetnička muzika i njen uticaj na decu predškolskog uzrasta.
 • Podsticanja navika aktivnog slušanja muzike kod dece predškolskog uzrasta.
 • Muzika povod za zajedničku igru i ranu socijalizaciju dece predškolskog uzrasta.
 • Muzika kao podsticaj za likovno stvaranje dece predškolskog uzrasta.
 • Teorijske osnove podsticanja muzičke darovitosti kod dece predškolskog uzrasta.
Teme za diplomske radove – Vaspitač dece jaslenog uzrasta
 • Uticaj muzike u prenatalnoj fazi – do 6 meseci
 • Razvoj muzičkih sposobnosti u periodu od 6 do 18 meseci;
 • Nagli razvoj muzičkih sposobnosti dece jaslenog uzrasta od 18 do 30 meseci;
 • Muzičke sposobnosti kod dece jaslenog uzrasta od 30 do 36 meseci;
 • Korelacija muzike i likovnog vaspitanja kod dece jaslenog uzrasta;
 • Korišćenje muzičkih igračaka i ritmičkih instrumenata (improvizovanih) kod dece jaslenog uzrasta.
Teme za specijalističke studije
 • Priprema vaspitača za rad sa decom pripremne predškolse grupe.
 • Izbor i obrada vokalne i instrumentalne kompozicije kod dece pripremne predškolske.
 • Programiranje muzičkih sadržaja kod dece pripremne predškolske grupe.
 • Podsticanje muzičkog stvaralaštva kod dece pripremne predškloske grupe.
 • Osposobljavanje vaspitača specijalističkih studija za primenu didaktičko-metodičkih
 • Shvatanje muzike kod dece pripremne predškolske grupe ( zapažanje izražajnih elemenata
 
Mentor: dr Marija Aleksandrović
 
Književnost za decu i Мetodika razvoja govora (na romskom jeziku)
 
 • Književni tekstovi na romskom jeziku kao podsticaji za dečje jezičko stvaralaštvo u predškolskim ustanovama
 • Brzalice i zagonetke na romskom jeziku kao podsticaj za unapređivanje kulutre govora dece u predškolskim ustanovama
 • Rano učenje romskog jezika kroz igru
 • Sinonimi i homonimi u romskom jeziku i njihova primena u radu sa decom predškolskog uzrasta
 • Razvoj i negovanje kulture govora dece predškolskog uzrasta na romskom jeziku
 • Basne i priče o životinjama na romskom jeziku i njihova vaspitna vrednost
 • Poezija za decu na romskom jeziku u aktivnostima dece jaslenog uzrasta
 • Uticaj bajke na romskom jeziku na razvoj mašte kod predškolske dece
Mentor: doc. dr Aleksandra Gojkov Rajić
 
Teme za diplomske radove: Nemački jezik
 
 • Književni tekst u poučavanju stranog jezika na predškolskom uzrastu
 • Imerzija kao metod poučavanja stranog jezika na predškolskom uzrastu
 • Likovi iz bajki u poučavanju stranog jezika na predškolskom uzrastu
 • Pesme za decu u poučavanju stranog jezika na predškolskom uzrastu
 • Priče i bajke u poučavanju stranog jezika na predškolskom uzrastu